Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΝΦΙΑ: Τον Μάη η πρώτη δόση – Το Σαββατοκύριακο η ανάρτηση των χαρατσιών

Το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο ανα­μέ­νε­ται να αναρ­τη­θούν στο Taxis τα εκκα­θα­ρι­στι­κά με το φετι­νό χαρά­τσι του ΕΝΦΙΑ, του άδι­κου φόρου που έχει επι­βλη­θεί από την επο­χή των μνη­μο­νί­ων και παρα­μέ­νει σε ισχύ από όλες τις κυβερ­νή­σεις, που δεν τον κατάρ­γη­σαν, παρά τις προ­ε­κλο­γι­κές υπο­σχέ­σεις τους.

Το ποσό αυτό θα κατα­βλη­θεί σε έως και 10 μηνιαί­ες δόσεις από τους περί­που 7,3 εκα­τομ­μύ­ρια υπό­χρε­ους ιδιο­κτή­τες που θα λάβουν ειδο­ποι­η­τή­ριο, με την πρώ­τη δόση να κατα­βάλ­λε­ται στα τέλη Μαΐ­ου και την τελευ­ταία τον Φεβρουά­ριο του 2024.

Oσοι επι­λέ­ξουν να πλη­ρώ­σουν εφά­παξ τον ΕΝΦΙΑ, δεν δικαιού­νται την έκπτω­ση του 3%.

Τα ποσά που θα κλη­θούν να κατα­βάλ­λουν φέτος οι υπό­χρε­οι κινού­νται στα περυ­σι­νά επί­πε­δα, με εξαί­ρε­ση για αυτούς που είχαν πέρυ­σι μετα­βο­λές στην περιου­σια­κή τους κατάσταση.

O φόρος περιο­ρί­ζε­ται στο 50% για τα νοι­κο­κυ­ριά που πλη­ρούν τα κρι­τή­ρια:

  • Το συνο­λι­κό φορο­λο­γη­τέο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα του τελευ­ταί­ου φορο­λο­γι­κού έτους δεν υπερ­βαί­νει τις 9.000 ευρώ, προ­σαυ­ξη­μέ­νο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυ­γο και κάθε εξαρ­τώ­με­νο μέλος.
  • Το σύνο­λο της επι­φά­νειας των κτι­σμά­των στα οποία κατέ­χουν δικαιώ­μα­τα ο υπό­χρε­ος δήλω­σης φορο­λο­γί­ας εισο­δή­μα­τος, ο ή η σύζυ­γος ή συμ­βιών και τα εξαρ­τώ­με­να τέκνα της οικο­γέ­νειάς του, λαμ­βα­νο­μέ­νων υπό­ψη του ποσο­στού συνι­διο­κτη­σί­ας και του είδους του δικαιώ­μα­τος, δεν υπερ­βαί­νει τα 150 τ.μ. και η συνο­λι­κή αξία της ακί­νη­της περιου­σί­ας δεν υπερ­βαί­νει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγα­μο, των 150.000 ευρώ για τον έγγα­μο και τον ή τη σύζυ­γό του ή συμ­βιού­ντα ή τη μονο­γο­νεϊ­κή οικο­γέ­νεια με ένα εξαρ­τώ­με­νο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγα­μο, τον ή την σύζυ­γό του ή συμ­βιού­ντα και τα εξαρ­τώ­με­να τέκνα τους ή τη μονο­γο­νεϊ­κή οικο­γέ­νεια με δύο εξαρ­τώ­με­να τέκνα.

Ο ΕΝΦΙΑ μηδε­νί­ζε­ται για τα νοι­κο­κυ­ριά με τρία εξαρ­τώ­με­να τέκνα και άνω, καθώς και όσοι έχουν ποσο­στό ανα­πη­ρί­ας άνω του 80% εφό­σον:

  • Το συνο­λι­κό φορο­λο­γη­τέο οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα του τελευ­ταί­ου φορο­λο­γι­κού έτους δεν υπερ­βαί­νει τις 12.000 ευρώ, προ­σαυ­ξη­μέ­νο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυ­γο ή συμ­βιού­ντα και κάθε εξαρ­τώ­με­νο μέλος.

Το σύνο­λο της επι­φά­νειας των κτι­σμά­των στα οποία κατέ­χουν δικαιώ­μα­τα ο υπό­χρε­ος δήλω­σης φορο­λο­γί­ας εισο­δή­μα­τος, ο ή η σύζυ­γος και τα εξαρ­τώ­με­να τέκνα της οικο­γέ­νειάς του, λαμ­βα­νο­μέ­νου υπό­ψη του ποσο­στού συνι­διο­κτη­σί­ας και του είδους του δικαιώ­μα­τος, δεν υπερ­βαί­νει τα 150 τ.μ.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο