Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενοχλήθηκαν οι ναζί

Ενο­χλή­θη­καν οι φασί­στες της Χρυ­σής Αυγής από τη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ στον Αγιο Παντε­λε­ή­μο­να της Αθή­νας την προη­γού­με­νη Κυρια­κή. Σε ανάρ­τη­σή τους στο δια­δί­κτυο φωτο­γρα­φί­ζουν την αφί­σα της συγκέ­ντρω­σης και χυδαιο­λο­γούν σε βάρος ενός από τους ομι­λη­τές, του υπο­ψή­φιου ευρω­βου­λευ­τή του Κόμ­μα­τος Αχμετ Μου­στα­φά. Είναι γνω­στό ότι για λογα­ρια­σμό των αφε­ντι­κών τους, τα μαντρό­σκυ­λά τους, οι φασί­στες εγκλη­μα­τί­ες, θέλουν τους μετα­νά­στες φοβι­σμέ­νους, μακριά από την πάλη και τη διεκ­δί­κη­ση, ώστε να τους εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται ακό­μα περισ­σό­τε­ρο. Γι’ αυτό τους κάθε­ται στο στο­μά­χι η υπο­ψη­φιό­τη­τα με το ΚΚΕ ενός νέου μετα­νά­στη, αγω­νι­στή εργα­ζό­με­νου και μάλι­στα γνω­στού για τη συν­δι­κα­λι­στι­κή του δρά­ση στον κλά­δο του Εμπο­ρί­ου. Στους εγκλη­μα­τί­ες αυτούς, που την περί­ο­δο αυτή δίνουν τα ρέστα τους σε μηχα­νορ­ρα­φί­ες και συν­διαλ­λα­γές για να «πέσουν στα μαλα­κά», ενό­ψει της ολο­κλή­ρω­σης της δίκης, η απά­ντη­ση θα δοθεί με ένα ισχυ­ρό ΚΚΕ. Για να ξηλω­θούν από την τρί­τη θέση, να μη βρί­σκουν τόπο να στα­θούν σε χώρους δου­λειάς και γειτονιές!

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο