Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμετικό πανό στον αγώνα γυναικείου μπάσκετ Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Τα πανό με υβρι­στι­κό και σε πολ­λές περι­πτώ­σεις χυδαίο περιε­χό­με­νο δεν είναι ασυ­νή­θι­στο φαι­νό­με­νο στα ελλη­νι­κά γήπεδα.

Ένα τέτοιο πανό, με εμε­τι­κό περιε­χό­με­νο, έκα­νε την εμφά­νι­σή του χθες σε αγώ­να μπά­σκετ μετα­ξύ του Πανα­θη­ναϊ­κού και του Ολυ­μπια­κού στον «Τάφο του Ινδού».

Οπα­δοί της γηπε­δού­χου ομά­δας ύψω­σαν πανό ενά­ντια στην παί­κτρια του Ολυ­μπια­κού Ιωάν­να Δίε­λα, η οποία έπαι­ζε παλαιό­τε­ρα στον Πανα­θη­ναϊ­κό, φτά­νο­ντας στο σημείο να αφή­σουν υπό­νοιες μέχρι και για… ομα­δι­κό βια­σμό! Για τέτοιου μεγέ­θους αλη­τεία μιλάμε.

Το περιε­χό­με­νο του πανό γίνε­ται ακό­μη πιο εμε­τι­κό, ακό­μη πιο άθλιο, αν λάβου­με υπ’ όψη την αύξη­ση της έμφυ­λης βίας τα τελευ­ταία χρό­νια και την πλη­θώ­ρα καταγ­γε­λιών σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης που είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας μέσω το κινή­μα­τος #MeToo.

Το ζήτη­μα του βια­σμού και της βίας απέ­να­ντι στις γυναί­κες είναι εξαι­ρε­τι­κά σοβα­ρό θέμα για να χρη­σι­μο­ποιεί­ται από ανε­γκέ­φα­λους κάφρους στο πλαί­σιο της οπα­δι­κής τους εκτόνωσης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο