Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξέλιξη πανδημίας: Σε υψηλά επίπεδα οι σκληροί δείκτες

Συνο­λι­κά 17.409 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα ανα­κοι­νώ­θη­καν για το τελευ­ταίο 24ωρο, από τον ΕΟΔΥ. Με αυτά, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 1.830.263.

Στις ΜΕΘ δια­φό­ρων νοσο­κο­μεί­ων της χώρας νοση­λεύ­ο­νται 653 δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς (ένα­ντι 655 χθες), ενώ κατα­γρά­φη­καν 98 νέοι θάνα­τοι από επι­πλο­κές του κορο­νοϊ­ού. Έτσι, το σύνο­λο των νεκρών, από την αρχή της παν­δη­μί­ας, φτά­νει τις 22.852.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο