Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξέλιξη πανδημίας: Από τους 338 διασωληνωμένους, μόνο οι 29 είναι πλήρως εμβολιασμένοι

Σε 2.343 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία κατε­γρά­φη­σαν στην Ελλά­δα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ). Ανα­κοι­νώ­θη­καν 19 θάνατοι.

Το τελευ­ταίο 24ωρο διε­νερ­γή­θη­καν 49.602 εργα­στη­ρια­κά τεστ, με τη θετι­κό­τη­τα να ανέρ­χε­ται σε 4,72%. O μέσος όρος του επταη­μέ­ρου είναι 90.561 δειγ­μα­το­λη­πτι­κοί έλεγχοι.

Χθες, Κυρια­κή 29 Αυγού­στου, ανα­κοι­νώ­θη­καν 1.582 νέα κρού­σμα­τα και 37 θάνα­τοι, ενώ οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ανέρ­χο­νταν σε 334. Την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα, 23 Αυγού­στου, είχαν ανα­κοι­νω­θεί 2.628 νέα περι­στα­τι­κά και 34 θάνα­τοι, ενώ σε ΜΕΘ νοση­λεύ­ο­νταν 319 ασθενείς.

Ενα νέο ποιο­τι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό συμπε­ριέ­λα­βε για πρώ­τη φορά η ανα­κοί­νω­ση του ΕΟΔΥ, όσον αφο­ρά στην κατα­νο­μή των δια­σω­λη­νω­μέ­νων σε ΜΕΘ.

Συγκε­κρι­μέ­να η ανα­κοί­νω­ση του ΕΟΔΥ, ανα­φέ­ρει ότι από το σύνο­λο (338) των ασθε­νών αυτών οι 309 (ποσο­στό 91,42%) είναι ανεμ­βο­λί­α­στοι ή μερι­κώς εμβο­λια­σμέ­νοι και 29 ασθε­νείς (ποσο­στό 8,58%) είναι πλή­ρως εμβολιασμένοι.

Ως προς τους 338 ασθε­νείς που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι το 58,6% είναι άνδρες, ενώ η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 64 έτη και το 84% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Από την αρχή της παν­δη­μί­ας έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ 2.962 ασθε­νείς. Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών COVID-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 214 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή ‑24.11%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 263 ασθενείς.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο