Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενημέρωση για τα Τέμπη: 57 οι νεκροί — Επιτέλους διευκρινίστηκε ο αριθμός των αγνοουμένων

Στους 57 ανέρ­χο­νται οι επι­βε­βαιω­μέ­νοι νεκροί από το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη, σύμ­φω­να με επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση από την εκπρό­σω­πο Τύπου της ΕΛΑΣ, αστυ­νό­μο Β’, Κων­στα­ντία Δημο­γλί­δου. Διευ­κρί­νι­σε ότι όσοι είχαν δηλω­θεί αρχι­κά ως αγνο­ού­με­νοι συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στους νεκρούς. «Σε αυτό το σημείο γίνε­ται το λάθος από κάποιους να προ­σθέ­τουν αυτούς που είχαν δηλω­θεί από τους συγ­γε­νείς ως αγνο­ού­με­νοι αμέ­σως μετά το δυστύ­χη­μα με τον αριθ­μό των νεκρών που έχουν ανα­συρ­θεί. Όσοι είχαν δηλω­θεί αρχι­κά συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στους νεκρούς», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε η κ. Δημο­γλί­δου, μέχρι στιγ­μής έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί 36 νεκροί από τα δείγ­μα­τα που έχει λάβει η διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­το­λο­γι­κών ερευ­νών της αστυ­νο­μί­ας, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι η δια­δι­κα­σία ταυ­το­ποί­η­σης των σορών με τη μέθο­δο DNA διε­ξά­γε­ται από τα ειδι­κά εγκλη­μα­το­λο­γι­κά εργα­στή­ρια της ελλη­νι­κής αστυ­νο­μί­ας. Ακό­μη, όπως γνω­στο­ποί­η­σε, έχουν ενη­με­ρω­θεί ήδη 11 οικο­γέ­νειες από τον επι­κε­φα­λής της ομά­δας ανα­γνώ­ρι­σης της ελλη­νι­κής αστυ­νο­μί­ας και τους ειδι­κούς ψυχο­λό­γους της αστυ­νο­μί­ας και συμπλή­ρω­σε ότι η επώ­δυ­νη αυτή δια­δι­κα­σία συνεχίζεται.

«Στα εργα­στή­ρια η δια­δι­κα­σία ταυ­το­ποί­η­σης διε­ξά­γε­ται 24 ώρες το εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο και έχει δια­κο­πεί οποια­δή­πο­τε άλλη εργα­σία, προ­κει­μέ­νου να διεκ­πε­ραιω­θεί όλη η δια­δι­κα­σία της ταυ­το­ποί­η­σης το ταχύ­τε­ρο δυνα­τόν», ανέφερε.

Σχε­τι­κά με τους νοση­λευό­με­νους η κ. Δημο­γλί­δου είπε ότι παρα­μέ­νουν για νοση­λεία 38 επι­βά­τες, 31 σε απλές κλί­νες και 7 σε Μονά­δες Εντα­τι­κής Θεραπείας.

Από την πλευ­ρά τοy ο εκπρό­σω­πος Τύπου του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, πύραρ­χος Βασί­λης Βαθρα­κο­γιάν­νης ανέ­φε­ρε ότι εκτι­μά­ται ότι μέχρι το μεση­μέ­ρι θα έχει ολο­κλη­ρω­θεί η επι­χεί­ρη­ση έρευ­νας. Όπως είπε, τα γερα­νο­φό­ρα οχή­μα­τα έχουν μετα­κι­νή­σει τα δύο βαγό­νια τόσο το πρώ­το επι­βα­τι­κό της β’ θέσης όσο και το βαγό­νι- εστια­τό­ριο διευ­κο­λύ­νο­ντας την επι­χεί­ρη­ση έρευ­νας. Ταυ­τό­χρο­να οι πυρο­σβέ­στες από χθες το από­γευ­μα πραγ­μα­το­ποιούν σάρω­ση τόσο στις άμορ­φες μάζες των βαγο­νιών όσο και στο έδα­φος. «Σκο­πός μας είναι αφε­νός ο πιθα­νός εντο­πι­σμός αγνο­ου­μέ­νων και αφε­τέ­ρου η πιθα­νή συλ­λο­γή ακό­μα και μικρών δειγ­μά­των βιο­λο­γι­κού υλι­κού που θα αξιο­ποι­η­θούν στη δια­δι­κα­σία βιο­λο­γι­κής ταυ­το­ποί­η­σης. Εκτι­μά­ται ότι μέχρι το μεση­μέ­ρι θα έχει ολο­κλη­ρω­θεί η επι­χεί­ρη­ση έρευ­νας», σημεί­ω­σε ο κ. Βαθρακογιάννης.

Οι «σταθ­μάρ­χες»

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο