Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενοχος και στο Εφετείο ο φασίστας καθηγητής που κακοποιούσε ψυχολογικά μαθητές

Σε 26 μήνες φυλά­κι­ση με τριε­τή ανα­στο­λή κατα­δί­κα­σε το Εφε­τείο Αιγαί­ου τον 40χρονο καθη­γη­τή Μαθη­μα­τι­κών που υπη­ρε­τού­σε στο Γενι­κό Λύκειο Μαρα­θό­κα­μπου στη Σάμο. Ο συγκε­κρι­μέ­νος είχε κατα­δι­κα­στεί πρω­τό­δι­κα σε τρία χρό­νια κάθειρ­ξη επει­δή κακο­ποιού­σε ψυχο­λο­γι­κά (εκφρά­σεις και χει­ρο­νο­μί­ες) μαθη­τές Λυκεί­ου, με την κατη­γο­ρία της προ­σβο­λής της γενε­τή­σιας αιδούς με σεξουα­λι­κά υπο­νο­ού­με­να. Η δίκη διήρ­κε­σε 20 ώρες και συνε­χί­στη­κε χωρίς τον κατη­γο­ρού­με­νο και τον δικη­γό­ρο του, αφού το δικα­στή­ριο δεν δέχτη­κε από την πρώ­τη στιγ­μή το νέο αίτη­μα για ανα­βο­λή με διά­φο­ρες προ­φά­σεις, αφού σε σύντο­μο διά­στη­μα το αδί­κη­μα θα παρα­γρα­φό­ταν. Στο δικα­στή­ριο κατέ­θε­σαν μαθη­τές, ο διευ­θυ­ντής του σχο­λεί­ου και γονείς για την υπό­θε­ση, που γνώ­ρι­ζαν από το 2012.

Ο εν λόγω είχε τεθεί σε δια­θε­σι­μό­τη­τα από το 2013. Τοπο­θε­τή­θη­κε στο Λύκειο Μαρα­θό­κα­μπου τον Οκτώ­βρη του 2012 και, σύμ­φω­να με τις καταγ­γε­λί­ες και τις μαρ­τυ­ρί­ες, έδει­ξε από την αρχή τις ορέ­ξεις του στους μαθη­τές και στις μαθή­τριες κυρί­ως της Α’ Λυκεί­ου, στην οποία έκα­νε μάθημα.

Δεν δίστα­ζε να μετα­φέ­ρει στην τάξη τις ακρο­δε­ξιές, ρατσι­στι­κές από­ψεις του, ενώ συνή­θι­ζε να απευ­θύ­νε­ται σε μαθη­τή όχι με το όνο­μά του, αλλά με την εθνι­κή του κατα­γω­γή. «Αλβα­νέ, εσύ τις έφε­ρες τις ασκή­σεις; Μη με κάνεις να έρθω να το ψάξω…». Τον Ιού­νη της ίδιας χρο­νιάς συμ­με­τεί­χε σε επί­ση­μη εκδή­λω­ση της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή στη Σάμο. Λίγους μήνες μετά την είσο­δό της στη Βου­λή, έλε­γε, όπως κατέ­θε­σαν οι μαθη­τές του, ότι «τα φασι­στι­κά καθε­στώ­τα είναι πιο καλά από τα δημο­κρα­τι­κά», ενώ τέντω­νε το χέρι του και έκα­νε τον ναζι­στι­κό χαι­ρε­τι­σμό την ώρα που δήθεν έδει­χνε την κλί­ση της ευθείας…

Ιδιαί­τε­ρη αδυ­να­μία είχε στις όμορ­φες μαθή­τριες, τις οποί­ες σχε­δόν καθη­με­ρι­νά υπέ­βαλ­λε σε τέτοια ψυχο­λο­γι­κή πίε­ση, που μία από αυτές απευ­θύν­θη­κε σε ψυχο­λό­γο αδυ­να­τώ­ντας να δια­χει­ρι­στεί την κατά­στα­ση. Χαρα­κτη­ρι­στι­κές ήταν και οι σχε­τι­κές κατα­θέ­σεις τόσο των μαθη­τών στη δίκη, που έγι­νε σε πρώ­το βαθ­μό, όσο και του διευ­θυ­ντή του σχο­λεί­ου, που ήταν ο πρώ­τος δέκτης των παρα­πό­νων από μαθη­τές και γονείς.

Να σημειω­θεί ότι περισ­σό­τε­ροι από τους μισούς μαθη­τές της Α’ Λυκεί­ου υπέ­γρα­ψαν καταγ­γε­λία ενα­ντί­ον του καθη­γη­τή. Στο σχο­λείο η κατά­στα­ση άρχι­σε να γίνε­ται έκρυθ­μη, με τους μαθη­τές που είχαν την εύνοιά του να κατη­γο­ρούν τους συμ­μα­θη­τές τους και τον ίδιο να απει­λεί ευθέ­ως «όποιος με κατη­γο­ρή­σει θα τον κυνη­γάω μέχρι τον τάφο του».

Τον Μάρ­τη του 2013, οι καταγ­γε­λί­ες έφτα­σαν στον εισαγ­γε­λέα Σάμου και δια­τά­χθη­κε ΕΔΕ για τη συμπε­ρι­φο­ρά του μαθη­μα­τι­κού, που αρχι­κά απο­σπά­στη­κε σε άλλο σχο­λείο. Ο πει­θαρ­χι­κός έλεγ­χος ολο­κλη­ρώ­θη­κε το επό­με­νο εκπαι­δευ­τι­κό έτος και έκτο­τε τέθη­κε σε δια­θε­σι­μό­τη­τα, ενώ παράλ­λη­λα ξεκί­νη­σε η ποι­νι­κή δίω­ξή του.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο