Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για Αιγαίο, ελληνοτουρκικά και S400 από την Αλ. Παπαρήγα

Η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, και επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου Επι­κρα­τεί­ας του Κόμ­μα­τος σε συνέ­ντευ­ξή της στην ε/φ “Τα Νέα”, ανα­φέ­ρει ότι το ζητού­με­νο από τις κάλ­πες της 7ης Ιου­λί­ου «δεν είναι αν θα προ­κύ­ψει αυτο­δύ­να­μη κυβέρ­νη­ση ή συνερ­γα­σί­ας με τα προ­σω­πεία της Κεντρο­δε­ξιάς ή Κεντρο­α­ρι­στε­ράς, αλλά αν ένα μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του λαού στεί­λει ψήφο- μήνυ­μα χει­ρα­φέ­τη­σης από την ασφυ­ξία των ψεύ­τι­κων διλημ­μά­των του μονο­δρό­μου της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης, αυτο­πε­ποί­θη­σης στην δύνα­μή του να δώσει δυνα­μι­κή στον αγώ­να για τα οξυμ­μέ­να προ­βλή­μα­τα του, ετοι­μό­τη­τας απά­ντη­σης στη νέα βάρ­βα­ρη ατζέ­ντα της ΕΕ, να βάλει εμπό­δια, να απο­σπά­σει να διεκ­δι­κή­σει τα δικαιώ­μα­τα του».

Τονί­ζει την ανα­γκαιό­τη­τα ανά­δει­ξης ισχυ­ρής και απο­τε­λε­σμα­τι­κής εργα­τι­κής-λαϊ­κής αντι­πο­λί­τευ­σης με ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στην κάλ­πη και συμπό­ρευ­σης νέων δυνά­με­ων μαζί του στο κίνη­μα, προ­σθέ­το­ντας «η εργα­τι­κή- λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση δεν είναι αυτο­σκο­πός, είναι ο δρό­μος της ταξι­κής πάλης για την αντι­με­τώ­πι­ση οξυμ­μέ­νων προ­βλη­μά­των, αλλά και της συγκέ­ντρω­σης δυνά­με­ων με λαϊ­κή επι­λο­γή την ανα­τρο­πή της δικτα­το­ρί­ας των μονο­πω­λί­ων, την εργα­τι­κή, λαϊ­κή εξουσία».

Ανα­φέ­ρει ότι αν το ΚΚΕ το 2012 και το 2015 έμπαι­νε σε κυβέρ­νη­ση συνερ­γα­σί­ας με τον ΣΥΡΙΖΑ έχο­ντας «υπο­χω­ρή­σει στην πίε­ση της λαϊ­κής ελπί­δας και αυτα­πά­της ‑που είχε προ­σχε­δια­σμέ­να καλ­λιερ­γή­σει ο ΣΥΡΙΖΑ- θα ήμα­σταν συνέ­νο­χοί του» ενώ το χει­ρό­τε­ρο θα ήταν ότι «δεν θα είχαν και αυτοί οι αγώ­νες που ξεδι­πλώ­θη­καν, χάρις στους οποί­ους ο ΣΥΡΙΖΑ έκα­νε έστω και αυτές τις παραχωρήσεις».

Είπε ότι οι δια­φο­ρές μετα­ξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ «βρί­σκο­νται βασι­κά στην τακτι­κή προ­σε­ται­ρι­σμού, χει­ρα­γώ­γη­σης και παθη­τι­κο­ποί­η­σης του λαού, των αγω­νι­στι­κών δυνά­με­ων», ενώ ακό­μα και όταν παίρ­νουν τον τόνο οξύ­τα­της πόλω­σης «απο­τε­λούν στή­ριγ­μα για το σάπιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστημα».

Επι­σή­μα­νε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «με το δικό του τρό­πο ενι­σχύ­ει την συντη­ρη­τι­κο­ποί­η­ση, την παθη­τι­κο­ποί­η­ση, τη μοι­ρο­λα­τρία και τον “εκσυγ­χρο­νι­σμέ­νο” αντικομουνισμό».

Ερω­τη­θεί­σα για το “Σκο­πια­νό” είπε ότι το ΚΚΕ από το 1992 συνέ­δεε το θέμα του γεω­γρα­φι­κού όρου της ονο­μα­σί­ας με τη στρα­τη­γι­κή του ιμπε­ρια­λι­σμού στα Βαλ­κά­νια και την αλλα­γή συνό­ρων που επι­χει­ρεί με διά­φο­ρους τρό­πους, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του πολέμου.

«Σήμε­ρα δεν κρύ­βε­ται πια ότι η συμ­φω­νία των Πρε­σπών είναι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κή και ευρω­ε­νω­σια­κή και γι΄ αυτό δυνη­τι­κά μπο­ρεί να αξιο­ποι­η­θούν αν χρεια­στεί ζητή­μα­τα όπως “μακε­δο­νι­κή” εθνό­τη­τα, “μακε­δο­νι­κή γλώσ­σα”. Εξί­σου σοβα­ρό είναι ότι ευρω­α­τλα­ντι­κοί ηγέ­τες και ο κ. Τσί­πρας υπο­στη­ρί­ζουν ότι η συμ­φω­νία αυτή απο­τε­λεί παρά­δειγ­μα και οδη­γό “λύσης” για το Κυπρια­κό, το Παλαι­στι­νια­κό και στο Αιγαίο» τονί­ζει η Α. Παπαρήγα.

Ανα­φο­ρι­κά με το Αιγαίο σημειώ­νει ότι ακό­μα και αν απο­φευ­χθεί θερ­μό επει­σό­διο δεν δικαιο­λο­γεί­ται εφη­σύ­χα­ση του λαού όταν η περιο­χή φλέ­γε­ται, προ­σθέ­το­ντας: «Η έντα­ση στο Αιγαίο είναι όπλο, στα χέρια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, άσκη­σης εκβια­σμών και στο εσω­τε­ρι­κό της κάθε χώρας, ώστε να προ­ε­τοι­μά­ζο­νται οι λαοί να δεχθούν αρνη­τι­κές για τα συμ­φέ­ρο­ντα τους “λύσεις”, να δέχο­νται αδια­μαρ­τύ­ρη­τα οι χώρες τους να μετα­τρέ­πο­νται απ΄ άκρη σε άκρη σε αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κή βάση εξα­πό­λυ­σης πολέ­μων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπέ­ρα­σε και τη ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, τα έδω­σε όλα. Η ΝΔ, το Κίνη­μα Αλλα­γής δεν άνοι­ξαν το στό­μα τους, επι­δο­κί­μα­σαν. Για τον κ. Βαρου­φά­κη επί­σης δεν υπάρ­χει θέμα, επικροτεί».

Επι­ση­μαί­νει, επί­σης μετα­ξύ άλλων, ότι «το Κυπρια­κό που από τις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ έχει “ξεχα­στεί” ως πρό­βλη­μα εισβο­λής κατο­χής, οδη­γεί­ται από την προ­με­λε­τη­μέ­νη διχο­τό­μη­ση στη ντε­γιού­ρε. Τσι­μου­διά γι΄ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ κλπ. Όλοι καλύ­πτο­νται πίσω από την θέση περί “δίκαι­ης και βιώ­σι­μης λύσης” (το προ­σφι­λές τσι­τά­το των ιμπεριαλιστών)».

Ως προς τους “συμ­μά­χους” της Ελλά­δας σε περί­πτω­ση τουρ­κι­κής απει­λής, είπε, ότι οι κυβερ­νή­σεις, τα κόμ­μα­τα του καπι­τα­λι­στι­κού μονό­δρο­μου έχουν συμ­μά­χους τις ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και, αν όχι όλη, τις πιο ισχυ­ρές δυνά­μεις της ΕΕ «στη λογι­κή διχο­τό­μη­σης, συγκυ­ριαρ­χί­ας, στην κερ­δο­φο­ρία του κεφα­λαί­ου και πάνω απ΄ όλα θέλουν να μη δια­τα­ρα­χθούν οι σχέ­σεις του ελλη­νι­κού και τούρ­κι­κου κρά­τους στο πλαί­σιο των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμμαχιών».

Ανα­φέ­ρει επί­σης ότι «αν η Τουρ­κία υπο­χω­ρή­σει στην αξί­ω­ση των ΗΠΑ να στα­μα­τή­σει την προ­μή­θεια εξο­πλι­σμού από τη Ρωσία, είναι πολύ πιθα­νό ‑αν όχι και βέβαιο- να πάρει μεγά­λα ανταλ­λάγ­μα­τα και στο Αιγαίο και στο Κυπρια­κό κλπ».

Τέλος, ερω­τη­θεί­σα ποιός είναι ο στό­χος του Κόμ­μα­τος σε αυτές τις εκλο­γές, απά­ντη­σε «το ΚΚΕ να βγει στην κάλ­πη πιο δυνα­τό, πράγ­μα που σημαί­νει πολ­λα­πλά­σια δύνα­μη του ίδιου του λαού. Να κάνουν το βήμα χιλιά­δες αγω­νι­στές ρίχνο­ντας το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο