Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ενόψει εκλογών οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την πίεση στη Βενεζουέλα

Λίγο πριν τις εκλο­γές και αφού έχουν προη­γη­θεί προ­τρο­πές προ­τρο­πές στο στρα­τό για πρα­ξι­πό­πη­μα, πιέ­σεις σε σύμ­μα­χες χώρες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής για απο­μό­νω­ση της Βενε­ζου­έ­λας και έχο­ντας ήδη επι­βάλ­λει  την απο­χή της υπο­κι­νού­με­νης αντι­πο­λί­τευ­σης από τις εκλο­γές, η κυβέρ­νη­ση του αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Ντό­ναλντ Τραμπ εξε­τά­ζει το ενδε­χό­με­νο να επι­βά­λει κυρώ­σεις σε εται­ρεία πετρε­λαϊ­κών υπη­ρε­σιών που ανή­κει στις ένο­πλες δυνά­μεις της Βενε­ζου­έ­λας και παράλ­λη­λα περιο­ρι­σμούς ως προς την ασφά­λι­ση φορ­τί­ων πετρε­λαί­ου από τη λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κη χώρα, προ­κει­μέ­νου να κλι­μα­κώ­σει την πίε­ση που ασκεί η Ουά­σινγ­κτον στον πρό­ε­δρο Νικο­λάς Μαδού­ρο, δήλω­σε Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Ρόι­τερς την Τετάρτη.

Ενώ ο Μαδού­ρο ετοι­μά­ζε­ται να διεκ­δι­κή­σει νέα θητεία στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του Απρι­λί­ου, τις οποί­ες η Ουά­σινγ­κτον και οι σύμ­μα­χοί της απορ­ρί­πτουν εκ των προ­τέ­ρων καταγ­γέλ­λο­ντας μια δια­δι­κα­σία-παρω­δία, η κυβέρ­νη­ση του Τραμπ συζη­τά­ει μεθό­δους για να στο­χο­θε­τή­σει τον ζωτι­κής σημα­σί­ας πετρε­λαϊ­κό τομέα της Βενε­ζου­έ­λας κατά τρό­πο που δεν είχε εξε­τα­στεί ποτέ μέχρι σήμε­ρα, σύμ­φω­να με τον ίδιο αξιωματούχο.

Η πηγή αυτή, η οποία είναι καλά πλη­ρο­φο­ρη­μέ­νη για τις εσω­τε­ρι­κές δια­βου­λεύ­σεις στην αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση όσον αφο­ρά την πολι­τι­κή των ΗΠΑ ένα­ντι της Βενε­ζου­έ­λας και μίλη­σε υπό τον όρο να μην κατο­νο­μα­στεί, δεν απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο να απα­γο­ρευ­θεί οποια­δή­πο­τε παρά­δο­ση πετρε­λαί­ου από τη χώρα της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής στη βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κη αγο­ρά. Τόνι­σε πως «νομί­ζω (πως αυτό θα προ­κα­λού­σε) αρκε­τά ισχυ­ρό σοκ στην πετρε­λαϊ­κή αγο­ρά βρα­χυ­πρό­θε­σμα». Ωστό­σο ο ίδιος αξιω­μα­τού­χος επι­σή­μα­νε ότι δεν έχουν ληφθεί ακό­μα ορι­στι­κές αποφάσεις.

Ο ρεπου­μπλι­κά­νος γερου­σια­στής Μάρ­κο Ρού­μπιο, ο οποί­ος δια­δρα­μα­τί­ζει ρόλο-κλει­δί στις πρω­το­βου­λί­ες με σκο­πό να σκλη­ρύ­νει η πολι­τι­κή των ΗΠΑ ένα­ντι της Βενε­ζου­έ­λας, υπο­στή­ρι­ξε σε συνέ­ντευ­ξή του στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Ρόι­τερς αυτή την εβδο­μά­δα ότι ο πρό­ε­δρος Τραμπ πλέ­ον «έχει μπρο­στά του» ένα «ευρύ φάσμα επι­πρό­σθε­των κυρώ­σε­ων» που μπο­ρούν να επι­βλη­θούν στο Καρά­κας, προ­κει­μέ­νου να «ασκη­θεί πίε­ση σε ένα έκνο­μο καθε­στώς ώστε να εγκα­τα­λεί­ψει την εξου­σία, ή να απο­μα­κρυν­θεί από την εξουσία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο