Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

🚩Ενισχύουμε οικονομικά το ΚΚΕ 🚩για τη μάχη των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιούλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνε­χί­ζου­με τη μάχη, για ισχυ­ρό ΚΚΕ στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές! Δίνου­με όλες μας τις δυνά­μεις για να βγει το Κόμ­μα ενι­σχυ­μέ­νο και στη Βου­λή.

Ο αγώ­νας που δίνου­με έχει απαι­τή­σεις.

Απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα, στους νέους και τις νέες, σε όλους όσοι στήριξαν το Κόμμα, σε όσους έδωσαν μαζί μας τη μάχη στις ευρωεκλογές και τοπικές εκλογές, σε κάθε προοδευτικό άνθρωπο που παρακολουθεί το Κόμμα, στέκεται θετικά απέναντί του.

Τους καλού­με να στη­ρί­ξουν το Κόμ­μα, να το ενι­σχύ­σουν οικο­νο­μι­κά όπως πάντα, ακό­μη και από το υστέ­ρη­μά τους και με ιδιαί­τε­ρη προ­σπά­θεια έως τις 7 Ιού­λη, που θα διε­ξα­χθούν οι βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στην Ελλά­δα, δίνο­ντας ώθη­ση στη μεγά­λη προ­σπά­θεια να ισχυ­ρο­ποι­η­θεί το ΚΚΕ απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη τη χώρα.

Η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ δυνα­μώ­νει τον ίδιο το λαό, την αμέ­σως επό­με­νη μέρα σε κάθε τόπο δου­λειάς, σε κάθε γει­το­νιά, στα χωριά, στα σχο­λεία, στις σχο­λές, αφού το ΚΚΕ βρί­σκε­ται στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να για τις σύγ­χρο­νες λαϊ­κές ανά­γκες. Το ΚΚΕ είναι μαχη­τι­κή και ασυμ­βί­βα­στη δύνα­μη στη Βου­λή και στο λαϊ­κό κίνη­μα, γι’ αυτό μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει αγω­νι­στι­κή αισιο­δο­ξία για την επό­με­νη μέρα.

.png

Σε αυτές τις εκλογές κρίνεται πόσο ισχυρή θα είναι εκείνη η δύναμη που είναι σταθερά και μόνιμα δίπλα στο λαό, μπροστά στα δύσκολα, που δεν εγκαταλείπει ποτέ τον αγώνα. Κρίνεται πόσο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ, για να δυναμώσουν η λαϊκή αντίσταση, η αντεπίθεση, η ελπίδα, η προοπτική της κοινωνικής ευημερίας.

Δυνα­μώ­νου­με απο­φα­σι­στι­κά το ΚΚΕ, για τη μαχη­τι­κή υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων. Να απο­μο­νω­θεί η ναζι­στι­κή — εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή.

Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ, οι συνερ­γα­ζό­με­νοι, όλοι όσοι συμπο­ρεύ­ο­νται και αγω­νί­ζο­νται στο πλευ­ρό του Κόμ­μα­τος, με το κου­πό­νι στο χέρι, με πεί­σμα, απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και αισιο­δο­ξία πραγ­μα­το­ποιού­με ένα ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρο άνοιγ­μα στο λαό, στους εργα­ζό­με­νους και τα παι­διά τους, δίνου­με τον καλύ­τε­ρό μας εαυ­τό για πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ!

Η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι στο χέρι σας!

Τώρα, όλες και όλοι στη μάχη για την ενίσχυση του ΚΚΕ.

Αυτή είναι η μόνη κερδισμένη ψήφος!

ΚΚΕ ισχυρό — Η δύναμή σου την επόμενη μέρα.

11/6/2019  —  Η ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο