Εμμ. Ροΐδης, μαχητής στην εποχή του

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ο Εμμα­νου­ήλ Ροΐ­δης Γεν­νή­θη­κε στις 28 Ιού­λη του 1836 στη Σύρα της Ερμού­πο­λης. Πέθα­νε στις 7 Γενά­ρη 1904. Πολ­λοί ξένοι αλλά και Ελλη­νες μελε­τη­τές της παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας τον κατα­τάσ­σουν στην ίδια κλί­μα­κα με τις μεγα­λύ­τε­ρες μορ­φές όπως ο Ντο­στο­γιέφ­σκι. Το βέβαιο όμως είναι ότι στη χώρα μας υπο­τι­μή­θη­κε. Ισως για­τί ενό­χλη­σε την κυρί­αρ­χη … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Εμμ. Ροΐ­δης, μαχη­τής στην επο­χή του.