Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενημέρωση για τη συνάντηση του Σωματείου με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας, για την δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος στον Ευαγγελισμό

Ενη­μέ­ρω­ση σχε­τι­κά με τη συνά­ντη­ση του Σωμα­τεί­ου μας με την πολι­τι­κή ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, για την δωρεά του Ιδρύ­μα­τος Σταύ­ρος Νιάρ­χος στον Ευαγγελισμό.

Η συνά­ντη­ση έγι­νε Παρα­σκευή 23/11 στο Υπουρ­γείο Υγεί­ας παρό­ντων των δύο Υπουρ­γών Α. Ξαν­θού και Π. Πολά­κη. Από την πλευ­ρά του ΣΕΝΕ ανα­πτύ­χθη­καν όλα τα επι­χει­ρή­μα­τα περί μη εγκα­τά­στα­σης της Νοση­λευ­τι­κής του ΕΚΠΑ στο Νοσο­κο­μείο, περί επι­σκευ­ής των κτι­ρί­ων και όχι κατε­δά­φι­σης και κυρί­ως περί απο­κλει­στι­κής χρή­σης του κτι­ρί­ου από τον Ευαγγελισμό.

ιατυ­πώ­θη­καν διε­ξο­δι­κά όλα τα επι­χει­ρή­μα­τα – που είναι ατρά­ντα­χτα – όπως περι­λη­πτι­κά περι­γρά­φε­ται στις μέχρι τώρα ανα­κοι­νώ­σεις μας και λέχθη­καν στη πρό­σφα­τη συνέ­ντευ­ξη τύπου στο Δώμα. Το μόνο που δέχθη­κε ο κος Ξαν­θός είναι ότι υπήρ­ξε «μεθο­δο­λο­γι­κό λάθος» δηλα­δή «ότι δεν υπήρ­ξε μαζί μας μια προ­συ­νεν­νό­η­ση». Ισχυ­ρί­στη­καν οι υπουρ­γοί ότι δεν θα θιγεί ο Ευαγ­γε­λι­σμός και συγκε­κρι­μέ­να, ότι:

Το οικό­πε­δο θα παρα­μεί­νει στον Ευαγγελισμό.

Τα κτί­ρια δεν θα γκρε­μι­σθούν, αλλά θα επισκευασθούν(;).

Οι υπάρ­χου­σες λει­τουρ­γί­ες θα παρα­μεί­νουν στον Ευαγ­γε­λι­σμό, ωστό­σο, όπως οι ίδιοι παρα­δέ­χτη­καν, ούτε μελέ­τη μετα­φο­ράς τους υπάρ­χει (για όσο διά­στη­μα διαρ­κούν οι εργα­σί­ες), ούτε και χώροι!!

Το υπουρ­γείο είπαν, δήθεν ..ανέ­τρε­ψε τα σχέ­δια της «άρχου­σας τάξης» του Ευαγ­γε­λι­σμού που από χρό­νια δια­πραγ­μα­τευό­ταν με το Ίδρυ­μα Νιάρ­χου την απο­κλει­στι­κή δωρεά 250 εκ. ευρώ στον Ευαγ­γε­λι­σμό. Ότι με πρω­το­βου­λία του Πρω­θυ­πουρ­γού «τεμά­χι­σε» αυτή τη δωρεά για δημιουρ­γία 2 άλλων νοσο­κο­μεί­ων, για το ΕΚΑΒ και ένα μέρος για τον Ευαγγελισμό.

Επέ­μει­ναν με προ­κλη­τι­κό τρό­πο ότι η από­φα­σή τους αυτή (περί εγκα­τά­στα­σης της Πανε­πι­στη­μια­κής Σχο­λής μέσα στο ήδη ασφυ­κτι­κά δομη­μέ­νο οικο­δο­μι­κό τετρά­γω­νο του Ευαγ­γε­λι­σμού, στο οποίο συνυ­πάρ­χουν πάνω από 3.500 εργα­ζό­με­νοι, χιλιά­δες εκπαι­δευό­με­νοι και άνω των 50.000/ μήνα χρή­στες των υπη­ρε­σιών του) είναι αμε­τά­κλη­τη(!!!). Σημειώ­νε­ται ότι με το ρυθ­μό ανά­πτυ­ξης των δρα­στη­ριο­τή­των του Ευαγ­γε­λι­σμού τα τελευ­ταία 30 χρό­νια το νοσο­κο­μείο χρειά­ζε­ται 400–800 τετρα­γω­νι­κά μέτρα επι­πλέ­ον κατ’έτος (σύμ­φω­να με την εκτί­μη­ση της Τεχνι­κής Υπη­ρε­σί­ας). Οι ίδιοι δηλα­δή, ανέ­λα­βαν την ευθύ­νη όχι απλώς, απορ­ρί­πτο­ντας το λογι­κή απαί­τη­ση για απο­συμ­φό­ρη­ση, αλλά στη­ρί­ζο­ντας επί της ουσί­ας το στοί­βαγ­μα και άλλων υπη­ρε­σιών και ανθρώπων!
Με απα­ρά­δε­κτο και προ­σβλη­τι­κό τρό­πο υπο­νό­η­σαν ότι το Σωμα­τείο μας δια­κα­τέ­χε­ται από «συντε­χνια­σμό» και ότι οι αντι­δρά­σεις μας πιθα­νώς να υπο­κρύ­πτουν και βλέ­ψεις για επε­κτά­σεις κλι­νι­κών, βλέ­ψεις διευ­θυ­ντών κ.λπ. Ντρο­πή! Ζητή­σα­με απο­συμ­φό­ρη­ση των υπαρ­χου­σών λει­τουρ­γιών, μεί­ω­ση υπη­ρε­σιών Π.Φ.Υ. και αξιο­ποί­η­ση των χώρων για να λει­τουρ­γεί το νοσο­κο­μείο ανθρώ­πι­να για τους ασθε­νείς και για τους εργαζόμενους.

Προ­κλη­τι­κά ο κος Πολά­κης κραύ­γα­σε ότι τα 2/3 των χώρων είναι άδεια! Μήπως έχει άμε­ση γνώ­ση εκεί­νος και όχι εμείς που εργα­ζό­μα­στε δεκα­ε­τί­ες εκεί;

Το επι­χεί­ρη­μα περί «συλ­λει­τουρ­γί­ας» Πανε­πι­στη­μί­ου και Ευαγ­γε­λι­σμού με τη Σχο­λή «μέσα» στον Ευαγ­γε­λι­σμό καταρ­ρί­πτε­ται αυτό­μα­τα. Εδώ και δεκα­ε­τί­ες υπήρ­χε ουσια­στι­κή συλ­λει­τουρ­γία ΑΕΙ + ΤΕΙ Νοση­λευ­τι­κής και Ιατρι­κής σχο­λής με την εκπαί­δευ­ση χιλιά­δων σπου­δα­στών στον Ευαγ­γε­λι­σμό. Που δια­τα­ρά­χθη­κε αυτή η «συλ­λει­τουρ­γία» και πρέ­πει οπωσ­δή­πο­τε να εγκα­τα­στα­θεί η σχο­λή (με όλες τις υπη­ρε­σί­ες της) ΜΕΣΑ στον Ευαγ­γε­λι­σμό; είναι γνω­στό πως χρό­νια τώρα, η σχο­λή Νοση­λευ­τι­κής του ΕΚΠΑ λει­τουρ­γεί δίπλα σε μεγά­λα νοσο­κο­μεία και ΟΧΙ ΜΕΣΑ στα νοσοκομεία.

Στα επι­χει­ρή­μα­τά μας περί «ΑΣΦΥΞΙΑΣ» δηλ. τελι­κά δυσλει­τουρ­γί­ας των υπη­ρε­σιών του Ευαγ­γε­λι­σμού (ίσως, και συνα­κό­λου­θη συγ­χώ­νευ­σή τους) αν υλο­ποι­η­θεί η από­φα­ση Κυβέρ­νη­ση – Ι. Σ. Νιάρ­χος – ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!

Από την πρώ­τη στιγ­μή που υπε­γρά­φη στο Μαξί­μου η συμ­φω­νία και ως τον Σεπτέμ­βρη δεκά­δες φορές ΑΠΑΙΤΗΣΑΜΕ να μας γνω­στο­ποι­η­θεί το πλή­ρες κεί­με­νο. Η απά­ντη­ση ήταν στα­θε­ρά «δεν γνωρίζουμε».
ΟΜΩΣ, από τη συζή­τη­ση (αλλά και από σχε­τι­κή αλλη­λο­γρα­φία), προ­έ­κυ­ψε ότι τα διο­ρι­σμέ­να μέλη της Διοί­κη­σης του Ευαγ­γε­λι­σμού ήταν από την πρώ­τη στιγ­μή γνώ­στες των σχε­δί­ων αυτών παρά τις περί του αντι­θέ­του δια­κη­ρύ­ξεις τους! Έχουν λοι­πόν σοβα­ρό­τα­τες ευθύ­νες για ό,τι επακολουθήσει!

Υπάρ­χει εκβια­σμός από δια­φό­ρους κύκλους ότι: Ή θα δεχθεί­τε πακέ­το όρους της δωρε­άς και την ασφυ­ξία του Ευαγ­γε­λι­σμού, ή θα κόψου­με τα 8,5 εκ. ευρώ που απο­φά­σι­σε να δώσει το Ι.Σ.Νιάρχος στον Ευαγ­γε­λι­σμό για αγο­ρά εξοπλισμού.

Εκβια­σμό δεν δεχό­μα­στε. Το νοσο­κο­μείο έχει ζητή­σει από τα Υπουρ­γεία Οικο­νο­μι­κών και Υγεί­ας από τον Ιού­λιο του 2016 ανα­νέ­ω­ση και συντή­ρη­ση ΟΛΟΥ του εξο­πλι­σμού του νοσο­κο­μεί­ου. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ! Δεν θα απο­δε­χτούν οι εργα­ζό­με­νοι & γενι­κά, οι χρή­στες των υπη­ρε­σιών υγεί­ας στους εκβια­σμούς του Ι.Σ.Ν. στα υπουρ­γεία Υγεί­ας και Οικονομικών.

Συνά­δελ­φοι,

Η αντί­δρα­σή μας τάρα­ξε ήδη κάποια «λιμνά­ζο­ντα νερά» στο Υπουρ­γείο, αλλά και σε άλλους κύκλους που «παρεμ­βαί­νουν» με τον τρό­πο τους στις κεντρι­κές κυβερ­νη­τι­κές επι­λο­γές. Παρα­μέ­νου­με σε ετοιμότητα.

Θα ακο­λου­θή­σουν οι ενέρ­γειες που έχου­με προαναγγείλει.

Τους ξανα­λέ­με: Η βασι­κή αντί­θε­σή μας είναι απέ­να­ντι στα σχέ­διά τους να τεμα­χί­σουν τον Ευαγ­γε­λι­σμό και να εγκα­τα­στή­σουν νέες λει­τουρ­γί­ες που μπο­ρούν άνε­τα να τις εγκα­τα­στή­σουν αλλού. Έχου­με συμπα­ρα­στά­τες και το Σύλ­λο­γο των Φοι­τη­τών Νοση­λευ­τι­κής ΕΚΠΑ, έχου­με τη συμ­φω­νία της συντρι­πτι­κής πλειο­ψη­φί­ας της υγειο­νο­μι­κής κοι­νό­τη­τας του Ευαγγελισμού.

Επι­τέ­λους, ας σεβα­στούν αυτό για το οποίο ορκί­στη­καν (και ως για­τροί & και ως υπουρ­γοί υγεί­ας): την απρό­σκο­πτη παρο­χή υπη­ρε­σιών υγεί­ας στους αρρώ­στους, υπό­θε­ση άρρη­κτα δεμέ­νη με τα εργα­σια­κά κι επι­στη­μο­νι­κά δικαιώ­μα­τα των υγειονομικών!

Νοέμ­βρης 2018

Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου Ευαγγελισμού

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο