Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενα Φεστιβάλ «κράχτης» του ρωσικού ιμπεριαλισμού…

Στις 1 — 7 Μάρ­τη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Σότσι της Ρωσί­ας το λεγό­με­νο «Παγκό­σμιο Φεστι­βάλ Νεο­λαί­ας» (ΠΦΝ). Το Φεστι­βάλ παρου­σιά­στη­κε ως συνέ­χεια προη­γού­με­νου μεγά­λου φεστι­βάλ νεο­λαί­ας, επι­διώ­κο­ντας να δημιουρ­γή­σει συγ­χύ­σεις, να το ταυ­τί­σει με το Παγκό­σμιο Φεστι­βάλ Νεο­λαί­ας και Φοι­τη­τών (ΠΦΝΦ), το Φεστι­βάλ της Παγκό­σμιας Ομο­σπον­δί­ας Δημο­κρα­τι­κών Νεο­λαιών (ΠΟΔΝ). Δεν είναι τυχαία άλλω­στε η επι­λο­γή του ονό­μα­τος, αλλά και της πόλης που έλα­βε χώρα, καθώς το τελευ­ταίο Παγκό­σμιο Φεστι­βάλ Νεο­λαί­ας και Φοι­τη­τών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Σότσι το 2017.

 

Ποια είναι όμως η αλή­θεια; Αρκεί να ρίξου­με μια προ­σε­κτι­κή ματιά στη διορ­γά­νω­ση, στους υπο­στη­ρι­κτές και χορη­γούς του Φεστι­βάλ αυτού για να κατα­λά­βου­με την από­στα­ση που το χωρί­ζει από την ΠΟΔΝ. Ας πάρου­με λοι­πόν τα πράγ­μα­τα από την αρχή.

Επί­δει­ξη ισχύ­ος σε τομείς σφο­δρών καπι­τα­λι­στι­κών ανταγωνισμών

Το «Παγκό­σμιο Φεστι­βάλ Νεο­λαί­ας» απο­φα­σί­στη­κε τον Απρί­λη του 2023 με Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα και ανα­κοι­νώ­θη­κε από τον ίδιο τον Ρώσο Πρό­ε­δρο, Πού­τιν. Δεν υπήρ­ξε καμία από­φα­ση της ΠΟΔΝ ούτε ανά­μει­ξη στην πορεία προ­ε­τοι­μα­σί­ας και πραγ­μα­το­ποί­η­σής του. Διορ­γα­νώ­θη­κε υπό την αιγί­δα της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης. Ο Σερ­γκέι Κιρι­γιέν­κο, ο Α’ ανα­πλη­ρω­τής επι­τε­λάρ­χης της Προ­ε­δρι­κής Διοί­κη­σης της Ρωσί­ας, προ­έ­δρευ­σε κατά τη διάρ­κεια της πρώ­της σύγκλη­σης της Οργα­νω­τι­κής Επι­τρο­πής του Φεστι­βάλ. Στην τελε­τή λήξης μίλη­σε ο ίδιος ο Πού­τιν, επι­σφρα­γί­ζο­ντας και με αυτόν τον συμ­βο­λι­κό τρό­πο τον πραγ­μα­τι­κό χαρα­κτή­ρα του Φεστιβάλ.

Χορη­γοί και συν­διορ­γα­νω­τές του Φεστι­βάλ υπήρ­ξαν μερι­κά από τα μεγα­λύ­τε­ρα ρωσι­κά μονο­πώ­λια, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των SberbankVK«Rosatom», «Russian Railways», «Aeroflot», «Russian Znanie Society», «Rostelecom», «Sibur Holding», «Rosseti Federal Grid Company».

Το Φεστι­βάλ απο­τέ­λε­σε χώρο επί­δει­ξης ισχύ­ος της Ρωσί­ας σε τομείς της οικο­νο­μί­ας που απο­τε­λούν πεδίο σφο­δρών αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα στα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη παγκο­σμί­ως, συγκε­κρι­μέ­να στον ψηφια­κό μετα­σχη­μα­τι­σμό, στις εφαρ­μο­γές τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης, στην «πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη». Ταυ­τό­χρο­να, αξιο­ποι­ή­θη­κε ως μέσο ωραιο­ποί­η­σης και «ξεπλύ­μα­τος» του προ­φίλ της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης και του ίδιου του Πού­τιν, εγχώ­ρια και διε­θνώς. Εδώ δεν θα μπο­ρού­σαν να λεί­πουν και οι από­πει­ρες καπη­λεί­ας και ιδιο­ποί­η­σης της κλη­ρο­νο­μιάς της ΕΣΣΔ, όπως πολύ συχνά άλλω­στε κάνει η κυβέρ­νη­ση Πού­τιν. Ενδει­κτι­κά, στην τελε­τή λήξης νέοι σε ηλι­κία αντι­πρό­σω­ποι από πολ­λές χώρες κρά­τη­σαν φωτο­γρα­φί­ες πεσό­ντων στρα­τιω­τών του Μεγά­λου Πατριω­τι­κού Πολέμου.

Προ­σπά­θεια καπη­λεί­ας του Φεστι­βάλ της ΠΟΔΝ

Η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση κατέ­βα­λε σοβα­ρές προ­σπά­θειες να συν­δέ­σει το φεστι­βάλ αυτό με το ιστο­ρι­κό Φεστι­βάλ της ΠΟΔΝ. Όχι τυχαία, στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα του «ΠΦΝ 2024» γίνο­νται αμέ­τρη­τες ανα­φο­ρές στα Φεστι­βάλ της ΠΟΔΝ και τη μακρά ιστο­ρία τους, ενώ όλη η ιστο­σε­λί­δα «ντύ­νε­ται» από φωτο­γρα­φί­ες από το Παγκό­σμιο Φεστι­βάλ Νεο­λαί­ας και Φοι­τη­τών του 2017.

Στό­χος είναι να αξιο­ποι­η­θεί το όνο­μα της ΠΟΔΝ για να «ξεπλυ­θούν» η ρωσι­κή αστι­κή τάξη και το πολι­τι­κό της προ­σω­πι­κό, για να δικαιο­λο­γή­σει τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και συνο­λι­κά την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της στο όνο­μα τάχα του αντι­ι­μπε­ρια­λι­σμού και του αντι­φα­σι­σμού. Να προ­ω­θή­σει τη δική της ατζέ­ντα και στό­χους στην εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή της.

Όμως, το ΠΦΝΦ από το 1947, που διορ­γα­νώ­θη­κε για πρώ­τη φορά στην Πρά­γα, απο­τε­λεί βήμα κατα­δί­κης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών εγκλη­μά­των, των πολέ­μων και των επεμ­βά­σε­ων, βήμα ανταλ­λα­γής εμπει­ριών για τους νέους του κόσμου από την πάλη που διε­ξά­γουν στις χώρες τους ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, βήμα διε­θνι­στι­κής αλληλεγγύης.

Τι σχέ­ση, λοι­πόν, θα μπο­ρού­σε να έχει η κλη­ρο­νο­μιά αυτού του Φεστι­βάλ με τις φιέ­στες της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης; Με τις επι­διώ­ξεις της αστι­κής τάξης της Ρωσί­ας, μιας χώρας που κατέ­χει σημα­ντι­κή θέση στη σύγ­χρο­νη ιμπε­ρια­λι­στι­κή «πυρα­μί­δα»; Μιας αστι­κής τάξης που δια­μορ­φώ­θη­κε μέσα από τις αντε­πα­να­στα­τι­κές ανα­τρο­πές στην ΕΣΣΔ λεη­λα­τώ­ντας τους κόπους και τις κατα­κτή­σεις δεκα­ε­τιών του σοβιε­τι­κού λαού; Που εδώ και δύο χρό­νια διε­ξά­γει ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας ενά­ντια σε ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, στο έδα­φος των μετα­ξύ τους σφο­δρών μονο­πω­λια­κών αντα­γω­νι­σμών; Που έχει σκορ­πί­σει τον θάνα­το σε εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες και τη δυστυ­χία σε εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους; Προ­φα­νώς καμία, πέρα από την προ­σπά­θειά της να αξιο­ποι­ή­σει το όνο­μα της ΠΟΔΝ και του Φεστι­βάλ της για να «ξεπλύ­νει» τα βαμ­μέ­να με αίμα χέρια της.

Η αντί­στοι­χη αρνη­τι­κή πεί­ρα του 2017

Δεν είναι η πρώ­τη φορά άλλω­στε που η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση επι­διώ­κει να καπη­λευ­τεί το ΠΦΝΦ της ΠΟΔΝ. Ας θυμη­θού­με το πώς είχε αντι­με­τω­πί­σει η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση το 19ο Παγκό­σμιο Φεστι­βάλ Νεο­λαί­ας και Φοι­τη­τών που είχε πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο έδα­φός της το 2017, σε μια ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κή συγκυ­ρία, με τη συμπλή­ρω­ση τότε 100 χρό­νων από τη μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επα­νά­στα­ση. Η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση τότε έκα­νε σοβα­ρή προ­σπά­θεια να παρέμ­βει ωμά και να ελέγ­ξει το περιε­χό­με­νο, το πρό­γραμ­μα και τις δια­δι­κα­σί­ες του Φεστι­βάλ. Επι­χεί­ρη­σε να απο­κρύ­ψει ακό­μα και το σύν­θη­μα του 19ου ΠΦΝΦ και να προ­βά­λει τα δικά της συν­θή­μα­τα και το δικό της περιε­χό­με­νο. Γενι­κό­τε­ρα, επι­χει­ρή­θη­κε από τη ρωσι­κή αστι­κή τάξη, μέσα από δεκά­δες εκδη­λώ­σεις, αφού δεν μπο­ρού­σε να σβή­σει το λαμπρό μήνυ­μα γεγο­νό­των όπως η Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση και η Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών, να τα φέρει στα δικά της μέτρα, δια­στρε­βλώ­νο­ντας το πραγ­μα­τι­κό τους περιεχόμενο.

Μεγά­λα ρωσι­κά μονο­πώ­λια, στε­λέ­χη της αστι­κής κυβέρ­νη­σης της Ρωσί­ας και εγχώ­ριοι και διε­θνείς σύμ­μα­χοί της, από διά­φο­ρες χώρες του κόσμου, διε­ξή­γα­γαν ένα παράλ­λη­λο πρό­γραμ­μα δρα­στη­ριο­τή­των, μέσω του οποί­ου προ­ω­θού­νταν «η νεα­νι­κή επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα» και ο λεγό­με­νος «θετι­κός ρόλος της Ρωσί­ας στη διε­θνή πολι­τι­κή σκη­νή». Καλε­σμέ­νοι τότε της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης ήταν μετα­ξύ άλλων το Κόμ­μα Δικαιο­σύ­νης και Ανά­πτυ­ξης (ΑΚΡ) του Ερντο­γάν, αλλά και το κόμ­μα Λικούντ του μακε­λά­ρη του Παλαι­στι­νια­κού λαού Νετα­νιά­χου, την ώρα που η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση εμπό­δι­ζε τη συμ­με­το­χή των παλαι­στι­νια­κών οργα­νώ­σε­ων — μελών της ΠΟΔΝ. Τέτοια πρόοδος…

Την ίδια ώρα, Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες — μέλη της ΠΟΔΝ που συμ­με­τεί­χαν, μετα­ξύ των οποί­ων και η ΚΝΕ, ήρθαν αντι­μέ­τω­πες με προ­σπά­θειες πλή­ρους απα­γό­ρευ­σης και παρε­μπό­δι­σης των κομ­μου­νι­στι­κών συμ­βό­λων (π.χ. το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο), ασφυ­κτι­κό έλεγ­χο και αστυ­νο­μο­κρα­τία, ακό­μα και τον απο­κλει­σμό της συμ­με­το­χής ορι­σμέ­νων Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών από τη ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση, στο όνο­μα της «ασφά­λειας» των συμ­με­τε­χό­ντων. Χαρα­κτη­ρι­στι­κή ήταν η περί­πτω­ση της Επα­να­στα­τι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ενω­σης Νεο­λαί­ας (Μπολ­σε­βί­κοι), οργά­νω­σης — μέλους της ΠΟΔΝ από τη Ρωσία, που έγι­νε σοβα­ρή προ­σπά­θεια να παρε­μπο­δι­στεί η συμ­με­το­χή της. Μπο­ρεί αυτές οι προ­σπά­θειες, κάτω από την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και την επι­μο­νή των κομ­μου­νι­στών, να έπε­σαν στο κενό, ωστό­σο είναι ενδει­κτι­κές των προ­θέ­σε­ων της κυβέρ­νη­σης Πούτιν.

Παλεύ­ου­με για να δια­φυ­λά­ξου­με τον αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό χαρα­κτή­ρα του ΠΦΝΦ

Τις προ­σπά­θειες καπη­λεί­ας του θεσμού του ΠΦΝΦ και δια­στρέ­βλω­σης του πολι­τι­κού του περιε­χο­μέ­νου κατα­δι­κά­ζουν πολ­λές Οργα­νώ­σεις — μέλη της ΠΟΔΝ. Η Επα­να­στα­τι­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Ένω­ση Νεο­λαί­ας (Μπολ­σε­βί­κοι) της Ρωσί­ας προει­δο­ποιεί με ανα­κοί­νω­σή της για τον χαρα­κτή­ρα του συγκε­κρι­μέ­νου φεστι­βάλ, στην οποία ανα­φέ­ρει ότι «εξυ­πη­ρε­τεί απο­κλει­στι­κά τους στό­χους της ρωσι­κής άρχου­σας τάξης και την εσω­τε­ρι­κή και εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή του κρά­τους της».

Προ­σπά­θειες σαν αυτή της ρωσι­κής κυβέρ­νη­σης με το «Παγκό­σμιο Φεστι­βάλ Νεο­λαί­ας» θα βρί­σκουν τη σθε­να­ρή αντί­στα­ση της ΚΝΕ και άλλων Οργα­νώ­σε­ων — μελών της ΠΟΔΝ. Η ΚΝΕ μαζί με άλλες Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες που συμ­με­ρί­ζο­νται τον ίδιο σκο­πό, παλεύ­ου­με για να δια­φυ­λά­ξου­με τον αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό χαρα­κτή­ρα του ΠΦΝΦ, για να δυνα­μώ­σει η αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πάλη της ΠΟΔΝ, ενά­ντια στις προ­σπά­θειες που γίνο­νται για να προσ­δε­θεί στο άρμα αστι­κών επι­διώ­ξε­ων και συμ­φε­ρό­ντων. Ωστε η πάλη της ΠΟΔΝ να στο­χεύ­ει στον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, τα μονο­πώ­λια, τις κυβερ­νή­σεις τους, τις διε­θνείς ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, να στρέ­φε­ται ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και τις αιτί­ες που τους γεν­νούν. Για να δυνα­μώ­σει διε­θνώς η πάλη για την ανα­τρο­πή του σάπιου συστή­μα­τος, του καπι­τα­λι­σμού, που βρί­σκε­ται στο ανώ­τα­το — το μονο­πω­λια­κό — στά­διό του, τον ιμπε­ρια­λι­σμό. Για το πραγ­μα­τι­κά σύγ­χρο­νο και νέο, τον σοσια­λι­σμό — κομμουνισμό!

Επι­τρο­πή Διε­θνών Σχέ­σε­ων του ΚΣ της ΚΝΕ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο