Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενα τραγικό περιστατικό στον Έβρο — Πέντε μετανάστες πνίγηκαν, δύο αγνοούνται

Ακό­μη ένα τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε στον Έβρο, με την απώ­λεια πέντε ανθρώ­πι­νων ζωών.

Συγκε­κρι­μέ­να, το πρωί του Σαβ­βά­του 29 Σεπτεμ­βρί­ου, 11 άνθρω­ποι προ­σπά­θη­σαν να δια­σχί­σουν τον ποτα­μό Έβρο, με αφε­τη­ρία το σημείο Ενέζ στην Αδρια­νού­πο­λη της Τουρκίας.

Εξαι­τί­ας όμως της ισχυ­ρής βρο­χό­πτω­σης και των ανέ­μων που έπνε­αν στην περιο­χή, η βάρ­κα στην οποία επέ­βαι­ναν ανα­τρά­πη­κε, με απο­τέ­λε­σμα οι άνθρω­ποι να βρε­θούν μέσα στα παγω­μέ­να νερά του ποταμού.

Τέσ­σε­ρις από αυτούς κατά­φε­ραν να κολυ­μπή­σουν πίσω στις τουρ­κι­κές ακτές, και να ειδο­ποι­ή­σουν τις αρχές.

Νωρί­τε­ρα την ίδια ημέ­ρα μια γυναί­κα, της οποί­ας ο άνδρας επέ­βαι­νε στη βάρ­κα, ενη­μέ­ρω­σε τις αρχές πως είχε χάσει την επι­κοι­νω­νία με τον σύζυ­γο της.

Οι άνδρες που επι­χεί­ρη­σαν στο σημείο κατά­φε­ραν να εντο­πί­σουν και να δια­σώ­σουν 4 άτομα.

Οι τουρ­κι­κές αρχές εντό­πι­σαν επί­σης στην περιο­χή 5 σορούς, ενώ ακό­μη δύο πρό­σφυ­γες αγνο­ού­νται, ένας εκ των οποί­ων ο σύζυ­γος της γυναί­κας που είχε προη­γου­μέ­νως ενη­με­ρώ­σει τις αρχές.

πηγή: e‑evros.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο