Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμφανίστηκαν Hungerstein_Wasserstandsmarkierung “πέτρες της πείνας” στα ποτάμια της Γερμανίας και της Τσεχίας

Απο­τέ­λε­σμα της ξηρα­σί­ας των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στην Ευρώ­πη, οι πέτρες της πεί­νας έκα­ναν την εμφά­νι­ση τους σε ορι­σμέ­να ποτά­μια της Γερ­μα­νί­ας και της Τσεχίας.

Πρό­κει­ται για πέτρες, που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν για να σημα­το­δο­τή­σουν απελ­πι­στι­κά χαμη­λά επί­πε­δα ποτα­μών που θα προ­έ­βλε­παν λιμούς.

Στις πέτρες γρά­φο­νταν μήνυ­μα που θα μπο­ρού­σαν να δια­βα­στούν μόνο αν έπε­φτε κάτω από ένα συγκε­κρι­μέ­νο σημείο η ροή των ποταμών.

Η φωτο­γρα­φία από «πέτρα της πεί­νας» στον ποτα­μό Έλβα ‑επι­γρα­φή του 1616 που λέει: «Αν με δεις, κλάψε».

Παρα­θέ­του­με τις κατα­γραμ­μέ­νες εμφα­νί­σεις84▪️ από το 1115

1115 🔥 1

1417 🔥 1

1461 🔥 1

1616 🔥 1

1654 🔥 1

1666 🔥 1

1681 🔥 1

1707 🔥🔥2

1746 🔥 1

1778 🔥 1

1790 🔥 1

1800 🔥 2

1811 🔥🔥 2

1830 🔥 1

1840 🔥 1

1842 🔥🔥🆘🔥 3 ▪️

1847 🔥 1

1850 🔥 1

1857 🔥🔥 2

1858 🔥 1

1859 🔥 1

1865 🔥 1

1868 🔥🔥2

1874 🔥 1

1876 🔥 1

1881 🔥 1

1892 🔥🔥🆘🔥 3

1893 🔥🔥🆘🔥 3

1899 🔥 1

1903 🔥 1

1904 🔥🔥🆘🔥🆘🔥🔥 5

1911 🔥🔥 2

1921 🔥🔥 2

1922 1 🔥

1928 🔥🔥 2

1930 🔥 1

1934 🔥 1

1943 🔥 1

1947 🔥🔥 2

1950 🔥 1

1952 🔥 1

1959 🔥🔥 2

1963 🔥🔥🆘🔥 3

1971 🔥 1

2003 🔥🔥🆘🔥 3

2009 1 🔥

2015 🔥🔥🆘🔥🔥🔥🆘🔥🔥 7

2016 🔥 1

2018 🔥🔥🆘🔥🔥🔥🆘🔥 6

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο