Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενέργεια στα χέρια του λαού και όχι των μονοπωλίων!

Σε περιο­δεί­ες σε χώρους δου­λειάς της ΔΕΗ ΑΕ και συγκε­ντρώ­σεις με στε­λέ­χη του ΚΚΕ προ­χω­ρά­ει το επό­με­νο διά­στη­μα η ΤΟ Βιο­μη­χα­νί­ας Αττι­κής του Κόμ­μα­τος, δια­κι­νώ­ντας ανα­κοί­νω­ση για τις εξε­λί­ξεις, για τα αντι­λαϊ­κά μέτρα της κυβέρ­νη­σης στη ΔΕΗ και συνο­λι­κά στον κλά­δο της Ενέρ­γειας:

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ προ­χω­ρεί με γορ­γούς ρυθ­μούς τα “διαρ­θρω­τι­κά” μέτρα στον ευρύ­τε­ρο ενερ­γεια­κό κλά­δο, ενώ με αφορ­μή και την οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση της ΔΕΗ επι­τα­χύ­νο­νται αυτή την περί­ο­δο βασι­κές, στρα­τη­γι­κού χαρα­κτή­ρα κατευ­θύν­σεις της ΕΕ, με στό­χο την ενί­σχυ­ση του κεφα­λαί­ου, των μεγά­λων μονο­πω­λια­κών ομί­λων στην Ενέργεια.

Εξελίξεις σε βάρος των λαϊκών οικογενειών και των εργαζομένων

✔️  Μόλις πριν λίγες μέρες, η κυβέρ­νη­ση προ­χώ­ρη­σε σε μια ακό­μη αύξη­ση των τιμο­λο­γί­ων του ρεύ­μα­τος, που έχει ξεπε­ρά­σει το 150% τα τελευ­ταία 10 χρό­νια. Με αυτόν τον τρό­πο, από τη μια βελ­τιώ­νει σημα­ντι­κά την κερ­δο­φο­ρία του κεφα­λαί­ου στον κλά­δο και διευ­κο­λύ­νει την ανα­κα­τα­νο­μή της αγο­ράς ανά­με­σα σε μερί­δες του κεφα­λαί­ου, υλο­ποιώ­ντας τις απαι­τή­σεις του. Από την άλλη, δυσκο­λεύ­ει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τους εργα­ζό­με­νους να αντε­πε­ξέλ­θουν στα ήδη δυσβά­στα­χτα έξο­δα, τόσο για το ρεύ­μα, όσο και γενι­κό­τε­ρα, για την κάλυ­ψη των βασι­κών και στοι­χειω­δών ανα­γκών τους. Ταυ­τό­χρο­να, με τα μέτρα “εξυ­γί­αν­σης” των οικο­νο­μι­κών της επι­χεί­ρη­σης που έχει δρο­μο­λο­γή­σει, χτυ­πά­ει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τους εργα­ζό­με­νους στη ΔΕΗ. Προ­ω­θεί το κλεί­σι­μο λιγνι­τι­κών μονά­δων, που με τη σει­ρά του θα φέρει απο­λύ­σεις, ενώ έτσι και αλλιώς μία συρ­ρι­κνω­μέ­νη — μικρό­τε­ρη ΔΕΗ δεν “σηκώ­νει” τον σημε­ρι­νό αριθ­μό εργα­ζο­μέ­νων, αφού στο νέο ενερ­γεια­κό τοπίο που δια­μορ­φώ­νε­ται, η ΔΕΗ “απαι­τεί­ται” να είναι αντα­γω­νι­στι­κή ένα­ντι άλλων ενερ­γεια­κών ομί­λων που έχουν ανα­πτύ­ξει έντο­νη δρα­στη­ριό­τη­τα στον κλάδο.

✔️  Ο σχε­δια­σμός του κεφα­λαί­ου περι­λαμ­βά­νει τη δρα­στι­κή μεί­ω­ση της απα­σχό­λη­σης στο σύνο­λο του κλά­δου, με παράλ­λη­λη μεί­ω­ση των απο­δο­χών για τη μεγά­λη μάζα των εργα­ζο­μέ­νων, εργο­λα­βο­ποί­η­ση, αύξη­ση της εντα­τι­κο­ποί­η­σης της εργα­σί­ας και ευρύ­τε­ρη εφαρ­μο­γή “ευέ­λι­κτων” μορ­φών απα­σχό­λη­σης, δηλα­δή, συνο­λι­κά την αύξη­ση του βαθ­μού εκμετάλλευσης.

✔️  Ταυ­τό­χρο­να η “τιτλο­ποί­η­ση” των οφει­λών προς τη ΔΕΗ και η πώλη­σή τους σε funds έχουν στο στό­χα­στρο τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά και, βέβαια, όχι τους μεγα­λο­ο­φει­λέ­τες — βιο­μή­χα­νους και επι­χει­ρη­μα­τί­ες — που χρω­στά­νε εκα­τομ­μύ­ρια. Οι πρό­σφα­τες αυξή­σεις στα τιμο­λό­για ισχύ­ουν μόνο για την οικια­κή κατα­νά­λω­ση, τα επαγ­γελ­μα­τι­κά τιμο­λό­για χαμη­λής τάσης και τα αγρο­τι­κά τιμολόγια.

✔️  Η επί­κλη­ση από την κυβέρ­νη­ση των “κακών οικο­νο­μι­κών” της ΔΕΗ για όλα αυτά τα μέτρα γίνε­ται σκό­πι­μα και μεθο­δευ­μέ­να για να μη βρουν αντι­στά­σεις από τους εργα­ζό­με­νους και το λαό, για να προ­βλη­θούν ως ανα­γκαί­οι μια σει­ρά στό­χοι στην πορεία παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης, στό­χοι που προ­ϋ­πήρ­χαν της τωρι­νής οικο­νο­μι­κής κατά­στα­σης της ΔΕΗ. Συνει­δη­τά απο­κρύ­πτουν ότι δίπλα στο “πρό­βλη­μα ρευ­στό­τη­τας”, η ΔΕΗ έχει και ένα τερά­στιο επεν­δυ­τι­κό πρό­γραμ­μα που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, έχει τερά­στιες παρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες, υπο­δο­μές, ακί­νη­τη περιου­σία, υψη­λή τεχνογνωσία.

🔻 Η πείρα από την πορεία της ΔΕΗ, από το κρατικό μονοπώλιο μέχρι σήμερα, αποδεικνύει πως, σε κάθε φάση, το αστικό κράτος και οι επιχειρήσεις του υπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου! 🔻

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η βασι­κή αιτία που κρύ­βε­ται πίσω από αυτές τις εξε­λί­ξεις είναι η ενί­σχυ­ση του κεφα­λαί­ου, αφού ο στό­χος είναι να υπη­ρε­τη­θούν τα συμ­φέ­ρο­ντα των ενερ­γεια­κών ομί­λων που ψάχνουν πρό­σθε­τα πεδία κερ­δο­φο­ρί­ας. Αυτή η ανά­γκη καλυ­πτό­ταν μέχρι “χτες” μέσα από το κρα­τι­κό μονο­πώ­λιο που ενί­σχυε άμε­σα με φθη­νό ρεύ­μα τους βιο­μή­χα­νους και υλο­ποιού­σε τις ανα­γκαί­ες επεν­δύ­σεις για να ανα­πτυ­χθούν οι βασι­κές υπο­δο­μές, με κόστη που κανέ­νας επι­χει­ρη­μα­τί­ας δεν είχε συμ­φέ­ρον να αναλάβει.

Το κεφά­λαιο, παρά τις εσω­τε­ρι­κές αντι­θέ­σεις και συγκρού­σεις ανά­με­σα σε μερί­δες του, επι­λέ­γει και επι­βάλ­λει ενιαία την πολι­τι­κή που εξυ­πη­ρε­τεί καλύ­τε­ρα την κερ­δο­φο­ρία του σε κάθε περί­ο­δο και ανά­λο­γα με την οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση, την προ­ο­πτι­κή, τη δια­θέ­σι­μη τεχνο­λο­γία. Σ’ αυτό το πλαί­σιο εντάσ­σο­νται, σήμε­ρα, η “απε­λευ­θέ­ρω­ση”, η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση, η “απαν­θρα­κο­ποί­η­ση”, η προ­α­γω­γή των Ανα­νε­ώ­σι­μων Πηγών Ενέρ­γειας, που υλο­ποιού­νται στην Ελλά­δα, την ΕΕ και παγκόσμια.

Αυτό το πλαί­σιο προ­ϋ­πο­θέ­τει τη χει­ρο­τέ­ρευ­ση των εργα­σια­κών συν­θη­κών, και γι’ αυτό η εργα­τι­κή τάξη, στο σύνο­λό της, με πρώ­τους τους εργα­ζό­με­νους στον κλά­δο, πρέ­πει να στα­θεί απέ­να­ντί του.

🔻 Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά η ουσία της πολιτικής παραμένει η ίδια: «Όλα για το κεφάλαιο και τα βάρη στους εργαζόμενους»🔻

Στην κατεύ­θυν­ση αυτή, οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις που έχουν συντε­λε­στεί στον κλά­δο και αυτές που βρί­σκο­νται προ των πυλών — ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ — απο­τε­λούν μέρος αυτού που το αστι­κό σύστη­μα ανα­φέ­ρει ως “απε­λευ­θέ­ρω­ση” στρα­τη­γι­κών τομέ­ων της οικο­νο­μί­ας, δηλα­δή, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, τη δημιουρ­γία νέων πεδί­ων κερ­δο­φο­ρί­ας για το μεγά­λο κεφά­λαιο. Αυτή είναι η βασι­κή πολι­τι­κή που προ­ω­θεί σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση ΝΔ, αυτή είναι η πολι­τι­κή που προ­ώ­θη­σε και η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, και όλες οι προη­γού­με­νες, εδώ και σχε­δόν 30 χρό­νια. Από κοι­νού, εξάλ­λου, τα κόμ­μα­τα αυτά, που υπη­ρε­τούν πιστά την ΕΕ και τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, ψήφι­ζαν τα προη­γού­με­να χρό­νια τις Οδη­γί­ες της ΕΕ και τις εφάρ­μο­ζαν απα­ρέ­γκλι­τα. Ας μην ξεχνούν οι εργα­ζό­με­νοι τα σενά­ρια της “μικρής ΔΕΗ” της κυβέρ­νη­σης Σαμα­ρά, την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση και την πώλη­ση του ΑΔΜΗΕ της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, τους δια­γω­νι­σμούς για την πώλη­ση λιγνι­τι­κών μονά­δων και έναν μακρύ κατά­λο­γο μέτρων και επι­λο­γών όλων των κυβερ­νή­σε­ων διαχρονικά.

Από κοι­νού επί­σης προ­ώ­θη­σαν το βάθε­μα των ελα­στι­κών σχέ­σε­ων εργα­σί­ας στον ευρύ­τε­ρο κλά­δο, και την εργο­λα­βο­ποί­η­ση, που όχι μόνο εντεί­νει την εκμε­τάλ­λευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων, αλλά έχει επι­φέ­ρει τρα­γι­κές συνέ­πειες στην ασφά­λεια και τη ζωή τους.

Ολες αυτές οι εξε­λί­ξεις βοη­θούν σήμε­ρα τους εργα­ζό­με­νους καταρ­χήν να βγά­λουν συμπε­ρά­σμα­τα για το ποιοι τους εξα­πα­τού­σαν για τις δήθεν ευερ­γε­τι­κές συνέ­πειες της “απε­λευ­θέ­ρω­σης” και των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, σε αντί­θε­ση με το ΚΚΕ, που προει­δο­ποί­η­σε, απο­κά­λυ­ψε τον χαρα­κτή­ρα αυτών των κατευ­θύν­σε­ων και μέτρων, οργά­νω­σε την πάλη για να βάλει εμπό­δια, άνοι­ξε τη συζή­τη­ση για τη συνο­λι­κή διέ­ξο­δο και την προοπτική.

Το ΚΚΕ, με όλες του τις δυνά­μεις, θα βρε­θεί μπρο­στά στην οργά­νω­ση αγώ­νων για την υπε­ρά­σπι­ση των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων στον κλά­δο, για διεκ­δι­κή­σεις με βάση τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού, παλεύ­ο­ντας για συγκε­κρι­μέ­νους στό­χους το αμέ­σως επό­με­νο διά­στημα:

  • Καμία πώλη­ση — παρά­δο­ση μονά­δων ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γής, ορυ­χεί­ων και ορυ­κτού πλούτου.
  • Ενά­ντια στα σχέ­δια περαι­τέ­ρω ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων. Οχι στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις (ΔΕΔΔΗΕ, ΕΛΠΕ, Φυσι­κό Αέριο).
  • Καμία δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σε εργα­τι­κή — λαϊ­κή οικο­γέ­νεια. Μειώ­σεις στα τιμο­λό­για της λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης. Ρεύ­μα φθη­νό για το λαό.
  • Αυξή­σεις σε μισθούς και συντά­ξεις. Επι­στρο­φή της 13ης και 14ης σύνταξης.
  • 7ωρο — 5ήμερο — 35ωρο. Μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά για όλους. Οχι στην εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας. Οχι στην εργολαβοποίηση.
  • Αμε­σες προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού. Μονι­μο­ποί­η­ση όλων των εργα­ζο­μέ­νων που δου­λεύ­ουν σε εργολάβους.
  • Μέτρα ασφά­λειας στους χώρους δου­λειάς, στε­λέ­χω­ση και προ­σλή­ψεις του απα­ραί­τη­του ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προσωπικού.

Η λύση βρίσκεται σε έναν άλλο, διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης

Το ΚΚΕ ανα­δει­κνύ­ει ότι υπάρ­χει σήμε­ρα λύση που μπο­ρεί να ικα­νο­ποι­ή­σει τις ανά­γκες του λαού και των εργα­ζο­μέ­νων, να δια­σφα­λί­ζει την κάλυ­ψη των ενερ­γεια­κών ανα­γκών της χώρας και τη μεί­ω­ση της ενερ­γεια­κής της εξάρ­τη­σης, την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος και της υγεί­ας, τις στα­θε­ρές θέσεις εργα­σί­ας. Πρό­κει­ται για το δρό­μο του σοσια­λι­σμού, την ανώ­τε­ρη μορ­φή οργά­νω­σης της οικο­νο­μί­ας που θα ωθεί­ται από την κάλυ­ψη των πραγ­μα­τι­κών ανα­γκών της κοι­νω­νί­ας και όχι από το κέρ­δος. Μόνο σε μια τέτοια κοι­νω­νία το ενερ­γεια­κό προ­ϊ­όν θα είναι κοι­νω­νι­κό αγα­θό και όχι εμπό­ρευ­μα. Αυτό θα δια­σφα­λί­ζε­ται αφού όλες οι εγχώ­ριες ενερ­γεια­κές πηγές, τα μέσα παρα­γω­γής, οι υπο­δο­μές και τα δίκτυα μετα­φο­ράς και δια­νο­μής θα απο­τε­λούν κοι­νω­νι­κή ιδιο­κτη­σία κάτω από έναν Ενιαίο Κρα­τι­κό Φορέα Ενέρ­γειας. Στο σοσια­λι­σμό, ο ενερ­γεια­κός κεντρι­κός σχε­δια­σμός θα μπο­ρεί να αξιο­ποιεί συν­δυα­σμέ­να όλες τις δια­θέ­σι­μες εγχώ­ριες πηγές Ενέρ­γειας και όλες τις δια­θέ­σι­μες τεχνο­λο­γί­ες και τεχνι­κές λύσεις προ­κει­μέ­νου να βελ­τιώ­νε­ται το “ενερ­γεια­κό μείγ­μα” της χώρας, να δια­σφα­λί­ζε­ται η λαϊ­κή ευη­με­ρία. Σε μια τέτοια προ­ο­πτι­κή βρί­σκε­ται σήμε­ρα η λύση για τους εργα­ζό­με­νους, μόνο αυτή η προ­ο­πτι­κή μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει τις ανά­γκες τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους στον κλάδο της Ενέργειας να συμπορευτούν μαζί του. Από κοινού να παλέψουμε για αυτήν τη διέξοδο, που είναι η μόνη ρεαλιστική για να δούμε καλύτερες μέρες. Αυτός ο δρόμος απαιτεί σύγκρουση με την άρχουσα τάξη, με το κεφάλαιο, την ΕΕ. Οι “άλλες επιλογές” έχουν δοκιμαστεί και οι θυσίες “της μη σύγκρουσης”, της υποταγής ή της αποδοχής του “μικρότερου κακού” έχουν φέρει σε χειρότερη θέση σήμερα τους εργαζόμενους και το λαό.

🚩 Με ισχυ­ρό ΚΚΕ σήμε­ρα μέσα στους χώρους δου­λειάς, μέσα στην κοι­νω­νία, μπο­ρούν να ανα­πτυ­χθούν αγώ­νες που θα συμ­βάλ­λουν στην ανα­σύ­ντα­ξη του εργα­τι­κού κινή­μα­τος και στην αλλα­γή των αρνη­τι­κών συσχε­τι­σμών. Που θα βάλουν εμπό­δια και θα δυσκο­λέ­ψουν το κεφά­λαιο και την κυβέρ­νη­ση.

🚩 Μέσα και από τις σημε­ρι­νές εξε­λί­ξεις στη ΔΕΗ και συνο­λι­κά στον ενερ­γεια­κό κλά­δο, το ΚΚΕ πρω­το­στα­τεί στη μάχη ενά­ντια στα μέτρα που προ­ω­θού­νται, μάχη ώστε να απο­κρού­ε­ται η πολι­τι­κή κυβέρ­νη­σης — κεφα­λαί­ου, μάχη με το βλέμ­μα μπρο­στά. Για Ενέρ­γεια στα χέρια του λαού και όχι των μονο­πω­λί­ων».


ΣΣ |> δεί­τε και |>“Μικρή ΔΕΗ”: Με ποια γραμ­μή πάλης; Ο λαός έχει πεί­ρα και μ’ αυτήν πρέ­πει να «ζυγί­σει» τις εξε­λί­ξεις<| 🔻 (5 χρό­νια πριν + λίγη προϊ­στο­ρία, από το «ιστο­ρι­κό» ΦΕΚ, του Ν.1468 της 7ης Αυγού­στου 1950 … “Ιδρύ­ε­ται Οργα­νι­σμός υπό την επω­νυ­μί­αν “Δημό­σια Επι­χεί­ρι­σις Ηλε­κτρι­σμού “, σκο­πόν έχων …την κατα­σκευ­ήν και εκμε­τάλ­λευ­σιν υδροη­λε­κτρι­κών και θερ­μοη­λε­κτρι­κών εργο­στα­σί­ων καθ‘ άπα­σαν την χώραν, την εγκα­τά­στα­σιν εθνι­κού δικτύ­ου προς μετα­φο­ράν της παρα­γο­μέ­νης ηλε­κτρι­κής ενερ­γεί­ας και την διά­θε­σιν αυτής”. ..🔺

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο