Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμετικό πανό στην Τούμπα υπέρ των συλληφθέντων για την δολοφονία του Άλκη

Ενα άθλιο πανό — με ακό­μη αθλιό­τε­ρο — μήνυ­μα αναρ­τή­θη­κε το από­γευ­μα της Πέμ­πτης στο γήπε­δο της Τού­μπας, κατά την διάρ­κεια του αγώ­να της ομά­δας της Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη Μίντι­λαντ για το Europa Conference League.

Το μήνυ­μα έγρα­φε «Αδέρ­φια κρα­τά­τε γερά» και- προ­φα­νώς- ανα­φέ­ρο­νταν στους συλ­λη­φθέ­ντες που κατη­γο­ρού­νται για συμ­με­το­χή στην άναν­δρη δολο­φο­νία του 19χρονου Άλκη Καμπα­νού τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου.

Το εμε­τι­κό πανό είχε αναρ­τη­θεί αρχι­κά στην Θύρα 6 του γηπέ­δου και αργό­τε­ρα μετα­φέρ­θη­κε στην Θύρα 4.

Με μηνύ­μα­τα τους στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, χιλιά­δες φίλοι του ΠΑΟΚ απο­δο­κί­μα­σαν την αθλιό­τη­τα, με πολ­λούς να κάνουν λόγο για «μαύ­ρη σελί­δα» στην ιστο­ρία του δικέ­φα­λου του Βορρά.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο