Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενοχλήθηκαν οι ναζί

Από το σκο­τά­δι βγή­κε ο γερ­μα­νο­ντυ­μέ­νος ναζι­στής Παπ­πάς Χρή­στος. Ενο­χλή­θη­κε από τη συμ­με­το­χή στρα­τιω­τών στο γιορ­τα­σμό του Πολυ­τε­χνεί­ου και κατέ­θε­σε ερώ­τη­ση στη Βουλή.

Κάθε λαϊ­κή εκδή­λω­ση που ανα­δει­κνύ­ει τον ρόλο των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ και απο­κα­λύ­πτει τον ρόλο της χού­ντας, τους ερε­θί­ζει. Ενερ­γο­ποιεί τα αντα­να­κλα­στι­κά των κάθε λογής φασι­στών. Κάνουν κάθε τι για να καταρ­γή­σουν την ιστο­ρι­κή μνή­μη και να συγκα­λύ­ψουν τον βρώ­μι­κο ρόλο των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κών και της χού­ντας, την οποία εξυ­μνούν. Σαν γνή­σιος γκαι­μπε­λί­σκος, ανα­φέ­ρει στην ερώ­τη­σή του ότι δήθεν από την παρου­σία των στρα­τιω­τών στο γιορ­τα­σμό του Πολυ­τε­χνεί­ου, ξεση­κώ­θη­κε «κοι­νω­νι­κή κατα­κραυ­γή και σάλος», εννο­ώ­ντας το σινά­φι του.

Για αυτά τα κοι­νω­νι­κά απο­βρά­σμα­τα τους φασί­στες, τους ναζι­στές, οι στρα­τιώ­τες δεν πρέ­πει να έχουν δικαιώ­μα­τα. Επι­διώ­κουν με κάθε τρό­πο να ξεχά­σουν τη συν­δι­κα­λι­στι­κή, πολι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γι­κή τους τοπο­θέ­τη­ση και δρά­ση που είχαν ανα­πτύ­ξει πριν τη στρα­τιω­τι­κή τους θητεία.

Σήμε­ρα, 45 χρό­νια μετά το Πολυ­τε­χνείο, ο λαός μπο­ρεί να κάνει πρά­ξη τα ιδα­νι­κά και τις αξί­ες του, με δυνα­τό ΚΚΕ να τσα­κί­σει το ναζι-φασι­σμό και το εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που τον γεννά.

Πηγή Ριζο­σπά­στης / Λ.Α

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο