Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εντολή του Ισραήλ για εκκένωση της ανατολικής Ράφα — Αδιάλλακτο στο ζήτημα της κατάπαυσης του πυρός

Οι συνο­μι­λί­ες για την πρό­τα­ση να κηρυ­χθεί κατά­παυ­ση του πυρός, συνο­δευό­με­νη από απε­λευ­θέ­ρω­ση ομή­ρων που κρα­τού­νται στη Λωρί­δα της Γάζας, στη θεω­ρία του­λά­χι­στον θα συνε­χι­στούν σήμε­ρα, έπει­τα από επτά μήνες πολέ­μου στον δολο­φο­νι­κών επι­χει­ρή­σε­ων του Ισρα­ήλ παλαι­στι­νια­κό θύλακο.

Παράλ­λη­λα η ραδιο­φω­νία του ισραη­λι­νού στρα­τού μετέ­δω­σε νωρίς σήμε­ρα το πρωί πως «άρχι­σε» επι­χεί­ρη­ση απο­μά­κρυν­σης αμά­χων από τη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρί­δας της Γάζας.

Ο στρα­τός ανέ­φε­ρε λίγη ώρα αργό­τε­ρα πως «ενθαρ­ρύ­νει» κατοί­κους στην ανα­το­λι­κή Ράφα να κινη­θούν προς «διευ­ρυ­μέ­νο» τομέα υπο­δο­χής εκτοπισμένων.

Οι ένο­πλες δυνά­μεις του Ισρα­ήλ ενη­μέ­ρω­σαν χθες το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ότι τρία μέλη τους σκο­τώ­θη­καν και άλλα 12 τραυ­μα­τί­στη­καν όταν βλή­θη­καν ρου­κέ­τες από τον στρα­τιω­τι­κό βρα­χί­ο­να της Χαμάς ενα­ντί­ον του τομέα του Κερέμ Σαλόμ, του κυριό­τε­ρου φυλα­κί­ου από όπου μπαί­νει ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια στη Λωρί­δα της Γάζας από το Ισραήλ.

Οι ταξιαρ­χί­ες Εζε­ντίν αλ Κάσαμ ανέ­λα­βαν την ευθύ­νη για την ενέρ­γεια, μετά την οποία το Ισρα­ήλ έκλει­σε τη διέλευση.

Μερι­κές ώρες αργό­τε­ρα, του­λά­χι­στον 16 άνθρω­ποι, μέλη δυο οικο­γε­νειών, σκο­τώ­θη­καν σε ισραη­λι­νούς βομ­βαρ­δι­σμούς στη Ράφα και προ­ά­στιό της, δήλω­σαν πηγές προ­σκεί­με­νες σε συνερ­γείο διά­σω­σης και σε νοσοκομείο.

Στο Κατάρ ανα­με­νό­ταν ο επι­κε­φα­λής της αμε­ρι­κα­νι­κής υπη­ρε­σί­ας κατα­σκο­πεί­ας Γουί­λιαμ Μπερνς αλλά και η αντι­προ­σω­πεία της Χαμάς.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός του Ισρα­ήλ Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου επα­νέ­λα­βε πως η κυβέρ­νη­σή του δεν δέχε­ται τους όρους που θέτει η Χαμάς, η οποία ζητεί ορι­στι­κή κατά­παυ­ση του πυρός και από­συρ­ση των ισραη­λι­νών στρα­τευ­μά­των από όλο τον θύλα­κο προ­τού κλει­στεί συμ­φω­νία. Σε αυτό έχει και τις πλά­τες των συμ­μά­χων του Αμε­ρι­κα­νο­ευ­ρω­παί­ων οι οποί­οι παρου­σιά­ζουν την τρέ­χου­σα πρό­τα­ση εκε­χει­ρί­ας ως «πολύ γεν­ναιό­δω­ρη» για τους παλαιστίνιους. 

Ο Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου δεν έπα­ψε ποτέ να δια­τρα­νώ­νει την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά του να δια­τά­ξει επί­θε­ση στη Ράφα, «με ή χωρίς» συμ­φω­νία κατά­παυ­σης του πυρός. «Λέω στους ηγέ­τες όλου του κόσμου πως καμιά πίε­ση, καμιά από­φα­ση διε­θνούς θεσμού δεν θα εμπο­δί­σει το Ισρα­ήλ να αμυν­θεί», δήλω­σε κατά τη διάρ­κεια τελε­τής μνή­μης του Ολο­καυ­τώ­μα­τος στην Ιερουσαλήμ.

«Αν το Ισρα­ήλ πρέ­πει να μεί­νει μόνο του, θα μεί­νει μόνο του», επέ­μει­νε ο ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός, καταγ­γέλ­λο­ντας ταυ­τό­χρο­να  «φοβε­ρό ηφαί­στειο του αντι­ση­μι­τι­σμού» σε όλο τον κόσμο, ταυ­τί­ζο­ντας αυθαί­ρε­τα την κατα­δί­κη της γενο­κτο­νί­ας που επι­χει­ρεί το Ισρα­ήλ στη Γάζα με τον αντισημιτισμό.

Ανα­κοί­νω­σε επί­σης την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σής του να κλεί­σει το γρα­φείο στο Ισρα­ήλ του τηλε­ο­πτι­κού δικτύ­ου Αλ Τζα­ζί­ρα, με έδρα το Κατάρ, το σήμα του οποί­ου έχει ήδη κοπεί στην επι­κρά­τεια της χώρας του.

Το Αλ Τζα­ζί­ρα, που αφιε­ρώ­νει μεγά­λο μέρος του προ­γράμ­μα­τός του στην κάλυ­ψη του πολέ­μου στη Λωρί­δα της Γάζας, κατήγ­γει­λε την «εγκλη­μα­τι­κή» απόφαση.

«Επείγουσα» συνάντηση

Ο επι­κε­φα­λής της Χαμάς, ο Ισμα­ήλ Χανί­για, εγκα­τε­στη­μέ­νος στο Κατάρ, είχε ήδη κατη­γο­ρή­σει τον κ. Νετα­νιά­χου πως «σαμπο­τά­ρει τις προ­σπά­θειες των μεσο­λα­βη­τών» εξαι­τί­ας «προ­σω­πι­κών υπο­λο­γι­σμών» κατά τη διάρ­κεια των συνο­μι­λιών στο Κάι­ρο, από­ντος του Ισραήλ.

Η υπό δια­πραγ­μά­τευ­ση πρό­τα­ση των μεσο­λα­βη­τών (Αίγυ­πτος, Κατάρ, ΗΠΑ), που υπο­βλή­θη­κε στη Χαμάς στα τέλη Απρι­λί­ου, προ­βλέ­πει κατά­παυ­ση του πυρός 40 ημε­ρών, απε­λευ­θέ­ρω­ση ισραη­λι­νών ομή­ρων στη Γάζα και σε αντάλ­λαγ­μα παλαι­στί­νιων φυλα­κι­σμέ­νων στο Ισραήλ.

Αξιω­μα­τού­χος της Χαμάς επα­νέ­λα­βε χθες πως το κίνη­μα δεν θα απο­δε­χθεί «σε καμιά περί­πτω­ση συμ­φω­νία που δεν θα προ­βλέ­πει ρητώς τον τερ­μα­τι­σμό του πολέμου».

Η αντι­προ­σω­πεία της, που ανα­χώ­ρη­σε για τη Ντό­χα το βρά­δυ της Κυρια­κής για δια­βου­λεύ­σεις, στη θεω­ρία επρό­κει­το να επι­στρέ­ψει στην Αίγυ­πτο αύριο Τρίτη.

Ο διευ­θυ­ντής της CIA, ο οποί­ος βρι­σκό­ταν στο Κάι­ρο, ανα­χώ­ρη­σε επί­σης για το Κατάρ, δήλω­σε πηγή του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου ενη­με­ρω­μέ­νη σχετικά.

«Ελλεί­ψει προ­ό­δου» στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις στο Κάι­ρο ο κ. Μπερς ανα­με­νό­ταν να έχει «επεί­γου­σα συνά­ντη­ση με τον πρω­θυ­πουρ­γό» του εμι­ρά­του, τον σεΐ­χη Μοχά­μεντ μπιν Αμπ­ντελ­ραχ­μάν αλ Θάνι, για να συζη­τη­θούν τρό­ποι «να ξανα­μπούν στις ράγες» οι συνο­μι­λί­ες, πρό­σθε­σε η πηγή.

Πίεση οικογενειών ομήρων

Χθες Κυρια­κή, συλ­λο­γι­κό­τη­τα οικο­γε­νειών ομή­ρων κάλε­σε τον Νετα­νιά­χου, για μια ακό­μη μια φορά, να απο­δε­χθεί συμ­φω­νία που θα επι­τρέ­ψει την απε­λευ­θέ­ρω­ση κάποιων του­λά­χι­στον από τους δικούς τους. «Η ιστο­ρία δεν θα σας συγ­χω­ρέ­σει αν χάσε­τε αυτή την ευκαι­ρία», τονί­ζε­ται στο κείμενο.

Οι ευρεί­ας κλί­μα­κας στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις του Ισρα­ήλ, που ορκί­στη­κε να αφα­νί­σει τη Χαμάς μετά την επί­θε­ση της 7ης Οκτω­βρί­ου, έχει στοι­χί­σει μέχρι σήμε­ρα τη ζωή σε του­λά­χι­στον 34.683 ανθρώ­πους, στην πλειο­νό­τη­τά τους άμα­χοι, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας του παλαι­στι­νια­κού ισλα­μι­στι­κού κινή­μα­τος. Το υπουρ­γείο Υγεί­ας έκα­νε λόγο χθες Κυρια­κή για 29 νεκρούς σε 24 ώρες.

Η πόλη της Γάζας (βόρεια) βομ­βαρ­δί­στη­κε, όπως και το κεντρι­κό και το νότιο τμή­μα της περιο­χής, ειδι­κά η Ράφα και η γει­το­νι­κή Χαν Γιούνις.

«Χθες τέτοια ώρα ήμα­σταν αισιό­δο­ξοι, περι­μέ­να­με να ανα­κοι­νω­θεί κατά­παυ­ση του πυρός. Σήμε­ρα, τρέ­μου­με», είπε η Νατζάτ Σάατ, 59χρονη που ζει στη Ράφα.

Για την «τελι­κή νίκη» και την απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομή­ρων, ο Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου δεν στα­μα­τά να δηλώ­νει πως θα δια­τά­ξει χερ­σαία επί­θε­ση στη Ράφα, όπου κατ’ αυτόν βρί­σκο­νται τα τελευ­ταία τάγ­μα­τα του στρα­τιω­τι­κού βρα­χί­ο­να της Χαμάς.

Η πόλη, στα κλει­στά σύνο­ρα με την Αίγυ­πτο, έχει μετα­τρα­πεί σε κατα­φύ­γιο για πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο άμα­χους, που έφυ­γαν από άλλους τομείς του θυλά­κου για να σωθούν από τον πόλε­μο. Σύμ­φω­να με τον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγεί­ας, παρα­μέ­νουν εκεί 1,2 εκατ. Παλαι­στί­νιο, με άλλα λόγια ο μισός πλη­θυ­σμός της Λωρί­δας της Γάζας.

«Πραγματικός λιμός»

Πολ­λές πρω­τεύ­ου­σες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Ουά­σιγ­κτον, και ανθρω­πι­στι­κές οργα­νώ­σεις φοβού­νται βαριές απώ­λειες στις τάξεις των αμά­χων σε περί­πτω­ση χερ­σαί­ας επί­θε­σης των ισραη­λι­νών ενό­πλων δυνά­με­ων σ’ αυτή.

Η Ράφα είναι η βασι­κή πύλη εισό­δου της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας που φθά­νει από χερ­σαί­ες οδούς, μέσω Αιγύ­πτου, αφού υπο­βλη­θεί σε πολύ αυστη­ρούς ελέγ­χους από τις αρχές του Ισρα­ήλ, που δια­τη­ρούν τον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κο υπό πολιορ­κία, και αν εξα­πο­λυ­θεί εκεί χερ­σαία επί­θε­ση, θα κατα­φέ­ρει «σκλη­ρό πλήγ­μα στις ανθρω­πι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις στο σύνο­λο της Λωρί­δας της Γάζας», έχει προει­δο­ποι­ή­σει το Γρα­φείο Συντο­νι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Υπο­θέ­σε­ων (OCHA) των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

Η διευ­θύ­ντρια του Παγκό­σμιου Επι­σι­τι­στι­κού Προ­γράμ­μα­τος (ΠΕΠ), η Σίντι Μακέιν, τόνι­σε στο πλαί­σιο συνέ­ντευ­ξης που παρα­χώ­ρη­σε στο NBC και μετα­δό­θη­κε χθες πως η Λωρί­δα της Γάζας πλήτ­τε­ται από «πραγ­μα­τι­κό λιμό», που εξα­πλώ­νε­ται από τον στον νότο.

Ενώ, μεσού­σης ανθρω­πι­στι­κής κρί­σης, οι σχέ­σεις ανά­με­σα στην κυβέρ­νη­ση του Ισρα­ήλ και την υπη­ρε­σία του ΟΗΕ για τους παλαι­στί­νιους πρό­σφυ­γες βρί­σκο­νται στο ναδίρ αφού η ισραη­λι­νή πλευ­ρά υπο­στή­ρι­ξε πως κάπου δώδε­κα υπάλ­λη­λοί της στη Λωρί­δα της Γάζας συμ­με­τεί­χαν στην επί­θε­ση της 7ης Οκτω­βρί­ου και την ταύ­τι­σε με τη Χαμάς.

Ο γενι­κός επί­τρο­πος του Γρα­φεί­ου Αρω­γής και Έργων των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τους Παλαι­στί­νιους Πρό­σφυ­γες στην Εγγύς Ανα­το­λή (UNRWA) Φιλίπ Λαζα­ρι­νί κατήγ­γει­λε χθες πως οι αρχές του Ισρα­ήλ τού απα­γό­ρευ­σαν, για δεύ­τε­ρη φορά μέσα σε μια εβδο­μά­δα, να εισέλ­θει στη Λωρί­δα της Γάζας.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο