Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εντυπωσιακό εύρημα στην Κίνα: Τέλεια διατηρημένο έμβρυο δεινοσαύρου 66 εκατομμυρίων ετών!

Ένα άψο­γα δια­τη­ρη­μέ­νο έμβρυο δει­νο­σαύ­ρου μέσα σε ένα απο­λι­θω­μέ­νο αυγό ανα­κά­λυ­ψαν Βρε­τα­νοί και Κινέ­ζοι επι­στή­μο­νες στη νότια Κίνα.

Το έμβρυο, που ήταν έτοι­μο να βγει από το αυγό του και έχει ηλι­κία περί­που 66 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ετών, ονο­μά­στη­κε «Μωρό Γιν­γκλιάνγκ» και ανή­κει σε ένα είδος φτε­ρω­τού θηρό­πο­δου δει­νό­σαυ­ρου χωρίς δόντια, του οβιραπτορόσαυρου.

Το συγκε­κρι­μέ­νο εντυ­πω­σια­κό εύρη­μα είναι το πιο πλή­ρες έμβρυο δει­νο­σαύ­ρου που έχει ποτέ βρε­θεί στη Γη και απο­δει­κνύ­ει ότι οι εν λόγω δει­νό­σαυ­ροι έπαιρ­ναν στά­ση που­λιού κατά την επώ­α­ση τους, παρό­μοια με αυτή που παίρ­νουν τα έμβρυα των σύγ­χρο­νων πουλιών.

Η σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση για το εύρη­μα έγι­νε στο επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό «iScience». Σύμ­φω­να με τους ερευ­νη­τές το μήκους 27 εκα­το­στών έμβρυο είναι κου­λου­ρια­σμέ­νο μέσα σε ένα αυγό μήκους 17 εκα­το­στών, ενώ ένα ενή­λι­κο άτο­μο του είδους του πιθα­νώς έφθα­νε τα δύο μέτρα.

Σημειώ­νε­ται ότι οι οβι­ρα­πτο­ρό­σαυ­ροι ζού­σαν στην Ασία και στη Βόρεια Αμε­ρι­κή πριν 100 έως 66 εκα­τομ­μύ­ρια χρό­νια, κατά την Ύστε­ρη Κρη­τι­δι­κή περί­ο­δο, και ήταν τόσο φυτο­φά­γοι όσο και σαρκοφάγοι.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο