Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εντυπωσιακή η τελευταία υπερπανσέληνος του 2020

Εντυ­πω­σια­κές ήταν οι εικό­νες σε όλο τον πλα­νή­τη απο την τελευ­ταία υπερ­παν­σέ­λη­νο τπυ 2020.

Η Σελή­νη πλη­σί­α­σε ξανά περισ­σό­τε­ρο τη Γη, φθά­νο­ντας σε από­στα­ση 361.184 χιλιο­μέ­τρων (περί­γειο). Όταν η υπερ­παν­σέ­λη­νος βρί­σκε­ται ακό­μη κοντά στον ορί­ζο­ντα, τότε το φεγ­γά­ρι φαί­νε­ται ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρο στα μάτια των παρατηρητών.

Αντί­θε­τα, η Σελή­νη θα βρε­θεί στο πιο μακρι­νό σημείο της ελλει­πτι­κής τρο­χιάς της από τη Γη (από­γειο) στις 31 Οκτω­βρί­ου. Την ημέ­ρα εκεί­νη η παν­σέ­λη­νος θα φαί­νε­ται σχε­δόν 14% μικρό­τε­ρη. Ο όρος υπερ­παν­σέ­λη­νος (supermoon) δεν είναι επι­στη­μο­νι­κός, αλλά δημιούρ­γη­μα του αστρο­λό­γου Ρίτσαρντ Νόλε από το 1979. Η επό­με­νη υπερ­παν­σέ­λη­νος θα συμ­βεί τον Μάιο του 2021.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο