Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξέλιξη πανδημίας: Στα ύψη θάνατοι και διασωληνώσεις

Σε 10.783 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού στη χώρα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση του ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διά­στη­μα, κατε­γρά­φη­σαν 95 θάνα­τοι, με τον αριθ­μό των νεκρών από την εμφά­νι­ση της παν­δη­μί­ας να φτά­νει τους 21.984. Παράλ­λη­λα, σε 680 ανέρ­χο­νται οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς στις Μονά­δες Εντα­τι­κής Θεραπείας.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 563 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +2.18%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 564 ασθενείς

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι χθες, Σάβ­βα­το 15 Ιανουα­ρί­ου, ανα­κοι­νώ­θη­καν 17.447 κρού­σμα­τα και 78 θάνα­τοι, ενώ δια­σω­λη­νω­μέ­νοι νοση­λεύ­ο­νταν 686 ασθε­νείς. Μία εβδο­μά­δα πριν, το Κυρια­κή 9 Ιανουα­ρί­ου 2022, είχαν ανα­κοι­νω­θεί 18.592 κρού­σμα­τα και 66 θάνα­τοι, ενώ δια­σω­λη­νω­μέ­νοι νοση­λεύ­ο­νταν 642 ασθενείς.

Το τελευ­ταίο 24ωρο διε­νερ­γή­θη­καν 220.360 τεστ (PCR και rapid), με τη θετι­κό­τη­τα να ανέρ­χε­ται σε 4,89% (4,85% χθες).

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο