Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών: Ανακοίνωση για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σχετικά με την στελέχωση ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ από πυροσβέστες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο τομέας της υγείας έχει ανάγκη από κρατική χρηματοδότηση για προσλήψεις , υποδομές , εξοπλισμό και όχι από συμπράξεις με ιδιωτικό τομέα και δανεικούς πυροσβέστες και στρατιωτικούς ως πληρώματα ασθενοφόρων που θα λείψουν από την πυροπροστασία και την άμυνα της χώρας! 

Η ειση­γη­τι­κή τοπο­θέ­τη­ση του Πρω­θυ­πουρ­γού στο πρώ­το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο της νέας κυβέρ­νη­σης δεί­χνει ότι από τη δική τους μεριά είναι απο­φα­σι­σμέ­νοι να συνε­χί­σουν ακρι­βώς στον ίδιο δρό­μο που χάρα­ξαν την προη­γού­με­νη τετρα­ε­τία αλλά και συνο­λι­κά τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες σε πλή­ρη συμ­μόρ­φω­ση και όσων επι­τάσ­σει η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση. Αυτό φάνη­κε αφε­νός από την υπεν­θύ­μι­ση προς τους υπουρ­γούς ότι υπάρ­χουν αρκε­τοί νόμοι που ενώ ψηφί­στη­καν ακό­μα δεν κατά­φε­ραν να τους εφαρ­μό­σουν στην πρά­ξη, προ­φα­νώς λέμε εμείς λόγω της πίε­σης και του φόβου που τους δημιούρ­γη­σε το λαϊ­κό κίνη­μα με τους αγώ­νες και τις αντι­δρά­σεις του. Αφε­τέ­ρου όμως προ­α­νήγ­γει­λε και νέες εκα­το­ντά­δες μεταρ­ρυθ­μί­σεις οι οποί­ες βέβαια εδώ και αρκε­τά χρό­νια έχουν τεθεί στο δημό­σιο διά­λο­γο ή και έχουν προ­ε­τοι­μα­στεί από προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις, δεί­χνο­ντας ότι παρά την εναλ­λα­γή δια­φό­ρων κομ­μά­των στη δια­κυ­βέρ­νη­ση, οι αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές συνε­χί­ζο­νται και εφαρ­μό­ζο­νται απαρέγκλιτα .

Ένα τέτοιο παρά­δειγ­μα είναι η προ­α­ναγ­γε­λία για στε­λέ­χω­ση των ασθε­νο­φό­ρων του ΄ από προ­σω­πι­κό του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος και των Ενό­πλων Δυνά­με­ων, με ότι αρνη­τι­κές συνέ­πειες θα έχει αυτό για τους ίδιους τους πυρο­σβέ­στες και τους στρα­τιω­τι­κούς αλλά κυρί­ως για τον λαό!.

Ο σχε­δια­σμός δεν είναι καθό­λου και­νούρ­γιος ούτε κάποια ευφά­ντα­στη πρω­το­βου­λία της νέας κυβέρ­νη­σης. Πρό­κει­ται για τον από­λυ­το συντο­νι­σμό και συνέ­χεια της τρο­πο­λο­γί­ας 181/2 από 10–2‑2016 που η τότε κυβέρ­νη­ση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. είχε φέρει κατά την ψήφι­ση του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου 4368/2016. Εκεί περι­γρά­φο­νταν η δυνα­τό­τη­τα οδή­γη­σης των ασθε­νο­φό­ρων από προ­σω­πι­κού του Π.Σ. και των Ο.Τ.Α. σε περιο­χές της επι­κρά­τειας που υπάρ­χει έλλει­ψη προ­σω­πι­κού. Απλά η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση το πήγε ακό­μη παρα­πέ­ρα και εμπλέ­κει και σ’ αυτόν τον τομέα της ένο­πλες δυνά­μεις της χώρας !

Στην πιο γενι­κή του εικό­να είναι αυτό το φαι­νό­με­νο όπου όλα τα μεγά­λα και μικρό­τε­ρα κόμ­μα­τα που συμ­με­τεί­χαν στις κυβερ­νή­σεις της τελευ­ταί­ας δεκα­πε­ντα­ε­τί­ας συμ­φω­νούν σε όλες τις μνη­μο­νια­κές δεσμεύ­σεις, στον περιο­ρι­σμό προ­σλή­ψε­ων και την απα­ξί­ω­ση του Δημό­σιου Τομέα με τη λογι­κή ότι η κάλυ­ψη των λαϊ­κών ανα­γκών είναι ένα ανού­σιο κόστος που δεν απο­φέ­ρει όφε­λος σε κανέ­ναν επιχειρηματία.

Αντί λοι­πόν να στε­λε­χω­θεί το Ε.Κ.Α.Β. με την πρό­σλη­ψη μόνι­μου προ­σω­πι­κού σύμ­φω­να με τις ανά­γκες η παρού­σα κυβέρ­νη­ση, όπως και οι προη­γού­με­νες, θα προ­χω­ρή­σει σε «μπα­λώ­μα­τα».

Η κίνη­ση αυτή θα έχει ως άμε­ση συνέ­πεια την περε­ταί­ρω συνει­δη­τή, σχε­δια­σμέ­νη και δια­χρο­νι­κή υπο­βάθ­μι­ση του Π.Σ. και κατ’ επέ­κτα­ση την ανε­παρ­κή προ­στα­σία του λαού από πυρ­κα­γιές και άλλες κατα­στρο­φές. Στη συνέ­χεια ως «ώρι­μο φρού­το» θα προ­τεί­νουν ξανά το κλεί­σι­μο Πυρο­σβε­στι­κών Υπη­ρε­σιών και Κλι­μα­κί­ων για την εξοι­κο­νό­μη­ση χρη­μά­των, που είχε παγώ­σει μετά την σθε­να­ρή αντί­στα­ση που είχε προ­βά­λει η Ε.Α.Κ.Π. από αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 2010, πάλι με βάση τη λογι­κή κόστους/οφέλους και κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρή­σε­ων, ενώ θα παρα­χω­ρη­θούν τέτοιες αρμο­διό­τη­τες πιο γενι­κευ­μέ­να πλέ­ον σε Ο.Τ.Α., Μ.Κ.Ο. και ιδιώ­τες με κόστος δια­χρο­νι­κά κλιμακούμενο.

Ο λαός έχει δει και δοκι­μά­σει τη συντα­γή αυτή επί δεκα­ε­τί­ες στο ξεπού­λη­μα κάθε Δημό­σιου Οργα­νι­σμού. Άλλω­στε τα τελευ­ταία χρό­νια και η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση δίνει επι­δο­τή­σεις εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ προς τους Ο.Τ.Α. για από­κτη­ση πυρο­σβε­στι­κών οχη­μά­των με σκο­πό την δημιουρ­γία πυρο­σβε­στι­κών σταθ­μών και ομά­δων πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας με ευθύ­νη των δήμων και στε­λε­χώ­νο­νται απο­κλει­στι­κά από εθελοντές.

Θυμί­ζου­με ότι ήταν ο νέος υπουρ­γός Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Κικί­λιας Β., που από το 2014 ως υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη μιλού­σε για συγ­χώ­νευ­ση και κατάρ­γη­ση όχι μόνο Πυρο­σβε­στι­κών Υπη­ρε­σιών αλλά και Αστυ­νο­μι­κών Τμη­μά­των (βλ. δηλώ­σεις κατά την επί­σκε­ψη στο νομό Μεσ­ση­νί­ας 29/8/2014).

Επο­μέ­νως η επι­λο­γή του στη θέση αυτή δεν είναι καθό­λου τυχαία αλλά πατά σε στρα­τη­γι­κούς σχε­δια­σμούς με ορί­ζο­ντα βαθιά πίσω στο χρόνο.

Μπρο­στά σε αυτές τις εξε­λί­ξεις οι Πυρο­σβέ­στες αλλά και όλος ο λαός έχουν υπο­χρε­ω­τι­κά μόνο μία επι­λο­γή. Οφεί­λου­με να προ­τά­ξου­με την ικα­νο­ποί­η­ση των δικών μας ανα­γκών και τη δια­σφά­λι­ση της δικής μας ζωής και περιου­σί­ας απέ­να­ντι στα κέρ­δη των Ανώ­νυ­μων Εται­ριών και των επι­χει­ρη­μα­τιών. Αντί­στοι­χα, με συλ­λο­γι­κό τρό­πο μέσα από τα σωμα­τεία μας χρειά­ζε­ται να παλέ­ψου­με με σχε­δια­σμό και προ­γραμ­μα­τι­σμό μακρό­πνοο και όχι εφήμερο.

Προς αυτή την κατεύ­θυν­ση για πάνω από 20 χρό­νια εργά­ζε­ται η Ε.Α.Κ.Π. όπως απο­δεί­χθη­κε και στο πρό­σφα­το 25ο Συνέ­δριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.. Εκεί όπου σε ένα αγω­νι­στι­κό πλαί­σιο 5 βασι­κών και ουσια­στι­κών σημεί­ων όλοι οι υπό­λοι­ποι κυβερ­νη­τι­κοί συν­δι­κα­λι­στές άφη­σαν τις δήθεν δια­φο­ρές και έγι­ναν ένα προ­κει­μέ­νου να το κατα­ψη­φί­σουν και να κρα­τή­σουν για άλλη μια αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δο τους Πυρο­σβέ­στες σε ύπνω­ση και αδρά­νεια (βλ. www.eakp.gr από 28/6/2023).

Καλού­με το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της Ομο­σπον­δί­ας μας και τα Διοι­κη­τι­κά Συμ­βού­λια των πρω­το­βάθ­μιων Ενώ­σε­ων μονί­μων πυρο­σβε­στών καθώς και τα πρω­το­βάθ­μια και δευ­τε­ρο­βάθ­μια σωμα­τεία των συμ­βα­σιού­χων πυρο­σβε­στών (Π.Π.Υ., Επο­χι­κοί), να πάρουν θέση απέ­να­ντι σε αυτή την αρνη­τι­κή εξέ­λι­ξη για το Π.Σ., τους υπαλ­λή­λους που υπη­ρε­τούν σε αυτό και για τον λαό!

1 Ιου­λί­ου 2023
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο