Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ: Ζεσταίνει η συζήτηση για αποστολή ελληνικών «Leopard» στην Ουκρανία

Άρμα μάχης «Leopard 2A6» του Ελληνικού Στρατού σε άσκηση στο Πεδίο Βολής Ξάνθης

Άρμα μάχης «Leopard 2A6» του Ελλη­νι­κού Στρα­τού σε άσκη­ση στο Πεδίο Βολής Ξάνθης

Ζεσταί­νει η συζή­τη­ση για απο­στο­λή στην κυβέρ­νη­ση Ζελέν­σκι ελλη­νι­κών αρμά­των μάχης «Leopard», σημα­το­δο­τώ­ντας το επό­με­νο βήμα εμπλο­κής στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, μετά και τη συμ­φω­νία για παρα­χώ­ρη­ση 40 αρμά­των BMP‑1 και έχο­ντας στεί­λει ήδη τα πρώ­τα 20.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ: Προ­χω­ρούν οι ΝΑΤΟι­κές «ζυμώ­σεις» για την απο­στο­λή σύγ­χρο­νων αρμά­των μάχης

Θυμί­ζου­με, την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα η «Καθη­με­ρι­νή» έγρα­φε ότι Ουά­σιγ­κτον και Κίε­βο ασκού­σαν πιέ­σεις προς την Αθή­να να εκδη­λώ­σει, έστω, την προ­θυ­μία παρα­χώ­ρη­σης «Leopard» στις ουκρα­νι­κές Ενο­πλες Δυνά­μεις. Η εφη­με­ρί­δα διευ­κρί­νι­ζε ότι σε επα­φές που έγι­ναν τελευ­ταία ζητή­θη­κε από την Αθή­να να παρα­χω­ρή­σει έναν «συμ­βο­λι­κό» αριθ­μό (2 ή 3) αρμά­των, ώστε να ασκη­θεί πίε­ση στο Βερο­λί­νο να επι­τρέ­ψει τις παρα­χω­ρή­σεις αυτών των όπλων γερ­μα­νι­κής κατα­σκευ­ής στην Ουκρανία.

Καθό­τι αυτό επι­τρά­πη­κε, τώρα μπαί­νει θέμα πού θα βρε­θούν οι αριθ­μοί που ζητά ο Ζελέν­σκι. «Η Αθή­να θα μπο­ρού­σε να λύσει το πρό­βλη­μα των Leopard» είναι ο τίτλος της γερ­μα­νι­κής «Welt» επί του θέμα­τος. Στο δημο­σί­ευ­μα επι­ση­μαί­νε­ται ότι «η Ελλά­δα δια­θέ­τει τα περισ­σό­τε­ρα τανκς αυτού του τύπου στην Ευρώ­πη». «Καμία άλλη χώρα στην Ευρώ­πη δεν δια­θέ­τει τόσα άρμα­τα μάχης τύπου Leopard, όσα η Ελλά­δα: Περί­που 350 τύπου Leopard 2 και 500 τύπου Leopard 1. Ανά­με­σά τους και 183 τύπου Leopard 2A4, ενός παλαιό­τε­ρου μοντέ­λου, για το οποίο οι ειδι­κοί λένε ότι θα ήταν ιδιαί­τε­ρα κατάλ­λη­λο για χρή­ση στην Ουκρα­νία».

Άρμα μάχης Leopard 2A4

Άρμα μάχης Leopard 2A4

Κάνο­ντας ανα­φο­ρά σε όσα άρμα­τα ζητά το Κίε­βο, η «Welt» επι­μέ­νει ότι «η Αθή­να από μόνη της θα μπο­ρού­σε να προ­μη­θεύ­σει ένα μεγά­λο μέρος τους».

Στο ίδιο μήκος κύμα­τος το ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό δίκτυο «Redaktions Netzwerk Deutschlands» τονί­ζει για την Ελλά­δα ότι «με 853 τανκς η χώρα δια­τη­ρεί τον μεγα­λύ­τε­ρο αριθ­μό αρμά­των μάχης Leopard στην Ευρώ­πη. Στα μέσα Ιανουα­ρί­ου, η Ουκρα­νία απηύ­θυ­νε έκκλη­ση σε διά­φο­ρες χώρες του ΝΑΤΟ, καθώς και στη Σου­η­δία και τη Φιν­λαν­δία, να της παρά­σχουν άρμα­τα μάχης Leopard. Μέχρι στιγ­μής, η Αθή­να δεν έβλε­πε άμε­ση ανά­γκη για δρά­ση, ιδί­ως από τη στιγ­μή που και το Βερο­λί­νο δίστα­ζε, όμως η νέα από­φα­ση της γερ­μα­νι­κής κυβέρ­νη­σης αλλά­ζει το σκη­νι­κό». Βάζει βέβαια ένα θέμα ότι ενό­ψει εκλο­γών και με εντά­σεις στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά, «για τον Ελλη­να πρω­θυ­πουρ­γό, οι παρα­δό­σεις όπλων στην Ουκρα­νία θα μπο­ρού­σαν να δικαιο­λο­γη­θούν πολι­τι­κά μόνο εάν τα άρμα­τα μάχης αντι­κα­τα­στα­θούν στα­δια­κά από πιο σύγ­χρο­νο εξο­πλι­σμό. Αλλά αυτό δεν φαντά­ζει εφι­κτό στο εγγύς μέλλον».

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι και το δημο­σί­ευ­μα του ουκρα­νι­κού kyivpost.com, όπου συγκα­τα­λέ­γει την Ελλά­δα μετα­ξύ των χωρών από τις οποί­ες η Ουκρα­νία περι­μέ­νει «Leopard». «Μία από τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις του Βερο­λί­νου για να επι­τρέ­ψει την απο­στο­λή Leopard στην Ουκρα­νία ήταν να μην τα στεί­λει μόνο η Γερ­μα­νία. Αξιω­μα­τού­χοι από την Πολω­νία, τη Σου­η­δία, την Ισπα­νία, την Ελλά­δα, τη Φιν­λαν­δία, τον Κανα­δά, τη Σου­η­δία και την Ολλαν­δία άφη­σαν να εννοη­θεί τις τελευ­ταί­ες βδο­μά­δες ότι ενδέ­χε­ται να στεί­λουν Leopards στην Ουκρα­νία μαζί με τη Γερ­μα­νία», τονί­ζει παρα­πέ­μπο­ντας σε μυστι­κά δια­βού­λια, όπου — κατά τους Ουκρα­νούς — μετεί­χαν και στε­λέ­χη της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης ανα­λαμ­βά­νο­ντας δεσμεύσεις.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης


Σάπιες ζωές, του Ανδρέα Ονουφρίου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο