Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εντοπίστηκε η πηγή του απόκοσμου θορύβου στη Θεσσαλονίκη

Σε συντο­νι­σμό των σωλη­νώ­σε­ων απο­δί­δε­ται ανε­πι­σή­μως ο ισχυ­ρός θόρυ­βος, σαν βου­η­τό, που ακού­γε­ται τις νύχτες στην περιο­χή των Μετε­ώ­ρων, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, σύμ­φω­να με αυτο­ψία της Εται­ρεί­ας Ύδρευ­σης και Απο­χέ­τευ­σης θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΥΑΘ), δίνο­ντας μια πρώ­τη απά­ντη­ση στο μυστή­ριο που προ­κα­λού­σε αγω­νία στους κατοί­κους της συμπρωτεύουσας.

Ανα­μέ­νε­ται μια επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση των αρχών που θα καθυ­ση­χά­σει τους κατοί­κους της Θεσσαλονίκης.

Τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τρί­της, περί­που ενά­μι­ση μήνα μετά την πρώ­τη ανα­φο­ρά του φαι­νο­μέ­νου, κλι­μά­κιο της ΕΥΑΘ βρέ­θη­κε στο υδρα­γω­γείο της περιο­χής, για τη δεύ­τε­ρη σχε­τι­κή του αυτο­ψία εκεί, και εντό­πι­σε παρου­σία και της διοί­κη­σης της εται­ρεί­ας ότι ο θόρυ­βος προ­κα­λεί­ται από τη δεξα­με­νή νερού στην Πολίχνη.

«Δεν υπάρ­χει τεχνι­κό πρό­βλη­μα στη δεξα­με­νή ή θέμα παλαιό­τη­τας. Η έρευ­να έδει­ξε ότι κάποιος μηχα­νι­σμός που δεν έκα­νε θόρυ­βο στην Πολί­χνη, συντο­νι­ζό­ταν και ο ήχος μετα­φε­ρό­ταν μέχρι τα Μετέ­ω­ρα, σε από­στα­ση δηλα­δή 2 χιλιο­μέ­τρων,» ανέ­φε­ρε πηγή της ΕΥΑΘ στο ThessToday.gr.

Η ίδια πηγή πρό­σθε­σε στο ThessToday.gr: «Κλεί­σα­με ουσια­στι­κά κάποιους μηχα­νι­σμούς και μειώ­θη­κε η πίε­ση του νερού στην περιο­χή. Θα το παρα­κο­λου­θή­σου­με το φαι­νό­με­νο και τις επό­με­νες ημέ­ρες προ­κει­μέ­νου να κατα­λή­ξου­με 100% στο συμπέ­ρα­σμα αυτό. Δεν θα προ­χω­ρή­σου­με σε εκσκα­φή ή αλλα­γή μηχα­νή­μα­τος καθώς είναι πρό­βλη­μα συντο­νι­σμού. Θέλου­με να κοι­μη­θούν οι άνθρω­ποι και συνε­χί­ζου­με την ίδια έρευ­να μέχρι να κατα­λή­ξου­με στο συγκε­κρι­μέ­νο συμπέρασμα».

 Το παράξενο φαινόμενο

Ενας παρά­ξε­νος και μυστη­ριώ­δης ήχος οξύς, επα­να­λαμ­βα­νό­με­νος, χωρίς συγκε­κρι­μέ­νη συχνό­τη­τα, και κάποιες φορές έχει και δόνη­ση, γεγο­νός που προ­κα­λεί τρό­μο, ο οποί­ος αντη­χεί μόνο τις νυχτε­ρι­νές ώρες, έχει ανα­στα­τώ­σει εδώ και εβδο­μά­δες τους κατοί­κους μιας γει­το­νιάς της Θεσσαλονίκης.

Οι μέχρι τώρα έρευ­νες για την προ­έ­λευ­ση του θορύ­βου είχαν απο­βεί άκαρ­πες, ενώ γεω­λό­γοι και σει­σμο­λό­γοι πέκλει­σαν να σχε­τί­ζε­ται με κάποιο φυσι­κό φαι­νό­με­νο. Η επι­μο­νή ωστό­σο του φαι­νο­μέ­νου και η αδυ­να­μία εντο­πι­σμού της πηγής προ­έ­λευ­σής του έχουν δώσει τρο­φή ακό­μα και σε θεω­ρί­ες συνω­μο­σί­ας για το τι μπο­ρεί να συμ­βαί­νει υπο­γεί­ως. Ανα­φο­ρές σε δρά­ση… εξω­γή­ι­νων ή ερπε­τό­μορ­φων όντων, που υλο­ποιούν σκο­τει­νά σχέ­δια, δίνουν και παίρ­νουν στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης. Παράλ­λη­λα, και ενώ οι μόνι­μοι κάτοι­κοι ξαγρυ­πνούν και ανη­συ­χούν, η περιο­χή έχει γίνει πόλος έλξης επι­σκε­πτών από άλλες περιο­χές, που θέλουν να έχουν… ιδία άποψη.

Μια τέτοια νύχτα ήταν και της Δευ­τέ­ρας 17/01, ξημε­ρώ­μα­τα Τρί­της 18/01, όπου οι περί­οι­κοι βγή­καν στους δρό­μους προ­κει­μέ­νου να ακού­σουν τους θορύ­βους, ωστό­σο το φαι­νό­με­νο του­λά­χι­στον μέχρι τις 2.30 τα ξημε­ρώ­μα­τα παρα­τη­ρή­θη­κε, σύμ­φω­να με όσα ανά­φε­ραν οι αυτή­κο­οι μάρ­τυ­ρες, λίγο μετά τη 1.00 για λίγο στην περιο­χή του Υδρα­γω­γεί­ου, χωρίς να έχει εκεί­νη την ώρα την έντα­ση των προη­γού­με­νων ημερών.

Το παρά­ξε­νο βου­η­τό εντο­πί­ζε­ται στην περιο­χή των Μετε­ώ­ρων, στον δήμο Παύ­λου Μελά, και ξεκί­νη­σε πριν από περί­που ένα μήνα. Μάλι­στα ο ήχος ακού­γε­ται μόνο αργά τη νύχτα, μετά τα μεσά­νυ­χτα, ενώ ο βόμ­βος που προ­κα­λεί είναι αισθη­τός σε από­στα­ση αρκε­τών οικο­δο­μι­κών τετρα­γώ­νων. Σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες περιοί­κων, ο θόρυ­βος είναι εντο­νό­τε­ρος στη συμ­βο­λή των οδών Κηφι­σί­ας και Ακρο­πό­λε­ως, ωστό­σο δεν είναι εύκο­λο να εντο­πι­στεί το ακρι­βές σημείο προ­έ­λευ­σής του. Η συνέ­χι­ση του φαι­νο­μέ­νου, όσο και η επα­νά­λη­ψή του μόνο τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες έχουν προ­κα­λέ­σει την ανη­συ­χία των κατοί­κων της περιο­χής με απο­τέ­λε­σμα σύντο­μα να ξεκι­νή­σουν… οι πρώ­τες ερμη­νεί­ες: από πρό­δρο­μα σει­σμι­κά φαι­νό­με­να, έως τη διά­νοι­ξη υπο­γεί­ων σηράγ­γων και τις μετα­φυ­σι­κές «ανα­τα­ρά­ξεις».

 Οι έρευ­νες εστιά­ζο­νται στον αγω­γό της ΕΥΑΘ, ενώ ήδη από την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη συνερ­γεία έχουν επι­σκε­φθεί τόσο το σημείο από όπου εκτι­μά­ται ότι προ­έρ­χε­ται ο θόρυ­βος όσο και το υδρα­γω­γείο που βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 1,5 χιλιο­μέ­τρου, χωρίς ωστό­σο να εντο­πί­σουν κάποια πηγή παρα­γω­γής του βου­η­τού. (thesstoday.gr)

Οι ειδι­κοί, πάντως, που επι­σκέ­φθη­καν τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες την περιο­χή απέ­κλει­σαν το ενδε­χό­με­νο το βου­η­τό να οφεί­λε­ται σε κάποιο φυσι­κό φαι­νό­με­νο. «Ο ήχος προ­έρ­χε­ται από έναν δρό­μο, κάτω από τον οποίο περ­νούν αγω­γοί της ΕΥΑΘ και του φυσι­κού αερί­ου. Παρό­τι είναι δύσκο­λο να εντο­πί­σεις την πηγή, καθώς ο ήχος δια­χέ­ε­ται, όταν επι­σκε­φθή­κα­με την περιο­χή σε συγκε­κρι­μέ­νο σημείο νιώ­θα­με τρά­νταγ­μα στο έδα­φος. Κατά τη γνώ­μη μου, εκεί κρύ­βε­ται και η αιτία», λέει ο Βασί­λης Μέλ­φος, αν. καθη­γη­τής στο τμή­μα Γεω­λο­γί­ας του ΑΠΘ. «Πιθα­νο­λο­γώ ότι ο ήχος προ­έρ­χε­ται από τη μεί­ω­ση της πίε­σης του νερού κατά τις βρα­δι­νές ώρες. Απο­κλείω το ενδε­χό­με­νο να οφεί­λε­ται σε υπό­γειες κατα­κρη­μνί­σεις τόσο εξαι­τί­ας της φύσης του υπε­δά­φους, όσο και επει­δή τα φαι­νό­με­να αυτά δεν συμ­βαί­νουν… με χρο­νο­διά­γραμ­μα». Αντί­στοι­χη άπο­ψη δια­τύ­πω­σε και ο καθη­γη­τής σει­σμο­λο­γί­ας στο ΑΠΘ, Μανώ­λης Σκορ­δί­λης, απο­κλεί­ο­ντας το βου­η­τό να συν­δέ­ε­ται με μικρο­σει­σμι­κή δραστηριότητα.

Γεω­λό­γοι και σει­σμο­λό­γοι απο­κλεί­ουν να σχε­τί­ζε­ται με φυσι­κό φαι­νό­με­νο, ωστό­σο ένα μήνα τώρα η πηγή προ­έ­λευ­σης του ήχου δεν έχει εντοπιστεί.

Εφό­σον τα φυσι­κά φαι­νό­με­να έχουν απο­κλει­στεί, οι έρευ­νες εστιά­ζο­νται στον αγω­γό της ΕΥΑΘ. Οπως εξη­γούν υπεύ­θυ­νοι της εται­ρεί­ας, ήδη από την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη συνερ­γεία της ΕΥΑΘ έχουν επι­σκε­φθεί σε δια­φο­ρε­τι­κές ώρες της ημέ­ρας και της νύχτας τόσο το σημείο από όπου εκτι­μά­ται ότι προ­έρ­χε­ται ο θόρυ­βος, όσο και υδρα­γω­γείο που βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 1,5 χιλιο­μέ­τρου, χωρίς ωστό­σο να εντο­πί­σουν κάποια πηγή παρα­γω­γής του βου­η­τού. Αργά χθες το βρά­δυ προ­γραμ­μα­τι­ζό­ταν να γίνει δοκι­μή… θορύ­βου στο υδρα­γω­γείο, ώστε να δια­πι­στω­θεί αν τυχόν κάποιος ήχος μετα­φέ­ρε­ται στο συγκε­κρι­μέ­νο σημείο μέσω των αγωγών.

«Η εται­ρεία του φυσι­κού αερί­ου έκα­νε έλεγ­χο για διαρ­ρο­ές και δεν δια­πί­στω­σε πρό­βλη­μα. Νομί­ζω ότι το ζήτη­μα έχει σχέ­ση με τον αγω­γό του νερού, για­τί ο ίδιος θόρυ­βος που ακού­γε­ται στην οδό Κηφι­σί­ας ακού­γε­ται και στο υδρα­γω­γείο», λέει ο δήμαρ­χος Παύ­λου Μελά, Δημή­τρης Δεμουρ­τζί­δης. «Ο κόσμος εξα­κο­λου­θεί να ανη­συ­χεί, παρό­τι το ενδε­χό­με­νο γεω­λο­γι­κού φαι­νο­μέ­νου έχει απο­κλει­στεί, άρα γνω­ρί­ζου­με ότι δεν είναι κάτι επικίνδυνο».

.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο