Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Εξαιρετικά θετική» η αναλογία των σκοτωμένων αμάχων για τον ισραηλινό στρατό!!!

«Εξαι­ρε­τι­κά θετι­κή» είναι η ανα­λο­γία δύο Παλαι­στι­νί­ων αμά­χων για κάθε έναν μαχη­τή της Χαμάς, δήλω­σε στο CNN τη Δευ­τέ­ρα ένας εκπρό­σω­πος του ισραη­λι­νού στρα­τού, προ­χω­ρώ­ντας σε μία απί­στευ­του κυνι­σμού παρα­δο­χή της σφα­γής του κρά­τους-δολο­φό­νου του Ισρα­ήλ σε βάρος του Παλαι­στι­νια­κού λαού.

Το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων AFP τη Δευ­τέ­ρα, επι­κα­λού­με­νο ενη­μέ­ρω­ση από ανώ­τε­ρους Ισραη­λι­νούς στρα­τιω­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους, ανέ­φε­ρε ότι ο ισραη­λι­νός στρα­τός πιστεύ­ει πως οι άμα­χοι που έχουν σκο­τω­θεί στη Γάζα από τους ισραη­λι­νούς βομ­βαρ­δι­σμούς είναι διπλά­σιοι από τους νεκρούς μαχη­τές της Χαμάς.

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά από δημο­σιο­γρά­φο του CNN ο εκπρό­σω­πος του ισραη­λι­νού στρα­τού Τζό­να­θαν Κον­ρί­κους είπε: «Μπο­ρώ να επι­βε­βαιώ­σω την αναφορά».

Στη συνέ­χεια υπο­στή­ρι­ξε: «Εάν συγκρί­νε­τε αυτή την ανα­λο­γία με οποια­δή­πο­τε άλλη σύγκρου­ση σε αστι­κό έδα­φος μετα­ξύ ενός στρα­τού και μιας τρο­μο­κρα­τι­κής οργά­νω­σης που χρη­σι­μο­ποιεί αμά­χους ως ανθρώ­πι­νες ασπί­δες, και είναι ενσω­μα­τω­μέ­νη στον άμα­χο πλη­θυ­σμό, θα δια­πι­στώ­σε­τε ότι αυτή η ανα­λο­γία είναι τερά­στια, εξαι­ρε­τι­κά θετι­κή και ίσως μονα­δι­κή στον κόσμο».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο τελευ­ταί­ος απο­λο­γι­σμός που έδω­σε το παλαι­στι­νια­κό υπουρ­γείο Υγεί­ας στη Γάζα κάνει λόγο για πάνω από 15.500 νεκρούς, εκ των οποί­ων περισ­σό­τε­ροι από 10.000 είναι γυναί­κες και παιδιά.

Ακό­μη και ανώ­τα­τη αξιω­μα­τού­χος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ είπε στο Κογκρέ­σο τον περα­σμέ­νο μήνα ότι ο πραγ­μα­τι­κός αριθ­μός των νεκρών μπο­ρεί να είναι ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρος από αυτόν που συζη­τεί­ται δημόσια.

«Πιστεύ­ου­με ότι είναι πολύ υψη­λά, ειλι­κρι­νά. Και μπο­ρεί να είναι ακό­μη υψη­λό­τε­ρα από αυτά που ανα­φέ­ρο­νται. Θα μάθου­με μόνο αφού σιω­πή­σουν τα όπλα».

Πηγή: CNN μέσω 902.gr

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο