Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενας ακόμα εργαζόμενος ξεψύχησε την ώρα της δουλειάς

Τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του εργα­ζό­με­νου, που βρή­κε αιφ­νί­διο θάνα­το μέσα σε κατά­στη­μα μεγά­λης αλυ­σί­δας σού­περ μάρ­κετ εν ώρα εργα­σί­ας, εκφρά­ζει ο Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθήνας.

«Στον κλά­δο του Εμπο­ρί­ου το τελευ­ταίο διά­στη­μα έχουν σημειω­θεί πολ­λά παρό­μοια τρα­γι­κά περι­στα­τι­κά», σημειώ­νει ο Σύλ­λο­γος με αφορ­μή το θάνα­το του εργα­ζό­με­νου, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «συνά­δελ­φοι χάνουν τη ζωή τους από καρ­δια­κά και εγκε­φα­λι­κά επει­σό­δια ενώ βρί­σκο­νταν στο πόστο τους».

Μάλι­στα, λόγω των πολ­λών σχε­τι­κών κρου­σμά­των, ο Σύλ­λο­γος έχει απευ­θυν­θεί τόσο στην Επι­θε­ώ­ρη­ση Εργα­σί­ας (ΣΕΠΕ) όσο και στο Τμή­μα Επι­θε­ώ­ρη­σης Ασφά­λειας και Υγεί­ας στην Εργα­σία (πρώ­ην ΚΕΠΕΚ), ζητώ­ντας «να γίνουν έλεγ­χοι και να παρ­θούν όλα τα μέτρα δια­σφά­λι­σης της υγεί­ας και της ασφά­λειας των εργα­ζο­μέ­νων μέσα στους εργα­σια­κούς χώρους».

Ο Σύλ­λο­γος καλεί τα μέλη του σωμα­τεί­ου και όλους τους εργα­ζό­με­νους στον κλά­δο να διεκ­δι­κή­σουν ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες ζωής και δου­λειάς, ανα­βάθ­μι­ση των υπη­ρε­σιών της δημό­σιας Υγεί­ας με έμφα­ση στη δωρε­άν πρό­λη­ψη για όλους.

«Να μην έχου­με άλλη απώ­λεια ζωής συνα­δέλ­φου. Είναι χρέ­ος μας, στον αγώ­να και στη μνή­μη των συνα­δέλ­φων μας, που τόσο άδι­κα χάθη­καν στο μόχθο για το μερο­κά­μα­το», τονίζει.

Καταγγελία για τη στάση των εκπροσώπων των ελεγκτικών μηχανισμών

Στο μετα­ξύ, ο Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων καταγ­γέλ­λει τη στά­ση εκπρο­σώ­πων των αρμό­διων ελεγ­κτι­κών υπη­ρε­σιών και συγκε­κρι­μέ­να την προ­σπά­θειά τους να εμπο­δί­σουν την παρου­σία του στη δια­δι­κα­σία ελέγχων.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο Σύλ­λο­γος είχε κατα­θέ­σει αίτη­μα από τις 31/10 για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση έλεγ­χου από το Τμή­μα Επι­θε­ώ­ρη­σης Ασφά­λειας και Υγεί­ας στην Εργα­σία (πρώ­ην ΚΕΠΕΚ) σε συγκε­κρι­μέ­να κατα­στή­μα­τα της «ΑΒ Βασιλόπουλος».

Οπως καταγ­γέλ­λει, οι επι­θε­ω­ρη­τές «έκα­ναν ό,τι περ­νά­ει από το χέρι τους να εμπο­δί­σουν τους εκπρο­σώ­πους του κλα­δι­κού σωμα­τεί­ου να είναι παρό­ντες στους συγκε­κρι­μέ­νους ελέγχους».

Στον έλεγ­χο στο κατά­στη­μα της Αμφι­θέ­ας, παρό­τι ενη­με­ρώ­θη­καν από τους εκπρο­σώ­πους του κλα­δι­κού σωμα­τεί­ου ότι δικαιού­νται να είναι παρό­ντες στον έλεγ­χο και μάλι­στα με την προ­βλε­πό­με­νη εξου­σιο­δό­τη­ση από το ΕΚΑ, «ενη­μέ­ρω­σαν τον διευ­θυ­ντή του κατα­στή­μα­τος ότι έχει το δικαί­ω­μα να αρνη­θεί την παρου­σία των εκπρο­σώ­πων του κλαδικού».

Στο κατά­στη­μα στην Εθνι­κή Οδό, η επι­θε­ω­ρή­τρια ισχυ­ρί­στη­κε ότι οι εκπρό­σω­ποι του κλα­δι­κού σωμα­τεί­ου «δεν έχουν το δικαί­ω­μα να παρα­βρί­σκο­νται στον έλεγ­χο, αφού στην επι­χεί­ρη­ση υπάρ­χει σωμα­τείο», ένα σωμα­τείο που όπως καταγ­γέλ­λει ο Σύλ­λο­γος δεν έχει βγά­λει «άχνα» για την τρα­γι­κή κατά­στα­ση στα κατα­στή­μα­τα και τις απο­θή­κες, όπου «μετρά­με σωρεία εργα­τι­κών ατυ­χη­μά­των και θανάτους».

Οι εκπρό­σω­ποι του Συλ­λό­γου απαί­τη­σαν και ήταν παρό­ντες και στους δύο ελέγ­χους, στους οποί­ους δια­πι­στώ­θη­καν μια σει­ρά από κίν­δυ­νοι, όπως «έξο­δοι κιν­δύ­νου που είναι κλει­στές», «διά­δρο­μοι απρο­σπέ­λα­στοι λόγω εμπο­ρευ­μά­των», «εμπο­ρεύ­μα­τα στοι­βαγ­μέ­να μέχρι το ταβάνι».

«Ο Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας σε καμία περί­πτω­ση δεν θα πάρει την άδεια από την εργο­δο­σία, τους εκπρο­σώ­πους της στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα για να υπε­ρα­σπι­στεί τα δικαιώ­μα­τα και τη ζωή των εργα­ζο­μέ­νων μέσα στα κολα­στή­ρια που τα παρου­σιά­ζουν και για εργα­σια­κούς παρα­δεί­σους», τονί­ζει το σωμα­τείο και ξεκα­θα­ρί­ζει πως θα συνε­χί­σει με όλες του τις δυνά­μεις να απαι­τεί μέτρα για την προ­στα­σία των εργαζομένων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο