Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξέλιξη πανδημίας: Ρεκόρ χρονιάς στους θανάτους, μείωση εισαγωγών

Σε 19.731 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία κατε­γρά­φη­σαν στην Ελλά­δα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ).

Σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα 31 Ιανουα­ρί­ου 2022, ανα­κοι­νώ­θη­καν 119 θάνα­τοι. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των θανά­των στην Ελλά­δα από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας ανέρ­χε­ται σε 23.500. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του ΕΟΔΥ, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ενσω­μά­τω­ση ακό­μη εννέα θανά­των που κατα­γρά­φη­καν με καθυ­στέ­ρη­ση στο Εθνι­κό Μητρώο COVID19.

Δια­σω­λη­νω­μέ­νοι σε Μονά­δες Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) νοση­λεύ­ο­νται 576 ασθε­νείς. Το 60,8% είναι άνδρες, η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 66 έτη και το 83,9% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω. Μετα­ξύ των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, 452 (78,47%) είναι ανεμ­βο­λί­α­στοι ή μερι­κώς εμβο­λια­σμέ­νοι και 124 (21,53%) είναι πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­νοι. Από την αρχή της παν­δη­μί­ας έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ 4.035 ασθενείς.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας ήταν χθες 398 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή ‑18,78%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 433 ασθε­νείς. Η διά­με­ση ηλι­κία των κρου­σμά­των είναι 35 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων είναι 78 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο