Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εντείνει τον εκβιασμό στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς η κυβέρνηση

Κανο­νι­κά θα τεθούν σε ανα­στο­λή οι ανεμ­βο­λί­α­στοι υγειο­νο­μι­κοί από την 1η Σεπτεμ­βρί­ου ανέ­φε­ρε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Γιάν­νης Οικο­νό­μου, προ­σθέ­το­ντας πως δεν είναι σίγου­ρο ότι όσοι μπουν σε ανα­στο­λή και εμβο­λια­στούν εκ των υστέ­ρων, θα μπο­ρούν να επι­στρέ­ψουν στη θέση που είχαν πριν.

«Ο νόμος θα εφαρ­μο­στεί στο ακέ­ραιο. Επί­σης θα υπάρ­ξει επι­στρο­φή του μισθού που έχει προ­κα­τα­βλη­θεί στα τέλη Αυγού­στου, ενώ όσοι τεθούν σε ανα­στο­λή, δεν είναι βέβαιο, ακό­μη κι όταν επι­λέ­ξουν να εμβο­λια­στούν, ότι θα επι­στρέ­ψουν στις ίδιες θέσεις, δεδο­μέ­νου ότι ο χαρα­κτή­ρας, οι ανά­γκες και η οργά­νω­ση του ΕΣΥ ως έναν βαθ­μό θα έχουν αλλάξει».

Το ενδε­χό­με­νο παρά­τα­σης της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας των εμβο­λια­σμών στα νοσο­κο­μεία απέ­κλει­σε ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας, Άκης Σκέρ­τσος, ανα­φέ­ρο­ντας ότι η υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα θα ξεκι­νή­σει κανο­νι­κά από 1η Σεπτεμβρίου.

«Δεν θα κάνει πίσω η κυβέρ­νη­ση σε αυτό το θέμα, είναι ζήτη­μα προ­στα­σί­ας των ίδιων των υγειο­νο­μι­κών και της υγεί­ας των νοση­λευο­μέ­νων» τόνισε.

Ερω­τη­θείς αν στο πλαί­σιο αυτό από την Τετάρ­τη θα υπάρ­ξουν απο­χω­ρή­σεις από τα νοσο­κο­μεία απά­ντη­σε «προ­φα­νώς για όσους δεν επι­λέ­ξουν να κάνουν το εμβό­λιο». «Για την ανα­πλή­ρω­ση των κενών έχουν γίνει προ­βλέ­ψεις, τα κενά αφο­ρούν κάποια περι­φε­ρεια­κά νοσο­κο­μεία» διευκρίνισε.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο