Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενταφιασμός

Διαιώ­νι­ση της κατο­χής και εντα­φια­σμός κάθε ελπί­δας του Παλαι­στι­νια­κού λαού να απο­κτή­σει πατρί­δα είναι το σχέ­διο που παρου­σί­α­σε η κυβέρ­νη­ση του Ισρα­ήλ για την επό­με­νη μέρα στη Γάζα και στη Δυτι­κή Οχθη. Ολό­κλη­ρη η περιο­χή δυτι­κά του Ιορ­δά­νη θα βρί­σκε­ται υπό τον έλεγ­χο ασφα­λεί­ας των Ισραη­λι­νών, και χωρίς να υπάρ­ξει καμιά ανα­γνώ­ρι­ση παλαι­στι­νια­κού κρά­τους, το Ισρα­ήλ θα δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται διμε­ρώς με τους Παλαι­στί­νιους, έχο­ντας την κάν­νη κολ­λη­μέ­νη στον κρό­τα­φό τους.

Με το σχέ­διο αυτό, το κρά­τος — δολο­φό­νος περ­νά­ει στο επό­με­νο στά­διο του πολέ­μου που διε­ξά­γει από τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βρη, κατα­σφά­ζο­ντας τον Παλαι­στι­νια­κό λαό και εκτο­πί­ζο­ντας εκα­τομ­μύ­ρια από τις εστί­ες τους, για να διευ­κο­λυν­θεί ο από­λυ­τος έλεγ­χος της περιοχής.

Φυσι­κά, κανείς δεν ανα­ρω­τιέ­ται ποιος «ζεσταί­νει την πλά­τη» του Ισρα­ήλ για να προ­ω­θεί ξεδιά­ντρο­πα τέτοια σχέ­δια. Είναι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, ανά­με­σά τους και η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, που συνυ­πο­γρά­φουν την κατα­δί­κη του Παλαι­στι­νια­κού λαού, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας το «δικαί­ω­μα του Ισρα­ήλ στην αυτο­ά­μυ­να», που σημαί­νει στην κατο­χή και την εξό­ντω­ση των Παλαιστινίων.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο