Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμμανουήλ Κριαράς, ακάματος «εργάτης» της γλώσσας, των γραμμάτων και της παιδείας

Εμμα­νου­ήλ Κρια­ράς, πολυ­γρα­φό­τα­τος ακα­δη­μαϊ­κός, φιλό­λο­γος, γλωσ­σο­λό­γος, δια­νο­ού­με­νος, απε­βί­ω­σε σε ηλι­κία 108 στις 22 Αυγού­στου 2014, από ανα­κο­πή καρ­διάς. Γεν­νή­θη­κε στις 28 Νοεμ­βρί­ου του 1906 στον Πει­ραιά, πέρα­σε τα παι­δι­κά του χρό­νια στη Μήλο, το 1914 εγκα­τα­στά­θη­κε με την οικο­γέ­νειά του στα Χανιά (τόπο κατα­γω­γής των γονιών του), όπου περά­τω­σε τις γυμνα­σια­κές του σπου­δές, και ύστε­ρα, το 1924 για σπου­δές στην Αθήνα.

Σπού­δα­σε στη Φιλο­σο­φι­κή του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθή­νας και εργά­στη­κε επί 20 συνε­χή χρό­νια στο Μεσαιω­νι­κό Αρχείο της Ακα­δη­μί­ας Αθη­νών, του οποί­ου διε­τέ­λε­σε και διευ­θυ­ντής. Εκα­νε μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στο Μόνα­χο και το Παρί­σι και το 1950 μετέ­βη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπου, τη χρο­νιά εκεί­νη, εξε­λέ­γη τακτι­κός καθη­γη­τής της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου, στην έδρα της Μεσαιω­νι­κής Ελλη­νι­κής Φιλο­λο­γί­ας. Μέχρι το 1968 δίδα­σκε κυρί­ως Μεσαιω­νι­κή Φιλο­λο­γία. Τότε η απρι­λια­νή χού­ντα τον εξώ­θη­σε σε παραί­τη­ση — συντα­ξιο­δό­τη­ση και για τα υπό­λοι­πα 46 χρό­νια της ζωής του ήταν ομό­τι­μος καθη­γη­τής. Η από­λυ­σή του από το Πανε­πι­στή­μιο τον έστρε­ψε στη σύντα­ξη του πλέ­ον γνω­στού του έργου «Λεξι­κού της μεσαιω­νι­κής ελλη­νι­κής δημώ­δους γραμ­μα­τεί­ας (1100 — 1669)» και τη μαχη­τι­κή στή­ρι­ξη της δημο­τι­κής και του μονο­το­νι­κού συστή­μα­τος (πρό­ε­δρος της επι­τρο­πής για το μονο­το­νι­κό το 1981), με τη συγ­γρα­φή και τις εκδόσεις.

Δημιουρ­γι­κός «εργά­της» των γραμ­μά­των και της παι­δεί­ας. Ακά­μα­τος και άγρυ­πνος «φρου­ρός» της γλώσ­σας του λαού και του τόπου μας και μάλι­στα σε ταπει­νά «μετε­ρί­ζια».

“Φεύ­γο­ντας” ο καθη­γη­τής Εμμα­νου­ήλ Κρια­ράς άφη­σε πίσω του (για τους μελε­τη­τές και φοι­τη­τές του) εκα­το­ντά­δες τόμους με πραγ­μα­τεί­ες, μελέ­τες , επι­στο­λές, κεί­με­να, 14 τόμους του µνη­µειώ­δους έργου “Λεξι­κό της Βυζα­ντι­νής Γρα­µµα­τεί­ας” και πλή­θος διδα­κτι­κά εκλαϊ­κευ­τι­κά άρθρα για τη γλώσσα.

 Ηλε­κτρο­νι­κά προ­σβά­σι­μο ειναι το πλή­ρες έργο (βιβλιο­θή­κη και αρχείο) του Εμμα­νου­ήλ Κριαρά

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο