Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενοχος για δύο βιασμούς ο Λιγνάδης

Την ενο­χή του Δημή­τρη Λιγνά­δη για δύο βια­σμούς σε βάρος ανη­λί­κων, και την αθώ­ω­σή του για τον βια­σμό ενός ενή­λι­κα και ενός ανή­λι­κου αγο­ριού απο­φά­σι­σε το Μικτό Ορκω­τό Δικαστήριο.

Η πρό­ε­δρος του Δικα­στη­ρί­ου Πανα­γιώ­τα Γιού­πη ανα­κοί­νω­σε την ετυ­μη­γο­ρία των δικα­στών, οι οποί­οι κατά πλειο­ψη­φία κήρυ­ξαν ένο­χο τον πρώ­ην επι­κε­φα­λής του Εθνι­κού Θεά­τρου για τις δύο από τις τέσ­σε­ρις πρά­ξεις σεξουα­λι­κής βίας που του απο­δί­δο­νται. Σύμ­φω­να με την από­φα­ση, ο Δημή­τρης Λιγνά­δης κρί­θη­κε αθώ­ος λόγω αμφι­βο­λιών με πλειο­ψη­φία 5–2, για τον πρώ­το από τους βια­σμούς ανη­λί­κων που του απο­δί­δο­νται με χρό­νο πρά­ξης το 2011, κρί­θη­κε επί­σης ομό­φω­να αθώ­ος για τον βια­σμό το 2018 του ενή­λι­κου, ο οποί­ος δεν προ­σήλ­θε στο δικα­στή­ριο να καταθέσει.

Το δικα­στή­ριο κήρυ­ξε ένο­χο τον Δημή­τρη Λιγνά­δη με πλειο­ψη­φία 4–3, για πρά­ξη βια­σμού κατά ανη­λί­κου που φέρε­ται να τελέ­στη­κε το 2015. Η μειο­ψη­φία για την πρά­ξη αυτή, που ήταν η πρό­ε­δρος, ένας ένορ­κος και ένας δικα­στής, είχε την άπο­ψη ότι πρέ­πει να κρι­θεί αθώ­ος λόγω αμφι­βο­λιών. Επί­σης, κρί­θη­κε ένο­χος με πλειο­ψη­φία 5–2 για βια­σμό ανη­λί­κου το 2015, τον οποίο φιλο­ξέ­νη­σε στο σπί­τι του. Μειο­ψη­φία για την υπό­θε­ση αυτή ήταν η πρό­ε­δρος και ένας δικα­στής οι οποί­οι θεώ­ρη­σαν ότι πρέ­πει να κηρυ­χθεί αθώ­ος λόγω αμφιβολιών.

Η δια­δι­κα­σία συνε­χί­ζε­ται με την εισή­γη­ση της υπε­ρά­σπι­σης για την ανα­γνώ­ρι­ση ελαφρυντικών.

 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο