Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμετικός αντικομμουνισμός και άθλιες συκοφαντίες από τον Κυρ. Μητσοτάκη

Σαν κοι­νός συκο­φά­ντης εμφα­νί­στη­κε στη Βου­λή ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, επι­στρα­τεύ­ο­ντας εμε­τι­κό αντι­κομ­μου­νι­σμό, μη κρύ­βο­ντας την ενό­χλη­σή του που το ΚΚΕ πρω­το­στα­τεί στον αγώ­να ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα για τα ιδιω­τι­κά Πανεπιστήμια.

«Υπέ­θε­σα, κύριε γενι­κέ γραμ­μα­τέα, ότι ζητή­σα­τε νωρί­τε­ρα τον λόγο εκτά­κτως για να ζητή­σε­τε συγνώ­μη για την απα­ρά­δε­κτη σεξι­στι­κή τοπο­θέ­τη­σή σας η οποία απο­δει­κνύ­ει ότι το ΚΚΕ παρα­μέ­νει η πιο ανα­χρο­νι­στι­κή δύνα­μη εντός της αίθου­σας», είπε προ­κλη­τι­κά ο Κυρ. Μητσο­τά­κης αμέ­σως μετά τη σημε­ρι­νή ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στην Ολο­μέ­λεια της Βουλής.

Αφορ­μή για αυτό το παρα­λή­ρη­μα του πρω­θυ­πουρ­γού ήταν η χθε­σι­νή καταγ­γε­λία του Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στη Βου­λή, για τα φαι­νό­με­να ακραί­ας εκμε­τάλ­λευ­σης φοι­τη­τών και φοι­τη­τριών στις σκαν­δι­να­βι­κές χώρες, εξαι­τί­ας της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της Παιδείας.

Μάλι­στα τη στιγ­μή που κατα­λό­γι­ζε «σεξι­σμό» στο ΚΚΕ, επι­στρά­τευε αντι­κομ­μου­νι­στι­κά και απο­λύ­τως χυδαία σχό­λια για τις γυναί­κες που έζη­σαν σε σοσια­λι­στι­κές χώρες. «Ίσως φαντα­σιώ­νε­στε την Ελλά­δα ως κομ­μου­νι­στι­κή χώρα, για­τί αλλού συνέ­βαι­ναν αυτά», είπε ο Κυρ. Μητσο­τά­κης, για να κου­νή­σει το δάχτυ­λο πως «δεν θα παρα­μέ­νε­τε άλλο στο απυ­ρό­βλη­το ως δύνα­μη που είναι υπε­ρά­νω κριτικής».

Βαφτί­ζο­ντας το κρέ­ας ψάρι, χαρα­κτή­ρι­σε το νομο­θε­τι­κό έκτρω­μα της κυβέρ­νη­σής του «ριζι­κή τομή στην ελλη­νι­κή εκπαί­δευ­ση» και «γεν­ναία μεταρ­ρύθ­μι­ση» που τάχα «απε­λευ­θε­ρώ­νει» το Πανε­πι­στή­μιο από την «αγκύ­λω­ση της γρα­φειο­κρα­τί­ας και της ιδε­ο­λη­ψί­ας». Εμφά­νι­σε δε ως «ενί­σχυ­ση» του δημό­σιου Πανε­πι­στη­μί­ου τη χρη­μα­το­δό­τη­σή του από ευρω­παϊ­κά προ­γράμ­μα­τα και ΣΔΙΤ, δηλα­δή την ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη πρόσ­δε­σή του στους επιχειρηματίες.

«Οι επο­χές που κάποιοι φώνα­ζαν έξω οι εται­ρί­ες από τα Πανε­πι­στή­μια έχουν παρέλ­θει», είπε, κάνο­ντας πως δεν βλέ­πει τον αγώ­να των φοι­τη­τών και όλης της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας που ακρι­βώς αυτό φωνά­ζουν, αλλά και την πλειο­ψη­φία των λαϊ­κών στρω­μά­των που τάσ­σο­νται κατά των ιδιω­τι­κών Πανε­πι­στη­μί­ων, όπως επι­βε­βαιώ­νουν ακό­μη και οι δημοσκοπήσεις.

Ανα­κοί­νω­σε ακό­μη πως η ΝΔ θα κατα­θέ­σει αίτη­μα ονο­μα­στι­κής ψηφο­φο­ρί­ας για όλα τα άρθρα που αφο­ρούν το δημό­σιο Πανε­πι­στή­μιο. Και, φυσι­κά, δεν παρέ­λει­ψε να προ­α­ναγ­γεί­λει την κατάρ­γη­ση του άρθρου 16 στην επό­με­νη ανα­θε­ώ­ρη­ση του Συντάγ­μα­τος, κάτι άλλω­στε που απο­τε­λεί δια­κη­ρυγ­μέ­νο στό­χο του ΠΑΣΟΚ και δυνά­με­ων του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο