Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμετικό πανό στη λεωφόρο…

Στο ντέρ­μπι Πανα­θη­ναϊ­κού — ΑΕΚ στη Λεω­φό­ρο, οπα­δοί των «πρά­σι­νων», στο πέτα­λο των οργα­νω­μέ­νων, επέ­λε­ξαν να σηκώ­σουν ένα πανό «συμπα­ρά­στα­σης» στους νεο­να­ζί Κρο­ά­τες χού­λι­γκαν (τους γνω­στούς ναζι­στές ‑εθε­λο­ντές του τάγ­μα­τος Αζόφ- οπα­δούς της Ντι­νά­μο Ζάγκρεμπ «Bad Blue Boys») και τους Έλλη­νες συνερ­γούς τους, που είναι φυλα­κι­σμέ­νοι για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στις 7 Αυγού­στου έξω από το γήπε­δο της ΑΕΚ, που είχε ως απο­τέ­λε­σμα τη δολο­φο­νία του 29χρονου φίλου της ΑΕΚ Μ. Κατσουρη.

Το πανό άνοι­ξε με την είσο­δο των ομά­δων στο γήπε­δο, η ΑΕΚ προ­σω­ρι­νά απο­σύρ­θη­κε από τον αγω­νι­στι­κό χώρο και επα­νήλ­θε μόλις το εμε­τι­κό πανό μαζεύτηκε.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι οι Bad Blue Boys (BBB) είναι οι νεο­να­ζί χού­λι­γκαν της Ντι­να­μό Ζάγκρεμπ, που έχουν τρεις δεκα­ε­τί­ες δρά­σης με κατα­δρο­μι­κές επι­θέ­σεις και ακραία βία.

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο