Εμμανουήλ Κριαράς, ακάματος «εργάτης» της γλώσσας, των γραμμάτων και της παιδείας

Εμμα­νου­ήλ Κρια­ράς, πολυ­γρα­φό­τα­τος ακα­δη­μαϊ­κός, φιλό­λο­γος, γλωσ­σο­λό­γος, δια­νο­ού­με­νος, απε­βί­ω­σε σε ηλι­κία 108 στις 22 Αυγού­στου 2014, από ανα­κο­πή καρ­διάς. Γεν­νή­θη­κε στις 28 Νοεμ­βρί­ου του 1906 στον Πει­ραιά, πέρα­σε τα παι­δι­κά του χρό­νια στη Μήλο, το 1914 εγκα­τα­στά­θη­κε με την οικο­γέ­νειά του στα Χανιά (τόπο κατα­γω­γής των γονιών του), όπου περά­τω­σε τις γυμνα­σια­κές του σπου­δές, και ύστε­ρα, το 1924 … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Εμμα­νου­ήλ Κρια­ράς, ακά­μα­τος «εργά­της» της γλώσ­σας, των γραμ­μά­των και της παι­δεί­ας.