Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών: Ανακοίνωση για την αντιπυρική περίοδο

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Πριν από λίγες μέρες άρχι­σε η νέα αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δος. Εδώ και δύο μήνες περί­που έχουν ξεκι­νή­σει οι σχε­δια­σμοί με επα­νέ­λεγ­χο των επι­χει­ρη­σια­κών σχε­δί­ων, οι συσκέ­ψεις σε όλα τα επί­πε­δα, με απώ­τε­ρο στό­χο να τεθεί ο εμπλε­κό­με­νος κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός και οι συναρ­μό­διοι κρα­τι­κοί φορείς, οι Ο.Τ.Α. και ιδιω­τι­κοί φορείς σε κατά­στα­ση «πλή­ρους» ετοιμότητας!

Είναι το συνηθισμένο σκηνικό 
που παρατηρείται κάθε χρόνο εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια…

Η Ε.Α.Κ.Π. όλα αυτά τα χρό­νια έχει κατα­θέ­σει σε όλες τις κυβερ­νή­σεις και τις Φυσι­κές Ηγε­σί­ες του Π.Σ., τεκ­μη­ριω­μέ­νες προ­τά­σεις για το πως θα μπο­ρού­σε με τον καλύ­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο να έχει οργα­νω­θεί η πυρο­προ­στα­σία και η δασο­προ­στα­σία της χώρας και να έχουν απο­φευ­χθεί όλες αυτές οι απώ­λειες σε ανθρώ­πι­νες ζωές, οι τερά­στιες κατα­στρο­φές στα δασι­κά οικο­συ­στή­μα­τα και στις περιου­σί­ες των πολι­τών και τις δημό­σιες υπο­δο­μές.   

Έχει εκφρά­σει έγκαι­ρα τις ανη­συ­χί­ες της για τους ανε­δα­φι­κούς, αντιε­πι­στη­μο­νι­κούς και εγκλη­μα­τι­κούς όπως απο­δεί­χθη­κε από τα επα­να­λαμ­βα­νό­με­να τρα­γι­κά γεγο­νό­τα κυβερ­νη­τι­κούς σχε­δια­σμούς, πριν ακό­μη γίνει πρά­ξη το 1998 η μετα­φο­ρά αρμο­διο­τή­των δασο­πυ­ρό­σβε­σης στο Π.Σ. χωρίς τις στοι­χειώ­δεις προ­ϋ­πο­θέ­σεις και δυστυ­χώς μέχρι και τις μέρες μας οι ανη­συ­χί­ες μας αυτές επι­βε­βαιώ­νο­νται συνε­χώς με τον πιο τρα­γι­κό τρόπο.

Όμως, όσο η κεντρι­κή πολι­τι­κή κατεύ­θυν­ση εξυ­πη­ρε­τεί τον στρα­τη­γι­κό σχε­δια­σμό για μετα­φο­ρά αρμο­διο­τή­των πυρο­προ­στα­σί­ας και δασο­προ­στα­σί­ας σε Ο.Τ.Α., ιδιώ­τες, Μ.Κ.Ο. και εθε­λο­ντι­κές οργα­νώ­σεις (και κατά πως φαί­νε­ται σύντο­μα θα φτά­σει στο τελι­κό του στά­διο), όσο συνε­χί­ζε­ται η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση του Π.Σ. και η έλλει­ψη μεγά­λης κλί­μα­κας προ­λη­πτι­κών παρεμ­βά­σε­ων για την προ­στα­σία των δασι­κών οικο­συ­στη­μά­των, οι συσκέ­ψεις και οι σχε­δια­σμοί επί χάρ­του δεν πρό­κει­ται να επι­φέ­ρουν καμία ουσια­στι­κή βελτίωση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Απα­ριθ­μώ­ντας τις υπάρ­χου­σες συν­θή­κες από την κατά­στα­ση που βρί­σκε­ται το προ­σω­πι­κό του Π.Σ., για άλλη μια χρο­νιά θα κλη­θού­με να αντι­με­τω­πί­σου­με τα συμ­βά­ντα με 4.547* κενές θέσεις και τις υπό­λοι­πες κατα­κερ­μα­τι­σμέ­νες σε διά­φο­ρες κατη­γο­ρί­ες: Επο­χι­κοί, Πεντα­ε­τείς, Επτα­ε­τείς, Μόνιμοι.

Ως απο­τέ­λε­σμα αυτής ακρι­βώς της αμε­τά­βλη­της κατά­στα­σης, οι κατά τόπους διοι­κή­σεις θα πρέ­πει κάθε μέρα να λύνουν μαθη­μα­τι­κές εξι­σώ­σεις για να απο­φα­σί­σουν ποιος από τους συμ­βα­σιού­χους πυρο­σβέ­στες μπο­ρεί να δου­λέ­ψει υπε­ρω­ρία, νύχτα, εκτός έδρας ή ποιος  μπο­ρεί βάσει της νομο­θε­σί­ας να επέμ­βει σε δασι­κό συμ­βάν και ποιος σε αστικό.

Για την κάλυ­ψη των ανω­τέ­ρω κενών  επι­ση­μαί­νου­με ακό­μα μια φορά στη θέση μας ως Ε.Α.Κ.Π. ότι αμέ­σως θα πρέ­πει πριν από οποια­δή­πο­τε άλλη πρό­σλη­ψη να γίνει η μονι­μο­ποί­η­ση όλων των Πυρο­σβε­στών Πεντα­ε­τούς Υπο­χρέ­ω­σης και επο­χι­κών συνα­δέλ­φων στο Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα ή άλλους τομείς της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας ανά­λο­γα με τα τυπι­κά τους προσόντα.

Στη συνέ­χεια προ­κει­μέ­νου να καλυ­φθούν τα κενά με ορί­ζο­ντα 5ετίας και λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τις συντα­ξιο­δο­τή­σεις του 2022, για το έτος 2023–2024, ο αριθ­μός των εισα­κτέ­ων στην Πυρο­σβε­στι­κή Ακα­δη­μία θα πρέ­πει να επα­να­προσ­διο­ρι­στεί του­λά­χι­στον σε 600 άτο­μα και όχι μόνο κατά 200 περί­που όπως έγι­νε σύμ­φω­να με το ΦΕΚ Β΄ 2269/6–4‑2023.

* Τα ανα­φε­ρό­με­να στοι­χεία υπη­ρε­τού­ντων υπαλ­λή­λων και κενών οργα­νι­κών θέσε­ων απο­τυ­πώ­νουν την κατά­στα­ση του προ­σω­πι­κού έτσι όπως είχε δια­μορ­φω­θεί περί­που στα τέλη του 2022 έως τις αρχές του 2023.

______________________________________________

Επί­σης για άλλη μια χρο­νιά λόγω ακρι­βώς αυτής της κατά­στα­σης που επι­κρα­τεί με την κατη­γο­ριο­ποί­η­ση του προ­σω­πι­κού, θα έχου­με το παρά­δο­ξο φαι­νό­με­νο, πυρο­σβέ­στες να επεμ­βαί­νουν την ίδια ώρα στο ίδιο συμ­βάν και κάποιος να πλη­ρώ­νε­ται υπε­ρω­ρί­ες ενώ ο διπλα­νός του θα μαζεύ­ει ημε­ρή­σιες ανα­παύ­σεις. Να απο­ζη­μιώ­νο­νται για το ίδιο εκτός έδρας με δια­φο­ρε­τι­κά ποσά. Κάποιος να δικαιού­ται να εφαρ­μό­σει πυρο­σβε­στι­κές τεχνι­κές που για άλλον θα είναι παρά­νο­μες και κάποιος ενώ το συμ­βάν μπο­ρεί να βρί­σκε­ται στην φάση της κορύ­φω­σης να πρέ­πει να εγκα­τα­λεί­ψει το μέτω­πο διό­τι δεν δικαιο­λο­γεί­ται από την σύμ­βα­ση του και δεν επαρ­κούν τα κον­δύ­λια για υπε­ρω­ρια­κή εργα­σία μετά τις 22:00! 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Σε ζητή­μα­τα υλι­κών και υπο­δο­μών, ομοί­ως υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα που συσ­σω­ρεύ­ο­νται επί δεκα­ε­τί­ες. Για παρά­δειγ­μα, το σύνο­λο των οχη­μά­των δεν έχει περά­σει ποτέ από κάποιο προ­λη­πτι­κό έλεγ­χο ΚΤΕΟ. Δηλα­δή πέρα από οχή­μα­τα που ξεκά­θα­ρα δεν μπο­ρούν να επι­χει­ρή­σουν σε ακραί­ες συν­θή­κες διό­τι παρου­σιά­ζουν αμέ­σως μηχα­νι­κά προ­βλή­μα­τα υπάρ­χουν και όλα τα υπό­λοι­πα που κανείς δεν μπο­ρεί να εγγυ­η­θεί για την ασφα­λή λει­τουρ­γία τους με επί­ση­μη τεκμηρίωση.

Έχο­ντας ως δεδο­μέ­νο πλέ­ον ότι σχε­δόν το 85% από τα 3.500 περί­που των οχη­μά­των του Π.Σ. είναι πάνω της 10ετίας, γίνε­ται αντι­λη­πτό σε τι κατά­στα­ση βρί­σκε­ται ο επι­χει­ρη­σια­κός στό­λος των 2.500 περί­που οχη­μά­των που λει­τουρ­γεί συνε­χώς υπό αντί­ξο­ες συν­θή­κες.   

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι ελλεί­ψεις σε Μ.Α.Π. είναι ένα διαρ­κές πρό­βλη­μα για όλες τις κατη­γο­ρί­ες προ­σω­πι­κού στο Π.Σ. και με δεδο­μέ­νο το γεγο­νός ότι για αρκε­τά χρό­νια υπήρ­χε μια διαρ­κής υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση για την προ­μή­θειά τους ή το ότι αφή­νε­ται στην «φιλάν­θρω­πη ευαι­σθη­σία» μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, η αύξη­ση στις πιστώ­σεις για αγο­ρές ειδών υπό­δη­σης, εξάρ­τη­σης και ιμα­τι­σμού κατά 71%  στον φετι­νό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό σε σχέ­ση με αυτές του 2018 που από 2.100.135,00 ευρώ έφτα­σαν στα­δια­κά στα  7.500.000,00 ευρώ  το 2023, δεν επαρ­κεί για να καλυ­φθούν πλή­ρως οι ανά­γκες του προ­σω­πι­κού που δημιουρ­γή­θη­καν σε βάθος δεκαετιών!

Αρκε­τοί συνά­δελ­φοι συνε­χί­ζουν να επεμ­βαί­νουν στα συμ­βά­ντα με αστι­κά κρά­νη άνω των 20 ετών και δασι­κά άνω των 15 ετών. Υπάρ­χουν συνά­δελ­φοι στους οποί­ους έχουν δοθεί κοι­νά στρα­τιω­τι­κά άρβυ­λα προ­κει­μέ­νου να επεμ­βαί­νουν σε δασι­κές πυρ­κα­γιές. Φυσι­κά δεν μιλά­με για το ζήτη­μα χορή­γη­σης πιο σύγ­χρο­νου ατο­μι­κού εξο­πλι­σμού, σε ατο­μι­κές προ­σω­πί­δες, συστή­μα­τος ενδο­ε­πι­κοι­νω­νί­ας και του κοι­νό­χρη­στου όπως οι ανα­πνευ­στι­κές συσκευ­ές και κάθε παρελ­κό­με­νο εξάρ­τη­μά τους, σύγ­χρο­νες ειδι­κές στο­λές προ­σέγ­γι­σης εξει­δι­κευ­μέ­νων πυρ­κα­γιών όπως χημι­κές κ.α.. Οι ελλεί­ψεις αυτές δημιουρ­γούν μια εύλο­γη ανη­συ­χία για το κατά πόσο ο εξο­πλι­σμός είναι ο κατάλ­λη­λος όχι μόνο ποσο­τι­κά αλλά και ποιο­τι­κά για την ασφα­λή εκτέ­λε­ση των καθη­κό­ντων μας.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ένα ακό­μη σοβα­ρό πρό­βλη­μα που αντι­με­τω­πί­ζει το Π.Σ. είναι οι κτι­ρια­κές του υπο­δο­μές, αφού οι περισ­σό­τε­ρες των περι­πτώ­σε­ων με εξαί­ρε­ση τις επτά (7) υπη­ρε­σί­ες που έγι­ναν με προ­γράμ­μα­τα Σ.Δ.Ι.Τ. και κάποιων ακό­μη ελα­χί­στων εξαι­ρέ­σε­ων, στε­γά­ζο­νται σε ακα­τάλ­λη­λα κτί­ρια που δεν έχουν σχε­δια­στεί εξ αρχής για να στε­γά­σουν πυρο­σβε­στι­κές υπη­ρε­σί­ες, αλλά απλά ενοι­κιά­στη­καν ή παρα­χω­ρή­θη­καν από δήμους και δασαρ­χεία όταν έγι­νε το 1998 η μετα­φο­ρά της δασο­πυ­ρό­σβε­σης στο Π.Σ.  

Είναι δεκά­δες οι πυρο­σβε­στι­κές υπη­ρε­σί­ες και τα πυρο­σβε­στι­κά κλι­μά­κια που στε­γά­ζο­νται σε παλαιω­μέ­να και προ­βλη­μα­τι­κά κτίρια.

Ενδει­κτι­κά παρα­δείγ­μα­τα για τα οποία έκα­νε πρό­σφα­τα αντί­στοι­χες παρεμ­βά­σεις η Ε.Α.Κ.Π., είναι τα Πυρο­σβε­στι­κά Κλι­μά­κια Αργυ­ρά­δων Κέρ­κυ­ρας, Καρ­πά­θου και Πλω­μα­ρί­ου Λέσβου. Τα συγκε­κρι­μέ­να κλι­μά­κια απο­τε­λούν σαφώς κάποιες ιδιαί­τε­ρα σοβα­ρές περι­πτώ­σεις, όμως αυτό δε σημαί­νει καθό­λου ότι σε πολ­λά άλλα κτί­ρια δεν υπάρ­χουν σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα και ελλεί­ψεις. Τέτοιο παρά­δειγ­μα απο­τε­λεί και η Π.Υ. Βόλου, όπου υπάρ­χει χρό­νιο και έντο­νο κτι­ρια­κό πρόβλημα.

Είναι η πολι­τι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων που ως πρώ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα έχει την ιδιω­τι­κή κερ­δο­φο­ρία και οδη­γεί στην κατα­βο­λή περί­που 5.000.000 ευρώ ετη­σί­ως για μισθώ­σεις κτι­ρί­ων αντί για κατάρ­τι­ση σχε­δί­ων ανέ­γερ­σης των εγκα­τα­στά­σε­ων ακρι­βώς στα πρό­τυ­πα των μελε­τών που υπάρ­χουν στο Α.Π.Σ. για την κατα­σκευή κατάλ­λη­λων εγκα­τα­στά­σε­ων για την στέ­γα­ση Πυρο­σβε­στι­κών Υπηρεσιών.

Στην ίδια μοί­ρα βρί­σκο­νται και αρκε­τά πυρο­φυ­λά­κια τα οποία είναι ακα­τάλ­λη­λα να στε­γά­σουν τους συνα­δέλ­φους οι οποί­οι μάλι­στα περ­νά­νε πάρα πολ­λές ώρες στον ίδιο χώρο κατά τη θερ­μή περί­ο­δο του καλο­και­ριού. Φυσι­κά εκεί το κόστος συντή­ρη­σης ή ανέ­γερ­σης είναι εξαι­ρε­τι­κά χαμη­λό­τε­ρο αλλά και πάλι μοιά­ζει σε πολ­λές περι­πτώ­σεις δυσβά­στα­χτο για τους οικο­νο­μι­κά ασφυ­κτιού­ντες Ο.Τ.Α..

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΕΣ 

Δια­χρο­νι­κό πρό­βλη­μα στον εξο­πλι­σμό απο­τε­λούν και τα συστή­μα­τα ασύρ­μα­της επι­κοι­νω­νί­ας όπου από το ακρι­βο­πλη­ρω­μέ­νο ψηφια­κό σύστη­μα Tetra γυρί­σα­με την τελευ­ταία δεκα­ε­τία πίσω στο ανα­λο­γι­κό VHF το οποίο η πρά­ξη έχει απο­δεί­ξει ότι δεν παρέ­χει το ίδιο καλή επι­κοι­νω­νία ειδι­κά σε περιο­χές με έντο­νο ανά­γλυ­φο ή κλει­στούς χώρους.

Η υφι­στά­με­νη κατά­στα­ση σε μία νευ­ραλ­γι­κή υπη­ρε­σία πρώ­της γραμ­μής για την προ­στα­σία της ανθρώ­πι­νης ζωής, των υπο­δο­μών και του περι­βάλ­λο­ντος  όπως είναι το Π.Σ. δημιουρ­γεί εύλο­γους συνειρ­μούς για το ποιον τελι­κά αφο­ρά το «θαύ­μα» της ψηφια­κής μετά­βα­σης,  αφού όταν πρό­κει­ται ένα λαϊ­κό σπί­τι να «βγει στο σφυ­ρί» όλα γίνο­νται με λίγα «κλικ» στον υπο­λο­γι­στή, αλλά όταν πρό­κει­ται να προ­στα­τευ­τεί από φυσι­κές κατα­στρο­φές η τεχνο­λο­γία μένει στη δεκα­ε­τία του 1980!

Επι­προ­σθέ­τως αρκε­τές είναι και οι υπη­ρε­σί­ες ανά την επι­κρά­τεια όπου οι υπο­λο­γι­στές τους χρειά­ζο­νται αντι­κα­τά­στα­ση ή αναβάθμιση.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για ακό­μη μία χρο­νιά οι πιστώ­σεις του τακτι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του υπουρ­γεί­ου Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας είναι κατώ­τε­ρες των περιστάσεων.

Η αύξη­ση που εμφα­νί­ζε­ται κατά 39.788.000 ευρώ σε σχέ­ση με τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2022, αφο­ρά απο­κλει­στι­κά και μόνο την κατά 40.000.000 ευρώ αύξη­ση των δαπα­νών για την μίσθω­ση ιδιω­τι­κών ενα­έ­ριων μέσων, αφού από τα 22.800.000 ευρώ που πιστώ­θη­καν πέρυ­σι στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του υπουρ­γεί­ου για την ενοι­κί­α­ση των ενα­έ­ριων μέσων, οι φετι­νές πιστώ­σεις ανήλ­θαν στα 62.800.000 ευρώ! Ενώ οι πιστώ­σεις για το σύνο­λο των λει­τουρ­γι­κών ανα­γκών του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος είναι μειω­μέ­νες κατά 212.000 ευρώ σε σχέ­ση με πέρυ­σι.  

Το γεγο­νός ότι ενώ οι πιστώ­σεις για την ενοι­κί­α­ση των ενα­έ­ριων μέσων αντι­στοι­χούν στο 44,51% του συνό­λου των λει­τουρ­γι­κών ανα­γκών του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, απο­κα­λύ­πτουν ότι ο στρα­τη­γι­κός σχε­δια­σμός για την μετα­φο­ρά αρμο­διο­τή­των πυρο­προ­στα­σί­ας σε ιδιώ­τες, Δήμους, Περι­φέ­ρειες, Μ.Κ.Ο. και Εθε­λο­ντι­κές οργα­νώ­σεις με την παράλ­λη­λη απο­δυ­νά­μω­ση του κεντρι­κού κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού είναι σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη με ότι φυσι­κά συνε­πά­γε­ται σε βάρος της πυρο­προ­στα­σί­ας και της Δασο­προ­στα­σί­ας της χώρας και την ασφά­λεια του Ελλη­νι­κού λαού!  

Έντο­νο προ­βλη­μα­τι­σμό δημιουρ­γεί επί­σης, ειδι­κό­τε­ρα στους συμ­βα­σιού­χους συνα­δέλ­φους, η σημα­ντι­κή μεί­ω­ση κατά 7.500.000 ευρώ σε σχέ­ση με πέρυ­σι στις πιστώ­σεις για την μισθο­δο­σία τους!

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Για την αντι­με­τώ­πι­ση των παρα­πά­νω προ­βλη­μά­των δεν αρκούν προ­ε­τοι­μα­σί­ες της τελευ­ταί­ας στιγ­μής αλλά χάρα­ξη μιας ολό­τε­λα δια­φο­ρε­τι­κής στρα­τη­γι­κής στον τομέα της πυρασφάλειας.

Στρα­τη­γι­κή τέτοια όπου η απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη θα ανή­κει στο κρά­τος χωρίς να δια­χέ­ε­ται και να συγ­χέ­ε­ται με αρμο­διό­τη­τες Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθ­μού και φυσι­κά μακριά από οποια­δή­πο­τε λογι­κή κόστους – οφέ­λους, οικο­νο­μι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας και αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τας. Εξυ­πα­κού­ε­ται ότι σε ένα τέτοιο πλαί­σιο λει­τουρ­γί­ας δεν έχουν καμία θέση οι διά­φο­ροι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι και οι Μ.Κ.Ο. ενώ οι όποιες εθε­λο­ντι­κές οργα­νώ­σεις θα πρέ­πει να τελούν υπό αυστη­ρό κρα­τι­κό έλεγ­χο και συντονισμό.

Με την αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δο να έχει είδη ξεκι­νή­σει θέτου­με για άλλη μια φορά ορι­σμέ­να από τα δια­χρο­νι­κά μας αιτή­μα­τα ενώ­πιον της πολι­τεί­ας και κάθε αρμόδιου:

  • Να καταρ­γη­θεί κάθε αντερ­γα­τι­κή διά­τα­ξη που προ­ω­θεί ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας, απλή­ρω­τες υπε­ρω­ρί­ες, εξα­ντλη­τι­κά ωρά­ρια, προ­λη­πτι­κές επι­φυ­λα­κές, συνε­χό­με­νες μετα­κι­νή­σεις και μετα­θέ­σεις με τη δικαιο­λο­γία των ολο­έ­να και πιο συχνών εκτά­κτων υπη­ρε­σια­κών αναγκών.
  • Να γίνει άμε­ση, μονι­μο­ποί­η­ση όλων των συνα­δέλ­φων 5ετών, επο­χι­κών και των Ε.ΜΟ.Δ.Ε.
  • Οι εισα­κτέ­οι στην Πυρο­σβε­στι­κή Ακα­δη­μία, μέσω πανελ­λη­νί­ων, να είναι αυξη­μέ­νοι και τόσοι ώστε με βάση συγκε­κρι­μέ­νο χρο­νο­διά­γραμ­μα, να γίνει πλή­ρω­ση των χιλιά­δων κενών οργα­νι­κών θέσεων.
  • Να εντα­χθεί όλο το προ­σω­πι­κό του Π.Σ. στα Βαρέα – Ανθυ­γιει­νά και Επι­κίν­δυ­να Επαγ­γέλ­μα­τα με ότι αυτό συνε­πά­γε­ται για τα ασφα­λι­στι­κά, συντα­ξιο­δο­τι­κά και οικο­νο­μι­κά δικαιώ­μα­τα των πυροσβεστών.
  • Να γίνει πλή­ρη εφαρ­μο­γή των θεσμο­θε­τη­μέ­νων και άμε­ση λήψη των απαι­τού­με­νων μέτρων προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ασφά­λειας στους χώρους εργα­σί­ας μας. Να γίνει επι­τέ­λους η θεσμο­θέ­τη­ση του Π.Δ. για την προ­στα­σία της υγεί­ας και ασφά­λειας στα επι­χει­ρη­σια­κά συμ­βά­ντα. Ιατρι­κοί έλεγ­χοι για όλο το προ­σω­πι­κό. Να υπάρ­χει παρου­σία ασθε­νο­φό­ρου με εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό στα συμ­βά­ντα. Να εξα­σφα­λι­σθούν κατάλ­λη­λες εγκα­τα­στά­σεις για ξεκού­ρα­ση όταν συν­δρά­μου­με σε πυρ­κα­γιές, δια­σώ­σεις κ.α. μακριά από την έδρα της υπη­ρε­σί­ας μας. Να χορη­γεί­ται πλή­ρη και επαρ­κή διοι­κη­τι­κή μέριμνα.
  • Να δοθεί χρη­μα­τι­κή απο­ζη­μί­ω­ση για την υπε­ρω­ρια­κή εργα­σία και την εργα­σία κατά την διάρ­κεια Κυρια­κών και Αργιών, όπως ισχύ­ει για όλους τους πολι­τι­κούς δημό­σιους υπαλλήλους.
  • Να γίνε­ται τακτι­κός τεχνι­κός έλεγ­χος από ΚΤΕΟ του Δημο­σί­ου για κάθε όχη­μα του Π.Σ.
  • Να αυξη­θούν σημα­ντι­κά οι πιστώ­σεις για την πλή­ρη κάλυ­ψη όλων των  λει­τουρ­γι­κών ανα­γκών του Π.Σ.
  • Να χρη­μα­το­δο­τη­θούν με πλή­ρη επάρ­κεια έστω και τώρα προ­γράμ­μα­τα για προ­λη­πτι­κές παρεμ­βά­σεις σε όλα τα δασι­κά οικο­συ­στή­μα­τα της χώρας.
  • Να ενι­σχυ­θεί η Διεύ­θυν­ση Πλη­ρο­φο­ρι­κής και Τηλε­πι­κοι­νω­νιών με προ­σω­πι­κό και μέσα. Εφό­σον οι πρό­σφα­τα ορκι­σθέ­ντες αξιω­μα­τι­κοί Ειδι­κών καθη­κό­ντων δεν επαρ­κούν για αυτό να δοθεί αμέ­σως η δυνα­τό­τη­τα μετά­τα­ξης σε μέλη του προ­σω­πι­κού που δια­θέ­τουν τα αντί­στοι­χα τυπι­κά προσόντα.

Κατα­θέ­του­με τις προ­τά­σεις και τους προ­βλη­μα­τι­σμούς μας στα καθ’ ύλην πολι­τεια­κά όργα­να και τον ελλη­νι­κό λαό. Για όλους αυτούς τους λόγους καλού­με κάθε συνά­δελ­φο να υιο­θε­τή­σει το πλαί­σιο θέσε­ων και αιτη­μά­των της Ε.Α.Κ.Π. και να είναι σε αγω­νι­στι­κή ετοι­μό­τη­τα και κατά τη διάρ­κεια της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου, πιέ­ζο­ντας μέσα από τα όργα­να των κατά τόπους Ε.Υ.Π.Σ. για ανά­λη­ψη απο­φά­σε­ων και αγω­νι­στι­κών πρωτοβουλιών.

Με σχέ­διο και σωστή οργά­νω­ση του αγώ­να μας οφεί­λου­με να θέσου­με τέλος σε αυτόν τον κατη­φο­ρι­κό δρό­μο που έχει απο­δει­χτεί πολ­λές φορές τα τελευ­ταία χρό­νια ότι κοστί­ζει σε ανθρώ­πι­νες ζωές, φυσι­κό πλού­το της χώρας και περιου­σί­ες του ελλη­νι­κού λαού. 

Η Ενωτι­κή Αγωνι­στι­κή Κίνη­ση Πυρο­σβε­στών δεσμεύ­ε­ται ότι, μπρο­στά σε αυτή την τρα­γι­κή κατά­στα­ση που έχει δημιουρ­γη­θεί  από τις κατα­στρο­φι­κές πολι­τι­κές που εφαρ­μό­ζο­νται δια­χρο­νι­κά σε βάρος των εργα­σια­κών μας δικαιω­μά­των και στην οργά­νω­ση της πυρο­προ­στα­σί­ας της χώρας και βρί­σκουν πρό­σφο­ρο έδα­φος υλο­ποί­η­σης εξαι­τί­ας της αδρά­νειας και του συμ­βι­βα­σμού που έχουν επι­λέ­ξει ως στά­ση οι εκπρό­σω­ποι του κυβερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού, το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα θα κατα­θέ­σει προς όλες τις κατη­γο­ρί­ες εργα­ζο­μέ­νων του Π.Σ. και τις συν­δι­κα­λι­στι­κές τους οργα­νώ­σεις, προ­τά­σεις για την δια­μόρ­φω­ση διεκ­δι­κη­τι­κού πλαι­σί­ου αιχ­μής και την οργά­νω­ση κλι­μα­κού­με­νων αγω­νι­στι­κών κινητοποιήσεων!

Ποια είναι η ΕΑΚΠ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο