Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΚΟΥΒΑΣ (UJC): «Το κύριο καθήκον μας είναι να διαμορφώνουμε επαναστάτες»

Συνέ­ντευ­ξη-συζή­τη­ση με την τοπι­κή Επι­τρο­πή Βάσης  στο Διε­θνές Κάμπινγκ «Χού­λιο Αντό­νιο Μέγια» (CIJAM)

Επι­μέ­λεια — Παρου­σί­α­ση: Λου­κία Κων­στα­ντί­νου //

Κάθε χρό­νο το πρό­γραμ­μα της Ευρω­παϊ­κής Μπρι­γά­δας «Χοσέ Μαρ­τί» περι­λαμ­βά­νει επί­ση­μο δεί­πνο προς τιμήν της στο Σπί­τι της Φιλί­ας. Στην εκδή­λω­ση αυτή παρευ­ρί­σκο­νται πάντα για να τιμή­σουν και να καλο­σω­ρί­σουν την Ευρω­παϊ­κή Μπρι­γά­δα, τόσο ανώ­τε­ρα στε­λέ­χη του Κου­βα­νι­κού Ινστι­τού­του Φιλί­ας των Λαών (ICAP), όσο και εργα­ζό­με­νοι του κάμπινγκ που φιλο­ξε­νεί την μπριγάδα.

Η φετι­νή εκδή­λω­ση επι­φύ­λασ­σε μια έκπλη­ξη για εμάς. Λίγο πριν ξεκι­νή­σει το καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα ακού­σα­με από τα μεγά­φω­να να ανα­κοι­νώ­νε­ται επι­σή­μως ότι πριν λίγες μέρες απο­φα­σί­στη­κε να απο­νε­μη­θεί στην τοπι­κή επι­τρο­πή βάσης της Ένω­σης Νέων Κομ­μου­νι­στών της περιο­χής όπου βρί­σκε­ται το CIJAM, το ανώ­τα­το βρα­βείο τιμής που απο­νέ­με­ται σε οργα­νώ­σεις της νεο­λαί­ας, «η Σημαία της Τιμής» [La Bandera de Honor]. Πρό­κει­ται για ιδιαί­τε­ρα τιμη­τι­κή διά­κρι­ση που απο­νέ­με­ται για το έργο και τη δου­λειά της επι­τρο­πής βάσης στη νεο­λαία της περιο­χής. Μέλη της τοπι­κής οργά­νω­σης ήταν και εργα­ζό­με­νοι στο CIJAM και τους παρα­κα­λού­σαν να σηκω­θούν όρθιοι για να τους δού­με και να τους χειροκροτήσουμε.

Για μας ήταν ιδιαί­τε­ρα ευχά­ρι­στη έκπλη­ξη όταν είδα­με να σηκώ­νο­νται τέσ­σε­ρα-πέντε γνω­στά μας παι­διά που ούτε καν φαντα­ζό­μα­σταν ότι ήταν μέλη της Νεο­λαί­ας. Ήταν τα παι­διά που βλέ­πα­με κάθε πρωί να μας «καθα­ρί­ζουν» μετά την βρα­δι­νή δια­σκέ­δα­ση της προη­γού­με­νης μέρας. Ήταν τα παι­διά που δου­λέ­ψα­με μαζί τους στα πλαί­σια της εθε­λο­ντι­κής εργα­σί­ας σε διά­φο­ρες δου­λειές που έπρε­πε να γίνουν εντός του κάμπινγκ. Ήταν τα παι­διά που εργά­ζο­νταν ακού­ρα­στα και απα­ρα­τή­ρη­τοι, για τους περισ­σό­τε­ρους από εμάς, στην συντή­ρη­ση και την καθα­ριό­τη­τα του κάμπινγκ, για να μπο­ρού­με εμείς οι μπρι­γα­δί­στες να απο­λαμ­βά­νου­με τις όποιες «ανέ­σεις» μπο­ρούν να υπάρ­χουν σε τέτοιου είδους εγκα­τα­στά­σεις συμ­βί­ω­σης δια­κο­σί­ων και πάνω ανθρώ­πων. Τα συγ­χα­ρη­τή­ρια έπε­σαν βρο­χή και εμείς γεμί­σα­με λίγο από την περη­φά­νια τους για αυτήν την ιδιαί­τε­ρα τιμη­τι­κή διάκριση.

Ραϊντέλ Μιγκέλ Καστίγιο Πέρες , Νταμιάν Ναβ ... ας Αρσουάγα , Xαβιέρ Ρογουεϊφέρο Φερέρ

Ραϊ­ντέλ Μιγκέλ Καστί­γιο Πέρες, Ντα­μιάν Ναβά­ρο, Ράντι Ντί­ας Αρσουά­γα, Xαβιέρ Ρογου­εϊ­φέ­ρο Φερέρ

Τις επό­με­νες μέρες φυσι­κά δεν αφή­σα­με το γεγο­νός να περά­σει απα­ρα­τή­ρη­το. Αδρά­ξα­με την ευκαι­ρία και με αφορ­μή το τιμη­τι­κό αυτό βρα­βείο τους ζητή­σα­με να μιλή­σου­με μαζί τους.

Ο Ντα­μιάν, λοι­πόν, ο Χαβιέρ, ο Ραϊ­ντέλ, ο Ντα­νιέλ και ο Ράντι, δέχθη­καν και μας παρα­χώ­ρη­σαν μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα συνέ­ντευ­ξη-συζή­τη­ση, με το δεδο­μέ­νο ότι πριν λίγο διά­στη­μα είχε ολο­κλη­ρω­θεί και το Χ Συνέ­δριο της Ένω­σης Νέων Κομ­μου­νι­στών. Τους ρωτή­σα­με τι σημαί­νει για αυτούς το βρα­βείο αυτό με το οποίο τιμή­θη­καν και για­τί τους απο­νε­μή­θη­κε. Τους ζητή­σα­με επί­σης να μας πουν δυο λόγια για την καμπά­νια που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε εκ μέρους της Ένω­σης Νέων Κομ­μου­νι­στών προς την νεο­λαία της Κού­βας, με αφορ­μή το Συνέ­δριό της, καθώς και τη γνώ­μη τους για το κίνη­μα αλλη­λεγ­γύ­ης με την Κού­βα που εκτυ­λίσ­σε­ται στις άλλες χώρες, αν θεω­ρούν ότι την βοη­θά­ει και πως, μιας και σαν εργα­ζό­με­νοι του κάμπινγκ έρχο­νται σε επα­φή με μπρι­γά­δες αλλη­λεγ­γύ­ης σχε­δόν όλο το χρόνο.

Το τι μας απά­ντη­σαν ακο­λου­θεί παρα­κά­τω. Εγώ το μόνο που θα μετα­φέ­ρω είναι αυτά που συνή­θως δεν φαί­νο­νται στον γρα­πτό λόγο. Είναι τα συναι­σθή­μα­τα, είναι το καθα­ρό βλέμ­μα των ανθρώ­πων που σου μιλά­νε, είναι η αφο­σί­ω­ση στο στό­χο που βλέ­πεις πίσω από τις λέξεις πέντε νέων παι­διών, που στο πρό­σω­πό τους αντι­κα­το­πτρί­ζε­ται η νέα γενιά της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, εκεί­νου του κομ­μα­τιού της νεο­λαί­ας που απο­φά­σι­σε και δεσμεύ­τη­κε να είναι στην εμπρο­σθο­φυ­λα­κή, μέσα από τις γραμ­μές των Νέων Κομ­μου­νι­στών. Η γεύ­ση που μας άφη­σε αυτή η συζή­τη­ση ήταν αυτή της απλό­τη­τας και της φυσι­κό­τη­τας με την οποία παλεύ­ουν τους στό­χους τους και αυτό δεν είναι θέμα ιδιο­συ­γκρα­σί­ας ανθρώ­πων, αλλά  ανε­βα­σμέ­νης κοι­νω­νι­κής και πολι­τι­κής συνείδησης.

Όσο μου μιλού­σαν λοι­πόν, τόσο σκε­φτό­μουν πως το βρα­βείο αυτό τους άξι­ζε και με το παρα­πά­νω. Όχι για­τί εκπλή­ρω­σαν τυπι­κά τον στό­χο, αλλά για­τί έβλε­πες ότι για εκεί­νους ήταν απλώς μια ανα­γνώ­ρι­ση που την εξέ­φρα­ζαν με συγκρα­τη­μέ­νη υπε­ρη­φά­νεια. Αλλά κυρί­ως, ήταν ώθη­ση για τα καθή­κο­ντα που μπαί­νουν μπρο­στά τους στη δου­λειά στη νεο­λαία. Έχει μέλ­λον λοι­πόν η κου­βα­νι­κή επανάσταση;

Οι πέντε νεο­λαί­οι κομ­μου­νι­στές δίνουν την δική τους απάντηση:

«Η βρά­βευ­ση αυτή, “Η Σημαία της Τιμής”, απο­τε­λεί την πιο μεγά­λη διά­κρι­ση που δίνε­ται ποτέ σε επι­τρο­πή βάσης. Είμα­στε μια επι­τρο­πή βάσης που απο­τε­λεί­ται από δώδε­κα μέλη, δώδε­κα νέους. Η επι­τρο­πή μας, το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, πραγ­μα­το­ποί­η­σε πολ­λές εκδη­λώ­σεις και εκπλή­ρω­σε τους διά­φο­ρους στό­χους που είχα­με χαρά­ξει, όπως είναι η αφο­σιω­μέ­νη δου­λειά που κάνου­με μέσα και έξω από το κάμπινγκ, η συμ­με­το­χή μας σε εκδη­λώ­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης, μετα­ξύ άλλων, και επί­σης κατα­φέ­ρα­με να ενσω­μα­τώ­σου­με πολ­λούς νέους στην επι­τρο­πή βάσης μας, έτσι ώστε να επι­τύ­χου­με την  μεγα­λύ­τε­ρη ενί­σχυ­ση της οργά­νω­σής μας.

ujc2

Το σύν­θη­μα του Χ Συνε­δρί­ου της Ένω­σης Νέων Κομ­μου­νι­στών ήταν: «Έχου­με πολ­λούς λόγους για να νική­σου­με». Το κύριο καθή­κον μας είναι να δια­μορ­φώ­νου­με νέους επα­να­στά­τες. Προ­σπα­θού­με μέσα από την δου­λειά μας στην κου­βα­νι­κή νεο­λαία να κάνου­με όλους εκεί­νους τους νέους, που για τον ένα ή τον άλλον λόγο δεν είναι μέλη μας, να αισθά­νο­νται ότι εκπρο­σω­πού­νται από εμάς, αλλά και να τους δώσου­με το κίνη­τρο να απο­τε­λέ­σουν μέρος της Ένω­σης Νέων Κομ­μου­νι­στών, να μπουν στις γραμ­μές μας. 

Η δου­λειά αλλη­λεγ­γύ­ης που γίνε­ται στη χώρα μας, στο κάμπινγκ μας, είναι μια από­δει­ξη της αδελ­φο­σύ­νης ανά­με­σα στους λαούς του κόσμου. Επι­πλέ­ον, χάρις στις επι­τρο­πές αλλη­λεγ­γύ­ης απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν οι Πέντε Ήρω­ες. Αυτό απο­τε­λεί μια ακό­μα νίκη της Κού­βας και των αδελ­φών λαών. 

Επί­σης,  η Κού­βα δια­θέ­τει ένα δυνα­μι­κό για­τρών που φεύ­γουν από τα σπί­τια τους για να κατα­πο­λε­μή­σουν τις αρρώ­στιες ανά τον κόσμο, αλλά και για να δεί­ξουν ότι με πίστη και με αφο­σί­ω­ση μπο­ρού­με να συμ­βιώ­σου­με στον ίδιο χώρο. Να δεί­ξουν ότι υπάρ­χει μόνο μια φυλή, η φυλή των ανθρώ­πων, και μπο­ρού­με να συμ­βιώ­σου­με με ισό­τη­τα και ελευ­θε­ρία. Δια­θέ­του­με επί­σης, παρό­μοιο δυνα­μι­κό δασκά­λων, πανε­πι­στη­μια­κών και καθη­γη­τών φυσι­κής αγω­γής, που κάνουν το ίδιο.

Η δική μας απο­στο­λή στο κάμπινγκ είναι να δεί­ξου­με στους μπρι­γα­δί­στες την λει­τουρ­γία του δικού μας πολι­τι­κού συστή­μα­τος, του εκπαι­δευ­τι­κού μας συστή­μα­τος. Να τους δεί­ξου­με επί­σης, το πώς έχου­με αντι­στα­θεί όλα αυτά τα χρό­νια στις επι­θέ­σεις και τα χτυ­πή­μα­τα του ιμπε­ρια­λι­σμού και ποιο είναι το δικό μας αντί­δο­το στην αντι­με­τώ­πι­ση των αντε­πα­να­στα­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των. Ένας τρό­πος για να δεί­ξου­με την ενό­τη­τά μας, την αφο­σί­ω­σή μας και το επα­να­στα­τι­κό μας πνεύ­μα είναι οι πορεί­ες που κάνου­με στην αντι-ιμπε­ρια­λι­στι­κή εξέ­δρα [tribuna anti-imperialista]*, έτσι ώστε να κατα­δεί­ξου­με  ότι ο κου­βα­νι­κός λαός δεν θα παρα­δο­θεί ποτέ. Έχου­με την ξεκά­θα­ρη πεποί­θη­ση ότι δεν υπάρ­χει δύνα­μη στον κόσμο ικα­νή να συν­θλί­ψει την δύνα­μη της αλή­θειας και των ιδεών. 

Γι’ αυτό και προ­βάλ­λου­με το σύν­θη­μα του Συνε­δρί­ου της Ένω­σης Νέων Κομμουνιστών:

“Έχου­με πολ­λούς λόγους για να νικήσουμε”

Ντα­μιάν Ναβά­ρο (Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Επι­τρο­πής Βάσης),   Xαβιέρ Ρογου­εϊ­φέ­ρο Φερέρ,                                                                                                        Ντα­νιέλ Ναβά­ρο Σάν­τσες,  Ραϊ­ντέλ Μιγκέλ Καστί­γιο Πέρες και Ράντι Ντί­ας Αρσουάγα. 

* Tribuna Anti-imperialista: Μόνι­μη εγκα­τά­στα­ση εξέ­δρας συναυ­λιών και εκδη­λώ­σε­ων, δίπλα στο Γρα­φείο της διπλω­μα­τι­κής αντι­προ­σω­πεί­ας των ΗΠΑ στην Αβάνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο