Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενάντια στην θεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων τάσσονται 160 «επιφανείς» προσωπικότητες

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «Εστία», 160 προ­σω­πι­κό­τη­τες από μια σει­ρά επαγ­γελ­μα­τι­κούς χώρους (Ακα­δη­μαϊ­κοί, δικα­στι­κοί, στρα­τιω­τι­κοί, πρέ­σβεις, επι­χει­ρη­μα­τί­ες, καθη­γη­τές πανε­πι­στη­μί­ων, κλπ.) συνυ­πο­γρά­φουν επι­στο­λή προς τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη εκφρά­ζο­ντας την δια­φω­νία τους με το πόρι­σμα της Επι­τρο­πής Σισι­λιά­νου υπέρ της θεσμο­θε­τή­σε­ως του γάμου των ομόφυλων.

Ταυ­τό­χρο­να δηλώ­νουν την αντί­θε­σή τους σε πρω­το­βου­λί­ες που προ­ω­θούν την εξί­σω­ση των δικαιω­μά­των των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

Στις πρώ­τες υπο­γρα­φές περι­λαμ­βά­νο­νται αυτές των πρώ­ην προ­έ­δρων της Ακα­δη­μί­ας Αθη­νών, των κ.κ.Κοντόπουλου Γεώρ­γιου, Κου­νά­δη Αντώ­νιου, Ήμελ­λου Στέ­φα­νου και Βαλ­τι­νού Αθανάσιου.

Οι υπογράφοντες

Κονο­μῆς Νικό­λα­ος, Ὁμ. Καθη­γη­τής Παν/μίου ΑΠΘ, πρώ­ην Πρό­ε­δρος Ἀκα­δη­μί­ας Ἀθη­νῶν καί Ὑπουρ­γός Παι­δεί­ας τῆς Κύπρου, Κοντό­που­λος Γεώρ­γιος, Ὁμ. Καθη­γη­τής Παν/μίου Ἀθη­νῶν (ΕΚΠΑ), πρώ­ην Πρό­ε­δρος Ἀκα­δη­μί­ας Ἀθη­νῶν, Κου­νά­δης Ἀντώ­νιος, Ὁμ. Καθη­γη­τής ΕΜΠ, πρώ­ην Πρό­ε­δρος Ἀκα­δη­μί­ας Ἀθη­νῶν, Σκαρ­βέ­λης Δημή­τριος, Στρα­τη­γός ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Ἀρχη­γός ΓΕΕΘΑ, Ἀκα­δη­μαϊ­κός, Βαλ­τι­νός Ἀθα­νά­σιος, Συγ­γρα­φεύς, Ἀκα­δη­μαϊ­κός, πρώ­ην Πρό­ε­δρος Ἀκα­δη­μί­ας Ἀθη­νῶν, Ἤμελ­λος Στέ­φα­νος, Ὁμ. Καθη­γη­τής Φιλο­σο­φι­κῆς Παν/μίου Ἀθη­νῶν (ΕΚΠΑ), πρώ­ην Πρό­ε­δρος Ἀκα­δη­μί­ας Ἀθη­νῶν, Παρ­μα­κέ­λης Ἰωάν­νης, Γλύ­πτης, Ἀκα­δη­μαϊ­κός, Γδο­ῦτος Ἐμμα­νου­ήλ, Ὁμ. Καθη­γη­τής Παν/μίου ΔΠΘ, Ἀκα­δη­μαϊ­κός, Μπέ­σκος Δημή­τριος, Ὁμ. Καθη­γη­τής Παν/μίου Πατρῶν, Ἀντε­πι­στέλ­λον μέλος Ἀκα­δη­μί­ας Ἀθη­νῶν, Δάσιος Γεώρ­γιος, Ὁμ. Καθη­γη­τής Παν/μίου Πατρῶν, Ἀντε­πι­στέλ­λον Μέλος Ἀκα­δη­μί­ας Ἀθη­νῶν, Βιτσα­ξῆς Βασί­λειος, Πρέ­σβυς ἐ.τ., Συγ­γρα­φεύς, Δρ. Νομι­κῆς Παν/μίου Ἀθη­νῶν (ΕΚΠΑ), Ἐπί­τι­μος Διδά­κτωρ Ἑλλη­νι­κῶν καί Ξένων Παν/μίων, μέλος ξένων Ἀκα­δη­μι­ῶν, Βάσ­σης Κων­στα­ντῖνος, Πρέ­σβυς ἐ.τ., Συγ­γρα­φεύς, Που­κα­μι­σᾶς Γεώρ­γιος, Πρέ­σβυς ἐ.τ., Δρ. Παν/μίου Αἰγαί­ου, Πρό­ε­δρος «Ἑται­ρί­ας Φίλων τοῦ Λαοῦ», Νεάρ­χου Περι­κλῆς, Πρέ­σβυς ἐ.τ., Συγ­γρα­φεύς, Γού­να­ρης Μανώ­λης, Πρε­σβευ­τής ἐ.τ., Φρα­γκού­λης Φρά­γκος, Στρα­τη­γός ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Ἀρχη­γός ΓΕΣ, πρώ­ην Ὑπουρ­γός Ἐθνι­κῆς Ἀμύ­νης, Καρα­μᾶνος Ἀνδρέ­ας, Ὁμ. Καθη­γη­τής καί πρώ­ην Πρύ­τα­νις Γεω­πο­νι­κοῦ Παν/μίου Ἀθη­νῶν, πρώ­ην Γεν. Γραμ­μα­τεύς Ὑπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας καί Θρη­σκευ­μά­των, Koύρ­της Γεώρ­γιος, Ἐπίτ. Πρό­ε­δρος Ἐλεγ­κτι­κοῦ Συνε­δρί­ου, Ρακιν­τζῆς Λέαν­δρος, Ἀρε­ο­πα­γί­της ἐ.τ., πρώ­ην Γεν. Ἐπι­θε­ω­ρη­τής Δημο­σί­ας Διοι­κή­σε­ως, Κρό­μπας Γρη­γό­ρης, Ἐπίτ. Ἀντι­πρό­ε­δρος τοῦ Νομι­κοῦ Συμ­βου­λί­ου τοῦ Κρά­τους, Μακρῆς Φώτιος, Ἐπίτ. Ἀντει­σαγ­γε­λεύς Ἀρεί­ου Πάγου, Κότσι­φας Χαρά­λα­μπος, Δικη­γό­ρος, πρώ­ην Πρό­ε­δρος τοῦ Διοι­κη­τι­κοῦ Ἐφε­τεί­ου Ἀθη­νῶν, Ἀνδρια­νός Εὐάγ­γε­λος, Ἀρε­ο­πα­γί­της ἐ.τ., Βλά­χος Ἀπό­στο­λος, Ἐπίτ. Πρό­ε­δρος Ἐφε­τῶν, Σακ­κᾶς Ἰωάν­νης, Πρώ­ην Εἰσαγ­γε­λεύς Πρω­το­δι­κῶν, Γαρού­φας Δημή­τριος, πρώ­ην Πρό­ε­δρος τοῦ Δικη­γο­ρι­κοῦ Συλ­λό­γου Θεσ­σα­λο­νί­κης, Βερ­γί­νης Ξενο­φῶν, Πανε­πι­στη­μια­κός, πρώ­ην Διοι­κη­τής ΟΓΑ, Κου­νά­δης Διο­νύ­σιος, Νομι­κός-Οἰκο­νο­μο­λό­γος, πρώ­ην Γεν. Διευ­θυ­ντής Ὑπουρ­γεί­ου Οἰκο­νο­μι­κῶν, Πολί­της Στυ­λια­νός, πρώ­ην Νομάρ­χης Κεφαλ­λη­νί­ας, Μαρ­τί­νης Χρῆστος, πρώ­ην Νομάρ­χης Ἰωαν­νί­νων, Πρό­ε­δρος Συντα­ξιού­χων Δικη­γό­ρων Ἑλλά­δος, Κατσα­ρός Νῖκος, Χημι­κός, πρώ­ην Εἰδι­κός Γραμ­μα­τεύς Ὑπουρ­γεί­ου Ἐρεύ­νης καί Τεχνο­λο­γί­ας, Θεο­δω­ρό­που­λος Κων/ντῖνος, πρώ­ην Γεν. Διευ­θυ­ντής Ὑπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας καί Θρη­σκευ­μά­των, Τσου­λά­ρη Βαλε­ντί­νη, πρώ­ην Διευ­θύ­ντρια Ὑπουρ­γεί­ου Ἐθνι­κῆς Οἰκο­νο­μί­ας, Μαρι­δά­κης Σπυ­ρί­δων, Συγκοι­νω­νιο­λό­γος, πρώ­ην Προϊ­στά­με­νος Διευ­θύν­σε­ως Μελε­τῶν Δημο­σί­ων Ἔργων Ὑπουρ­γεί­ου Μετα­φο­ρῶν, Σινό­που­λος Βασί­λειος, πρώ­ην Διευ­θυ­ντής Τρα­πέ­ζης Ἐργα­σί­ας, Γκα­τζού­λη Νίνα, Ὁμ. Καθη­γή­τρια Παν/μίου New Hampshire, πρώ­ην Συντο­νί­στρια Παμ­μα­κε­δο­νι­κῶν Ἑνώ­σε­ων Ὑφη­λί­ου, Παπα­χρυ­σός Δημή­τριος, Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Μικρα­σια­τῶν Σκά­λας Λου­τρῶν «Τό Δελ­δί­νι», Ρῆγος Εὐάγ­γε­λος, Πρό­ε­δρος Διε­θνο­ῦς Ἑλλη­νι­κῆς Ἑνώ­σε­ως (Inter. Hellenic Association, IHA), Καρ­κα­νι­ᾶς Κων­στα­ντῖνος, Διευ­θυ­ντής Κέντρου Ἑλλη­νι­κῆς Γλώσ­σης καί Πολι­τι­σμοῦ, Ἐπίτ. Πρό­ε­δρος Συν­δέ­σμου Κολ­λε­γί­ων Ἑλλά­δος, Γρά­ψας Δημή­τριος, Στρα­τη­γός ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Ἀρχη­γός ΓΕΕΘΑ, Ζια­ζι­ᾶς Κων­στα­ντῖνος, Στρα­τη­γός ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Ἀρχη­γός ΓΕΣ, Μανί­ας Γεώρ­γιος, Ἀντι­στρά­τη­γος ἐ.ἀ., πρώ­ην Α΄ Ὑπαρ­χη­γός ΓΕΕΘΑ, Τσι­τσι­μπί­κος Χαρά­λα­μπος, Ἀντι­στρά­τη­γος ἐ.ἀ., Β΄ Ὑπαρ­χη­γός ΓΕΕΘΑ, Χρη­στί­δης Κοσμᾶς, Ναύ­αρ­χος ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Ἀρχη­γός ΓΕΝ, Μαρ­τζο­ῦκος Βασί­λειος, Ἀντι­ναύ­αρ­χος ἐ.ἀ., Ἐπί­τι­μος Διοι­κη­τής ΣΝΔ, Ἀντι­πρό­ε­δρος ΕΛΙΣΜΕ, Παλού­μπης Ἰωάν­νης, Ἀντι­ναύ­αρ­χος ἐ.ἀ., Δημη­τρα­κό­που­λος Ἀνα­στά­σιος, Ἀντι­ναύ­αρ­χος ἐ.ἀ., Μαρ­τζο­ῦκος Βασί­λειος, Ἀντι­ναύ­αρ­χος ἐ.ἀ., Πατσα­ντά­ρας Ἰωάν­νης, Ἀντι­πτέ­ραρ­χος ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Ἀρχη­γός Τακτι­κῆς Ἀερο­πο­ρί­ας (ΑΤΑ), Γιαν­νι­τσό­που­λος Θεό­δω­ρος, Ἀντι­πτέ­ραρ­χος ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Διευ­θυ­ντής Γ΄ Κλά­δου ΓΕΑ, Σκαρ­λᾶτος Γεώρ­γιος, Ἀντι­πτέ­ραρ­χος ἐ.ἀ., Τσού­φης Βασί­λειος, Ἀντι­πτέ­ραρ­χος ἐ.ἀ., Ἰατρί­δης Κώστας, Ἀντι­πτέ­ραρ­χος ἐ.ἀ., Ἰωαν­νί­δης Ἰωάν­νης, Ὑπο­πτέ­ραρ­χος ἐ.ἀ., Που­γκιά­λης Χρῆστος, Μετε­ω­ρο­λό­γος, Ὑπο­πτέ­ραρ­χος ἐ.ἀ., Μπαλ­τζώ­ης Ἰωάν­νης, Ἀντι­στρά­τη­γος ἐ.ἀ., Πρό­ε­δρος Ἑλλη­νι­κοῦ Ἰνστι­τού­του Στρα­τη­γι­κῶν Μελε­τῶν (ΕΛΙΣΜΕ), Μου­στά­κης Χρῆστος, Ἀντι­στρά­τη­γος ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Διοι­κη­τής Στρα­τι­ᾶς, Μπουρ­δά­κος Μάριος, Ἀντι­στρά­τη­γος ἐ.ἀ., Ρού­τσης Νικό­λα­ος, Ἀντι­στρά­τη­γος ἐ.ἀ., Πελε­γρά­της Σπυ­ρί­δων, Ἀντι­στρά­τη­γος ἐ.ἀ., Παπα­δό­που­λος Στα­ῦρος, Ἀντι­στρά­τη­γος ἐ.ἀ., Κεβεν­τζί­δης Συμε­ών, Ἀντι­στρά­τη­γος ἐ.ἀ., Γοῦρ­μος Εὐδό­ξιος, Ἀντι­στρά­τη­γος ἐ.ἀ., Χατζά­κης Κων/νος, Ἀντι­στρά­τη­γος Ἑλλη­νι­κῆς Ἀστυ­νο­μί­ας ἐ.ἀ., Καλε­ντε­ρί­δης Σάβ­βαs, Ἀνώτ. Ἀξ/κος ἐ.ἀ., Ἐκδό­της-Συγ­γρα­φεύς, Δελ­λῆς Σπυ­ρί­δων, Ὑπο­στρά­τη­γος ἐ.ἀ., Παρί­σης Ἰωάν­νης, Ὑπο­στρά­τη­γος ἐ.ἀ., Βόγ­γο­λης Δημή­τριος, Ὑπο­στρά­τη­γος ἐ.ἀ., Πλα­γιαν­νά­κος Γεώρ­γιος, Ὑπο­στρά­τη­γος ἐ.ἀ., Βασί­λας Βασί­λειος, Ταξί­αρ­χος ἐ.ἀ., Κου­κου­λο­μά­της Κυριά­κος, Σμή­ναρ­χος ἐ.ἀ., Κων­στα­ντι­νό­που­λος Βασί­λειος, Καθη­γη­τής Παν/μίου Πελο­πον­νή­σου, Πρό­ε­δρος Φιλο­λο­γι­κοῦ Συλ­λό­γου «Παρ­νασ­σός», Μάζης Ἰωάν­νης, Καθη­γη­τής Γεω­πο­λι­τι­κῆς Παν/μίου Ἀθη­νῶν, Πρό­ε­δρος Τμή­μα­τος Τουρ­κι­κῶν Σπου­δῶν (ΕΚΠΑ), Γρί­βας Κώστας, Καθη­γη­τής Γεω­πο­λι­τι­κῆς Στρα­τιω­τι­κῆς Σχο­λῆς Εὐελ­πί­δων, Δαβ­βέ­τας Δημο­σθέ­νης, Καθη­γη­τής Παν/μίου Σορ­βόν­νης, Συγ­γρα­φεύς- Εἰκα­στι­κός, Ρωμα­νός Γεώρ­γιος, Συγ­γρα­φεύς-Ἀνα­λυ­τής, Ἱστο­ρι­κός Ἐρευ­νη­τής, Ἐμφιε­τζό­γλου Πρό­δρο­μος, Ἐπίτ. Διδά­κτωρ ΑΠΘ, Πρό­ε­δρος Δ.Σ. Ὁμί­λου Ἑται­ρι­ῶν «Μηχα­νι­κῆς Α.Ε.», Παντε­λά­κης Δημή­τριος, Βιο­μή­χα­νος, Πρό­ε­δρος Κυνη­γε­τι­κοῦ Συλ­λό­γου Θεσ­σα­λο­νί­κης, Ἀλι­φιε­ρά­κης Ἐμμα­νου­ήλ, Ἰατρός, Πρώ­ην Πρό­ε­δρος Ἰατρι­κοῦ Συλ­λό­γου Χανί­ων, Τζε­λέ­πης Χαρά­λα­μπος, Λυκειάρ­χης, Σηφα­κά­κης Βασί­λειος, Φιλό­λο­γος – Θεο­λό­γος, πρώ­ην Λυκειάρ­χης, Νατσιός Δημή­τριος, Δάσκα­λος, συγ­γρα­φεύς, Ἀντω­νό­που­λος Νικό­λα­ος, Δάσκα­λος, Καλο­γε­ρό­που­λος Βασί­λειος, Καθη­γη­τής Βυζα­ντι­νῆς Μου­σι­κῆς, Τζα­νου­λῖνος Πρα­ξι­τέ­λης, Γλύ­πτης, Ἐκπαι­δευ­τι­κός, Νικο­λό­που­λος Φίλιπ­πος, Πανε­πι­στη­μια­κός, Δικη­γό­ρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Καρ­βου­νιά­ρης Βασί­λειος, Δικη­γό­ρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Ἰωαν­νί­δης Θεό­φι­λος, Δικη­γό­ρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Δρ. Νομι­κῆς Παν/μίου Σορ­βόν­νης, Παπαγ­γε­λῆς Λου­κᾶς, Δικη­γό­ρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Νευ­ρά­κης Νικό­λα­ος, σ. Δικη­γό­ρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Σφή­κας Κων­στα­ντῖνος, Δικη­γό­ρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Δημα­κο­πού­λου- Κοτζα­μά­νη Ζωή, Δικη­γό­ρος, Αὐγέ­ρης Κώστας, Δικη­γό­ρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Γραμ­μα­τι­κός Ἀντώ­νιος, Ὁμ. Καθη­γη­τής καί πρώ­ην Πρύ­τα­νις τοῦ Παν/μίου Πατρῶν, Παπα­μα­ρι­νό­που­λος Στα­ῦρος, Ὁμ. Καθη­γη­τής Παν/μίου Πατρῶν, Παπα­θα­να­σό­που­λος Σπή­λιος, πρώ­ην Γεν. Γραμ­μα­τεύς Παν/μίου Πατρῶν, Δρα­κᾶτος Πανα­γιώ­της, Ὁμ. Καθη­γη­τής Παν/μίου Πατρῶν, Παπα­θα­να­σό­που­λος Πανα­γιώ­της, Ὁμ. Καθη­γη­τής Ἰατρι­κῆς Παν/μίου Πατρῶν, Θεο­δω­ρα­κό­που­λος Δημή­τριος, Καθη­γη­τής Παν/μίου Πατρῶν, Δημη­τρα­κό­που­λος Ἀλέ­ξαν­δρος, Ὁμ. Καθη­γη­τής Παν/μίου Πατρῶν, Δρί­τσος Στέ­φα­νος, Ὁμ. Καθη­γη­τής Παν/μίου Πατρῶν, Ρερά­κης Ἡρα­κλῆς, Καθη­γη­τής Θεο­λο­γί­ας Παν/μίου ΑΠΘ, Καρα­θα­νά­σης Ἀθα­νά­σιος, Ὁμ. Καθη­γη­τής Παν/μίου ΑΠΘ, πρώ­ην Πρό­ε­δρος τῆς «Ἑται­ρί­ας Μακε­δο­νι­κῶν Σπου­δῶν», Σαβ­βί­δης Παντε­λῆς *, Δημο­σιο­γρά­φος, Πρό­ε­δρος Ἀπο­φοί­των Παν/μίου ΑΠΘ, Βαχα­ντί­δης Ἐπα­μει­νών­δας, Ὁμ. Καθη­γη­τής Ἰατρι­κῆς Παν/μίου ΑΠΘ, Ταντα­νά­σης Θεο­χά­ρης, Καθη­γη­τής Ἰατρι­κῆς Παν/μίου ΑΠΘ, Μανώ­λης Γεώρ­γιος, Καθη­γη­τής Πολυ­τε­χνι­κῆς Σχο­λῆς Παν/μίου ΑΠΘ, Ἀλε­ξαν­δρί­δης Ἀλέ­ξαν­δρος, Ὁμ. Καθη­γη­τής Ἰατρι­κῆς Σχο­λῆς Παν/μίου ΑΠΘ, Νόνας Πέτρος, Νομι­κός, πρώ­ην Γεν. Γραμ­μα­τεύς Παν/μίου ΑΠΘ, Κατσι­κα­δέ­λης Ἰωάν­νης, Ὁμ. Καθη­γη­τής ΕΜΠ, μέλος ξένων Ἀκα­δη­μι­ῶν, Τσα­νά­κας Πανα­γιώ­της, Ἠλε­κτρο­λό­γος-Μηχα­νι­κός, Καθη­γη­τής ΕΜΠ, Βασι­λεί­ου Πανα­γιώ­τα, Καθη­γή­τρια Ε.Μ.Π., Ἰωαν­νί­δης Γεώρ­γιος, Ὁμ. Καθη­γη­τής ΕΜΠ, Ἀνα­γνω­στό­που­λος Ἀνδρέ­ας, Ὁμ. Καθη­γη­τής ΕΜΠ, Ἀνδρε­ό­που­λος Ἀνδρέ­ας, Ὁμ. Καθη­γη­τής ΕΜΠ, πρώ­ην Πρύ­τα­νις ΕΜΠ, Χαΐ­νης Ἰωάν­νης, Ὁμ. Καθη­γη­τής ΕΜΠ, Κατσού­φης Ἠλί­ας, Ὁμ. Καθη­γη­τής ΕΜΠ, Σάν­δρης Κων­στα­ντῖνος, Ὁμ. Καθη­γη­τής ΕΜΠ, Κυρια­κό­που­λος Εὐθύ­μης, Ὁμ. Καθη­γη­τής ΕΜΠ, Ἀνδρια­νό­που­λος Νικό­λα­ος, Ὁμ. Καθη­γη­τής ΕΜΠ, Θεο­τό­κο­γλου Εὐστά­θιος, Καθη­γη­τής ΕΜΠ, Κου­λού­ρης Ἰωάν­νης, Δρ. Μηχα­νο­λό­γος Ἠλε­κτρο­λό­γος Ε.Μ.Π., πρώ­ην Δ/ντής ΟΤΕ, Γιώ­της Ἀρι­στο­φά­νης, Δρ. Πολ. Μηχα­νι­κός Ε.Μ.Π., Παν­τζαρ­τζῆς Παρα­σκευ­ᾶς, Δρ. Γεω­πό­νος, Ξαν­θά­κη-Καρα­μά­νου Γεωρ­γία, Ὁμ. Καθη­γή­τρια Παν/μίου Πελο­πον­νή­σου, Πρό­ε­δρος τῆς Ἑται­ρί­ας Ἑλλή­νων Φιλο­λό­γων, Τόλια Ἀρι­στέα, Ὁμ. Καθη­γή­τρια Παν/μίου Πελο­πον­νή­σου, Πρό­ε­δρος ΟΔΕΓ, Λιῶλος Ἀστέ­ριος, Καθη­γη­τής Πολυ­τε­χνι­κῆς Σχο­λῆς Παν/μίου ΔΠΘ, Τσίγ­γα-Παπαρ­γύ­ρη Μαρία, Καθη­γή­τρια Παν/μίου Κεντρι­κῆς Μακε­δο­νί­ας, Χατζό­που­λος Ἰωάν­νης, Ὁμ. Καθη­γη­τής Παν/μίου Αἰγαί­ου, Παυ­λά­κος Γεώρ­γιος, Γεν. Γραμ­μα­τεύς τοῦ Ὀργα­νι­σμοῦ Δια­δό­σε­ως Ἑλλη­νι­κῆς Γλώσ­σης (ΟΔΕΓ), Κοντο­γιαν­νί­δης Ἀνα­στά­σιος, Δημο­σιο­γρά­φος – Συγ­γρα­φεύς, Γιαν­νά­κε­νας Ἰωάν­νης Ἐκδό­της τοῦ Οἴκου «Πελα­σγός», Κοσκι­νᾶς Σοφο­κλῆς, Δημο­σιο­γρά­φος – Ἀρχι­συ­ντά­κτης «Κυνη­γε­τι­κά Νέα», «Κυνη­γε­σία καί Κυνο­φι­λία», Γεωρ­γί­ου Στα­μά­της, Δημο­σιο­γρά­φος, πρώ­ην ἐκδό­της ἐφη­με­ρί­δος «Μακε­δο­νία», Παπα­να­στα­σί­ου Νικό­λα­ος, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Ἀθη­νῶν (ΕΚΠΑ), Νιάρ­χος Κων­στα­ντῖνος, Ὁμ. Καθη­γη­τής Παν/μίου Ἀθη­νῶν (ΕΚΠΑ), Ἀνδρο­ῦτσος Γεώρ­γιος, Ὁμ. Καθη­γη­τής Ἰατρι­κῆς Παν/μίου Ἀθη­νῶν (ΕΚΠΑ), Ἀδάμ Ἀδάμ, Ὁμ. Καθη­γη­τής Φιλο­σο­φι­κῆς Παν/μίου Ἀθη­νῶν (ΕΚΠΑ), Χασά­πης Ντῖνος, Καθη­γη­τής Τμή­μα­τος Χημεί­ας Παν/μίου Ἀθη­νῶν (ΕΚΠΑ), Παπα­δό­που­λος Γεώρ­γιος, Ὁμ. Καθη­γη­τής Παν/μίου Ἀθη­νῶν (ΕΚΠΑ), Καρα­τζᾶς Γαβρι­ήλ, Ὁμ. Καθη­γη­τής Ἰατρι­κῆς Παν/μίου Ἀθη­νῶν (ΕΚΠΑ), Ἠλιό­που­λος Δημή­τριος, Καθη­γη­τής Ἰατρι­κῆς Παν/μίου Ἀθη­νῶν (ΕΚΠΑ), Κοκό­λας Σπυ­ρί­δων, Ἰατρός, πρώ­ην Διευ­θυ­ντής ΝΙΜΤΣ, Μαυ­ρα­γά­νης Δια­μα­ντῆς, Ὁμ. Καθη­γη­τής Στρα­τιω­τι­κῆς Σχο­λῆς Εὐελ­πί­δων, Ἀλε­ξό­που­λος Ἰωάν­νης, Ὁμ. Καθη­γη­τής Σχο­λῆς Ἰκά­ρων, Δασκό­που­λος Ἀντώ­νιος, Πρό­ε­δρος Πατριω­τι­κῆς Ὀργα­νώ­σε­ως ’21, Καρε­λᾶς Μιχα­ήλ, πρώ­ην Ληξί­αρ­χος Ἀθη­νῶν, Ἀντω­νά­κος Ἀντώ­νιος, Συγ­γρα­φεύς – Ἱστο­ρι­κός, Φιλό­λο­γος, Πασχα­λί­δης Νικό­λα­ος, Συγ­γρα­φεύς, Τσι­κο­πού­λου Χαρά, Συγ­γρα­φεύς-Ἐκπαι­δευ­τι­κός, Φιλό­λο­γος, Κου­ζέ­λης Ἰωάν­νης, Ἐργο­λά­βος- Κατα­σκευα­στής, Παπ­πᾶς Κων­στα­ντῖνος, Ἐπι­χει­ρη­μα­τί­ας, Παπαρ­γύ­ρης Εὐάγ­γε­λος, πρώ­ην Σύμ­βου­λος Τηλε­πι­κοι­νω­νι­ῶν Ἐθνι­κῆς Τρα­πέ­ζης Ἑλλά­δος (ΕΤΕ), Χαλό­φτης Κων­στα­ντῖνος, Σύμ­βου­λος Ἐπι­χει­ρή­σε­ων, Γιαν­νό­που­λος Γεώρ­γιος, Βιο­λό­γος- Βιο­χη­μι­κός, Στα­θό­που­λος Νικό­λα­ος, Φυσι­κός Παν/μίου Ἀθη­νῶν (ΕΚΠΑ), Ἀνα­γνω­στό­που­λος Ἰωάν­νης, Οἰκο­νο­μο­λό­γος (Παν/μίου Βόν­νης), Πρό­ε­δρος Κοι­νω­φε­λο­ῦς Ἱδρύ­μα­τος ΙΠΗΠΑ, Ἀνα­γνω­στο­πού­λου Αἰκα­τε­ρί­νη, Βιο­λό­γος Παν/μίου Ἀθη­νῶν (ΕΚΠΑ), Γεν. Γραμ­μα­τεύς Σωμα­τεί­ου «Φίλοι Τάμα­τος τοῦ Ἔθνους», Φλω­ρά­κης Ἀλέ­κος, Δρ. Ἐθνο­λό­γος-Λαο­γρά­φος, Ποι­η­τής, Τσου­τσου­λό­που­λος Χρῆστος, Πολ. Μηχα­νι­κός, Ἐπίτ. Πρό­ε­δρος Δομο­κι­τῶν Ἀθηνῶν.

* Με ανάρ­τη­σή του στο Twitter o δημο­σιο­γρά­φος Παντε­λής Σαβ­βί­δης δηλώ­νει ότι ουδέ­πο­τε υπέ­γρα­ψε το κεί­με­νο και ζητά απ’ τους δια­κι­νη­τές του να αφαι­ρέ­σουν τ’ όνο­μα του.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο