Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξέλιξη πανδημίας: Άλλο ένα σοκ, τριψήφιος αριθμός θανάτων

Σε 17.960 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία κατε­γρά­φη­σαν στην Ελλά­δα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ). Σήμε­ρα, Τετάρ­τη 26 Ιανουα­ρί­ου 2022, ανα­κοι­νώ­θη­καν 115 θάνα­τοι. Δια­σω­λη­νω­μέ­νοι σε Μονά­δες Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) νοση­λεύ­ο­νται 646 ασθενείς.

To 𝑅𝑡 για την επι­κρά­τεια βάσει των κρου­σμά­των εκτι­μά­ται σε 0.95 (1.14 την προη­γού­με­νη εβδομάδα).

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 395 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή ‑8.56%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 462 ασθενείς

Σε 5.037 (ένα­ντι 4.065 χθες) ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία εντο­πί­στη­καν στην Περι­φε­ρεια­κές Ενό­τη­τες Αττι­κής το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον ΕΟΔΥ, ενώ 2.005 (ένα­ντι 2.272 μία ημέ­ρα πριν) ήταν οι νέες δια­γνώ­σεις στη Θεσσαλονίκη.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο