Ενας Ρώσος κλασικός, Αλεξάντερ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν (1799–1837)

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αλε­ξά­ντερ Πού­σκιν, Ρώσος ποι­η­τής και θεμε­λιω­τής της σύγ­χρο­νης Ρωσι­κής  λογο­τε­χνί­ας με κατα­γω­γή από τους Βαγιά­ρους , αρι­στο­κρά­της και « επα­να­στά­της»,  με αιτία το τυρα­ν­νι­­κό-απο­­λυ­­τα­ρ­χι­­κό καθε­στώς της πατρί­δας του και τα δει­νά των δου­λο­πά­ροι­κων συμπα­τριω­τών του. Γεν­νή­θη­κε στη Μόσχα στις 29 Μαΐ­ου 1799 και μεγά­λω­σε σε περι­βάλ­λον λογο­τε­χνι­κό εφ’ όσον και … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ενας Ρώσος κλα­σι­κός, Αλε­ξά­ντερ Σερ­γκέ­γε­βιτς Πού­σκιν (1799–1837).