Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμπρηστική ρητορική από τον Ερντογάν: Η Τουρκία θα δώσει σε Ελλάδα και Κύπρο «την απάντηση που τους αξίζει»

Η Τουρ­κία θα δώσει στην Ελλά­δα «την απά­ντη­ση που της αξί­ζει» στην ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, δήλω­σε σήμε­ρα ο τούρ­κος πρό­ε­δρος Ταγίπ Ερντο­γάν, συνε­χί­ζο­ντας το μπα­ράζ των προ­κλη­τι­κών δηλώ­σε­ων και ενερ­γειών της τουρ­κι­κής πλευ­ράς, η οποία ενθαρ­ρύ­νε­ται από τη στά­ση των ΝΑΤΟ-ΗΠΑ και ΕΕ που δεν θέλουν να δια­τα­ρα­χθεί η νατοϊ­κή συνοχή.

Σε ομι­λία του προς την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του κόμ­μα­τός του, του AKP, στην Άγκυ­ρα και σχε­δόν ταυ­τό­χρο­να με τις δηλώ­σεις του υπουρ­γού Ενέρ­γειας της κυβέρ­νη­σής του ότι το Oruc Reis ξεκί­νη­σε τις έρευ­νες, ο Ερντο­γάν υπο­στή­ρι­ξε ότι «θα συνε­χί­σου­με να δίνου­με στην Ελλά­δα και την ελλη­νο­κυ­πρια­κή διοί­κη­ση (…) την απά­ντη­ση που τους αξί­ζει επί του πεδίου».

Δήλω­σε ακό­μη πως θα ανα­κοι­νώ­σει το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο έναν νέο αριθ­μό για τα κοι­τά­σμα­τα αερί­ου, που η χώρα του ανα­κά­λυ­ψε στην Μαύ­ρη Θάλασ­σα, καθώς θα επι­σκε­φθεί το τουρ­κι­κό πλοίο γεω­τρή­σε­ων που βρί­σκε­ται εκεί. Ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος υπο­στή­ρι­ξε ακό­μη πως η ομά­δα του Μινσκ χρο­νο­τρι­βεί στην αντι­με­τώ­πι­ση της σύγκρου­σης στο Ναγκόρ­νο-Καρα­μπάχ και επα­νέ­λα­βε πως η περιο­χή αυτή θα πρέ­πει να επι­στρα­φεί στο Αζερμπαϊτζάν.

Υπο­στή­ρι­ξε επί­σης πως η Τουρ­κία δεν έχει στεί­λει Σύρους μαχη­τές στο Αζερ­μπαϊ­τζάν και επα­νέ­λα­βε πάντως πως η Τουρ­κία υπο­στη­ρί­ζει πλή­ρως τους Αζέ­ρους συμ­μά­χους της.

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο