Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενα χρόνο μετά το έγκλημα των Τεμπών: Οδηγός τρένου σταματά και κατεβαίνει να ελέγξει αφύλακτη διάβαση για αυτοκίνητα (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα χρό­νο μετά το έγκλη­μα στα Τέμπη,  η κατά­στα­ση στο σιδη­ρό­δρο­μο παρα­μέ­νει απελ­πι­στι­κή επι­κίν­δυ­νη για τη ζωη των πολιτών.

Στην Ξάν­θη μηχα­νο­δη­γός στα­μα­τά το τρέ­νο λίγο πριν περά­σει από αφύ­λα­χτη διά­βα­ση και κατε­βαί­νει προ­κει­μέ­νου να ελέγ­ξει ο ίδιος με τα μάτια του αν περ­νά­ει κάποιο αυτοκίνητο!!!

Σύμ­φω­να με το MEGA, στη συγκε­κρι­μέ­νη διά­βα­ση, οι μπά­ρες είναι κατε­βα­σμέ­νες αλλά και χαλα­σμέ­νες, ενώ δεν λει­τουρ­γούν οι φωτει­νοί σηματοδότες.

Μάλι­στα, όπως λένε μηχα­νο­δη­γοί, πρό­κει­ται για μία από τις πολ­λές δια­βά­σεις στην περιο­χή της Θρά­κης που δεν λειτουργούν.

Η δημο­σιο­γρά­φος, Αλκμή­νη Μου­δα­νί­δου, από την Ξάν­θη συνά­ντη­σε την κάτοι­κο της περιο­χής που βλέ­πει καθη­με­ρι­νά τι συμ­βαί­νει στην εν λόγω αφύ­λα­κτη διά­βα­ση. Όπως επι­ση­μαί­νει η ίδια η δημο­σιο­γρά­φος, οι μπά­ρες ασφα­λεί­ας δεν είναι καν χαλα­σμέ­νες, αλλά… ανύ­παρ­κτες και δεν υπάρ­χει καμία απο­λύ­τως σήμανση.

Στο σημείο δεν υπάρ­χει επι­βα­τι­κή αμα­ξο­στοι­χία που να περ­νά, παρά μόνο εμπο­ρι­κές και οι κάτοι­κοι είναι ανυ­πο­ψί­α­στοι για το εάν κάποια στιγ­μή περά­σει κάποιο τρένο.

«Εδώ και αρκε­τά χρό­νια δεν περ­νά επι­βα­τι­κή αμα­ξο­στοι­χία, ωστό­σο μία φορά στο τόσο που περ­νούν εμπο­ρι­κές αμα­ξο­στοι­χί­ες είναι αρκε­τά επι­κίν­δυ­νο. Δεν υπάρ­χει σήμαν­ση, είναι κατε­στραμ­μέ­νοι και οι φωτει­νοί σημα­το­δό­τες, δεν είναι ότι δεν λει­τουρ­γούν. Αυτό έχει ως απο­τέ­λε­σμα να περ­νούν ανε­νό­χλη­τοι και κάποιος μπο­ρεί να ξεχα­στεί κάποια στιγ­μή ότι περ­νά από τη σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή», επε­σή­μα­νε μιλώ­ντας στο Mega η Ανθή Κουρ­τί­δου η οποία είναι κάτοι­κος του Πολύ­σι­του Ξάνθης.

«Έχουν γίνει ατυ­χή­μα­τα εδώ και μάλι­στα θανα­τη­φό­ρα. Και νέα παι­διά έχουν φύγει. Είναι ένα σημείο όπου έχου­με θρη­νή­σει θύμα­τα, με τρέ­νο να έχει παρα­σύ­ρει παι­διά», ανέφερε.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο