Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξέλιξη πανδημίας: Σε ύψη που τρομάζουν για μια ακόμα ημέρα ο αριθμός των κρουσμάτων

Η υπερ-μετα­δο­τι­κή μετάλ­λα­ξη Όμι­κρον καλ­πά­ζει και  αυξά­νει εκθε­τι­κά τις λοι­μώ­ξεις. Για ακό­μη μία ημέ­ρα ο αριθ­μός των κρου­σμά­των εκτο­ξεύ­τη­κε σε νέα ύψη που τρομάζουν.

Σε 35.580 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού στη χώρα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση του ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διά­στη­μα, κατε­γρά­φη­σαν 72 θάνα­τοι. Παράλ­λη­λα, σε 636 ανέρ­χο­νται οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς στις Μονά­δες Εντα­τι­κής Θεραπείας.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 421 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +1.94%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 346 ασθενείς.

Διε­ξή­χθη­σαν 424.682 τεστ και η θετι­κό­τη­τα ανέρ­χε­ται σε 8,37%.

Από τα συνο­λι­κά κρού­σμα­τα 15.713 εντο­πί­ζο­νται στην Αττι­κή (12.848 χθες) και 3.997 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη (3.496 χθες).

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι χθες Τετάρ­τη κατα­γρά­φη­καν 28.828 κρού­σμα­τα, την Τρί­τη 21.657, αριθ­μός υπερ­δι­πλά­σιος σε σχέ­ση με τα 9.284 που είχαν κατα­γρα­φεί την Δευτέρα.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο