Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενισχύονται οι κατασταλτικοί μηχανισμοί κατά προσφύγων και μεταναστών

Με ενί­σχυ­ση σε προ­σω­πι­κό αλλά και μέσα σε συνερ­γα­σία με την Frontex, επι­διώ­κει να «αντι­με­τω­πί­σει» το Λιμε­νι­κό Σώμα — Ελλη­νι­κή Ακτο­φυ­λα­κή τις αυξη­μέ­νες προ­σφυ­γι­κές ροές, στο «φως» των κυβερ­νη­τι­κών μέτρων ώστε να περιο­ρι­στεί η μετα­κί­νη­ση όσων ανθρώ­πων ζητούν άσυ­λο στην ΕΕ.

Ήδη, υλο­ποιεί­ται η από­σπα­ση περί­που 180 λιμε­νι­κών οι οποί­οι μετα­κι­νού­νται από λιμε­ναρ­χεία της ηπει­ρω­τι­κής χώρας προς τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου όπου έχουν απο­στα­λεί και πέντε πλω­τά σκά­φη του Λ.Σ.

Παράλ­λη­λα στο πλαί­σιο ανα­δια­νο­μής δυνά­με­ων της Frontex στην Λέσβο επι­χει­ρούν ένα ελι­κό­πτε­ρο από τη Λιθουα­νία και ένα αερο­σκά­φος από την Μ. Βρε­τα­νία. Επί­σης, περι­πο­λί­ες γίνο­νται από σκά­φος που έχει δια­τε­θεί από τη Βουλ­γα­ρία και στη θαλάσ­σια περιο­χή μετα­ξύ Σαμο­θρά­κης και Αλε­ξαν­δρού­πο­λης όπου χρη­σι­μο­ποιεί­ται για δια­κί­νη­ση ξερι­ζω­μέ­νων. Ακό­μη ένα αερο­σκά­φος της Frontex βρί­σκε­ται σε επι­φυ­λα­κή στο αερο­δρό­μιο της Καλα­μά­τας, ώστε να επι­χει­ρεί όπο­τε κρι­θεί απα­ραί­τη­το τις νυχτε­ρι­νές ώρες στο ανα­το­λι­κό Αιγαίο.

Yπεν­θυ­μί­ζε­ται πως ένα από τα μέτρα που απο­φα­σί­στη­καν στην συνε­δρί­α­ση του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου την Δευ­τέ­ρα, ήταν ενί­σχυ­ση της φύλα­ξης των συνό­ρων της χώρας, ιδί­ως με αύξη­ση των περι­πο­λιών στη θάλασσα.

Έτσι, την τελευ­ταία βδο­μά­δα γίνο­νται καθη­με­ρι­νά επι­πλέ­ον 23 περι­πο­λί­ες στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαίου.

Ενδει­κτι­κά ανα­φέ­ρε­ται πως από την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα στο Αιγαίο βρί­σκο­νται πέντε ακό­μα περι­πο­λι­κά του λιμε­νι­κού, 10 σκά­φη του στρα­τού ξηράς και τέσ­σε­ρα πλοία ανοι­χτής θαλάσ­σης (συνο­λι­κά 61 πλοία), ενώ στις περι­πο­λί­ες συμ­με­τέ­χουν επι­πλέ­ον 125 στε­λέ­χη του λιμε­νι­κού και 30 άνδρες των ειδι­κών δυνάμεων.

Η κυβέρ­νη­ση ανα­μέ­νε­ται να προ­χω­ρή­σει στην προ­μή­θεια υπερ­σύγ­χρο­νου συστή­μα­τος παρα­κο­λού­θη­σης του θαλάσ­σιου χώρου, το οποίο θα εγκα­τα­στα­θεί σε 35 παρα­τη­ρή­τρια του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού. Πρό­κει­ται για κάμε­ρες και ειδι­κά ραντάρ που θα εγκα­τα­στα­θούν κυρί­ως στο Ανα­το­λι­κό Αιγαίο και την Κρήτη.

Ο εξο­πλι­σμός απο­τε­λεί­ται, μετα­ξύ άλλων, από ειδι­κά ραντάρ και κάμε­ρες με θερ­μι­κούς αισθη­τή­ρες οι οποί­ες έχουν τη δυνα­τό­τη­τα λει­τουρ­γί­ας και τη νύχτα. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το σύστη­μα έχει τη δυνα­τό­τη­τα να εντο­πί­σει με ακρί­βεια ακό­μα και μικρά σκά­φη με μήκος έως δύο μέτρα, σε από­στα­ση η οποία υπερ­βαί­νει τα 50 ναυ­τι­κά μίλια.

Στην τουρ­κι­κή πρω­τεύ­ου­σα βρί­σκε­ται δε και ο αρχη­γός του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος, Στα­μά­της Ράπτης ως επί­ση­μος προ­σκε­κλη­μέ­νος του αρχη­γού της Τουρ­κι­κής Ακτο­φυ­λα­κής για να συζη­τη­θεί η δια­χεί­ρι­ση των προ­σφυ­γι­κών ροών και η συνερ­γα­σία των δυο Ακτοφυλακών.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο