Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμφανίζουν ως «ελάφρυνση» τα μέτρα που θα πληρώσει ο λαός από την άλλη τσέπη του — Η… εξειδίκευση του πακέτου

Στην εξει­δί­κευ­ση του περι­βό­η­του πακέ­του για την αντι­με­τώ­πι­ση των αυξή­σε­ων στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα προ­χώ­ρη­σαν σήμε­ρα οι αρμό­διοι υπουρ­γοί, εμφα­νί­ζο­ντας ως «ελά­φρυν­ση» τα μέτρα που θα πλη­ρώ­σει ο λαός από την άλλη τσέ­πη του.

Τα μέτρα που ανα­κοι­νώ­θη­καν θα χρη­μα­το­δο­τη­θούν από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και από το Ταμείο Ενερ­γεια­κής Μετά­βα­σης, από χρή­μα­τα δηλα­δή που πλη­ρώ­νει ο λαός, με απο­τέ­λε­σμα οι υπέ­ρο­γκοι λογα­ρια­σμοί να μετα­τρέ­πο­νται σε επι­πλέ­ον φόρους και περι­κο­πές. Στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση θα μπο­ρού­σαν να χαρα­κτη­ρι­στούν επι­στρο­φή μικρού μέρους των μέχρι τώρα κλεμ­μέ­νων από το λαϊ­κό εισόδημα…

Ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών, Χρ. Σταϊ­κού­ρας, δεν παρέ­λει­ψε να επι­κα­λε­στεί τις δημο­σιο­νο­μι­κές δυνα­τό­τη­τες της χώρας, λέγο­ντας ότι οι «ανα­γκαί­ες δημο­σιο­νο­μι­κές ισορ­ρο­πί­ες δεν μας επι­τρέ­πουν να κάνου­με περισ­σό­τε­ρα, η χώρα χρειά­ζε­ται ασφά­λεια και στα­θε­ρό­τη­τα», επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι βασι­κή έγνοια της κυβέρ­νη­σης παρα­μέ­νει όχι η ανα­κού­φι­ση των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών αλλά οι αντο­χές της οικο­νο­μί­ας για να ενι­σχύ­ε­ται απρό­σκο­πτα το μεγά­λο κεφάλαιο.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο Χρ. Σταϊ­κού­ρας, ανακοίνωσε:

– Για το Μάη και τον Ιού­νη επι­δο­τού­νται και οι κατα­να­λώ­σεις πάνω από 300 κιλο­βα­τώ­ρες. Το κόστος είναι 900 εκατ. ευρώ. Θα καλυ­φθεί από τους πόρους του Ταμεί­ου Ενερ­γεια­κής Μετά­βα­σης και από το ειδι­κό τέλος ποσο­στού 90% επί των επι­πλέ­ον εσό­δων που είχαν οι ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γοί. Πέρα από το γεγο­νός πως η φορο­λό­γη­ση των ομί­λων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γή αφο­ρά μια πολύ μικρή περί­ο­δο, αφή­νο­ντας στο απυ­ρό­βλη­το τα τερά­στια κέρ­δη που έχουν απο­κο­μί­σει, οι εται­ρεί­ες έχουν όλα τα λογι­στι­κά μέσα που χρειά­ζο­νται για να παρου­σιά­σουν ακό­μη και ζημιές για την επί­μα­χη περίοδο.

– Τον Ιού­νη θα επι­στρα­φεί το 60% της αύξη­σης για όλους τους λογα­ρια­σμούς από τον Δεκέμ­βρη του 2021 έως τον Μάη του 2022. Αφο­ρά κατα­να­λω­τές που δεν έχουν καλυ­φθεί από τις εκπτώ­σεις. Η επι­δό­τη­ση θα χορη­γη­θεί στους λογα­ρια­σμούς IBAN. Η ενί­σχυ­ση αφο­ρά νοι­κο­κυ­ριά με δηλω­θέν οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα έως 45.000 ευρώ.Το ποσό δεν μπο­ρεί να ξεπερ­νά τα 600 ευρώ ανά κατα­να­λω­τή, θα είναι ακα­τά­σχε­το και αφο­ρο­λό­γη­το. Το κόστος της παρέμ­βα­σης ανέρ­χε­ται στα 280 εκατ. ευρώ.

– Συνε­χί­ζει να επι­δο­τεί­ται η τιμή πώλη­σης του πετρε­λαί­ου κίνη­σης για τον Μάη και τον Ιού­νη, ώστε να προ­κύ­ψει μια μεί­ω­ση της τάξης των 15 λεπτών το λίτρο, Το κόστος της παρέμ­βα­σης εκτι­μά­ται στα 45 εκατ. ευρώ.
Από τον Ιού­λη, με χρο­νι­κό ορί­ζο­ντα έως και ένα έτος, ενι­σχύ­ε­ται ορι­ζό­ντια ο μηχα­νι­σμός εκπτώ­σε­ων στα τιμο­λό­για ρεύ­μα­τος, ώστε να στα­θε­ρο­ποι­η­θεί η τιμή λια­νι­κής. Επί­σης, εισά­γε­ται μηχα­νι­σμός απορ­ρό­φη­σης των επι­πλέ­ον εσό­δων των παρα­γω­γών στη χον­δρι­κή αγο­ρά. Το κόστος της παρέμ­βα­σης ανα­μέ­νε­ται να δια­μορ­φω­θεί σε περί­που 2 δισ. ευρώ το δεύ­τε­ρο εξά­μη­νο του έτους και το κόστος για τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό υπο­λο­γί­ζε­ται στα 800 εκατ. ευρώ. Το υπό­λοι­πο ανα­μέ­νε­ται να καλυ­φθεί από τους πόρους του Ταμεί­ου Ενερ­γεια­κής Μετά­βα­σης και τον μηχα­νι­σμό απορ­ρό­φη­σης των επι­πλέ­ον εσό­δων των παρα­γω­γών στη χον­δρι­κή αγο­ρά ρεύματος.

Το συνο­λι­κό κόστος των παρεμ­βά­σε­ων ανέρ­χε­ται στα 3,2 δισ. ευρώ για το υπό­λοι­πο του 2022. Από αυτά, περί­που 1,1 δισ. θα επι­βα­ρύ­νουν απευ­θεί­ας τον κρα­τι­κό προϋπολογισμό.

Ο υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, Κ. Σκρέ­κας από την πλευ­ρά του ανα­κοί­νω­σε την εφαρ­μο­γή από 1η Ιου­λί­ου, νέου μηχα­νι­σμού που απο­συν­δέ­ει τη λια­νι­κή τιμή ενέρ­γειας από τη διε­θνή τιμή φυσι­κού αερί­ου. Ειδι­κό­τε­ρα ανα­κοί­νω­σε πως:

– Για το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα η επι­δό­τη­ση για το μήνα Μάη θα είναι για όλες τις κατοι­κί­ες κύριες και μη κύριες ανε­ξαρ­τή­τως εισο­δη­μα­τι­κών κρι­τη­ρί­ων. Για κατα­νά­λω­ση έως 300 kWh η επι­δό­τη­ση θα ανέρ­χε­ται σε ποσο­στό 86%.

– Για το φυσι­κό αέριο συνε­χί­ζε­ται η επι­δό­τη­ση με ποσό 20 ευρώ ανά θερ­μι­κή μεγαβατώρα

– Ανα­στέλ­λε­ται από τον Ιού­λη η ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής για όλο το διά­στη­μα εφαρ­μο­γής του ειδι­κού μηχανισμού.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο