Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξαντλούνται τα όπλα ΗΠΑ — ΕΕ για αποστολή στην Ουκρανία;

Απί­στευ­το; Και όμως αυτό τεκ­μη­ριώ­νει με ανα­λυ­τι­κή παρου­σί­α­ση ο Mark F. Cancian ανώ­τε­ρος συνερ­γά­της στην Ουά­σιγ­κτον, D.C. του Διε­θνούς Προ­γράμ­μα­τος Ασφά­λειας στο Κέντρο Στρα­τη­γι­κών και Διε­θνών Σπου­δών (CSIS)

(σσ: Πρό­κει­ται για ένα από τα πολ­λά ιδιω­τι­κά «ακομ­μά­τι­στα» ιδρύ­μα­τα που εστιά­ζουν σε ζητή­μα­τα διε­θνούς πολι­τι­κής και γενι­κά έχουν στοι­χεία χωρίς περαι­τέ­ρω ανα­λύ­σεις δεν λαμ­βά­νει συγκε­κρι­μέ­νες θέσεις πολι­τι­κής. Κατά συνέ­πεια, όλες οι από­ψεις, οι θέσεις και τα συμπε­ρά­σμα­τα που εκφρά­ζο­νται σε αυτή τη δημο­σί­ευ­ση θα πρέ­πει να θεω­ρού­νται ότι ανή­κουν απο­κλει­στι­κά στους συγγραφείς)

Το συγκε­κρι­μέ­νο δημο­σί­ευ­μα, επι­ση­μαί­νει τον κίν­δυ­νο να μειω­θεί ο ρυθ­μός παρα­δό­σε­ων στην Ουκρα­νία (μιλά­ει για –ήδη καθυ­στε­ρή­σεις εβδο­μά­δων), έχο­ντας ουσια­στι­κά εξα­ντλή­σει τα απο­θέ­μα­τα σε οβι­δο­βό­λα των 155: κατά το πεντά­γω­νο βρί­σκο­νται στο δίλημ­μα αν θα πρέ­πει να κατα­φύ­γουν στα απο­θέ­μα­τα που προ­ο­ρί­ζο­νται για την εκπαί­δευ­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τιω­τι­κών μονάδων!

Και αντί­στοι­χα για καθο­ρι­στι­κά συστή­μα­τα (εκτο­ξευ­τές HIMARS, πύραυ­λοι Javelin και Stinger, το οβι­δο­βό­λο M777 +πυρο­μα­χι­κά).

Άλλω­στε, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, σε ειδι­κή συνε­δρί­α­ση συζή­τη­σε «τρό­πους ανα­πλή­ρω­σης των οπλι­κών απο­θε­μά­των των κρα­τών – μελών», ενώ κάλε­σε τα μέλη του ΝΑΤΟ να βάλουν το χέρι στην τσέ­πη στον τομέα των όπλων.

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες έχουν δώσει στην Ουκρα­νία δεκά­δες δια­φο­ρε­τι­κά πυρο­μα­χι­κά και οπλι­κά συστή­μα­τα. Στις περισ­σό­τε­ρες περι­πτώ­σεις, τα ποσά που δίνο­νται στην Ουκρα­νία είναι σχε­τι­κά μικρά σε σύγκρι­ση με τα απο­θέ­μα­τα και τις δυνα­τό­τη­τες παρα­γω­γής των ΗΠΑ. Ωστό­σο, ορι­σμέ­να απο­θέ­μα­τα φτά­νουν τα ελά­χι­στα επί­πε­δα που απαι­τού­νται για πολε­μι­κά σχέ­δια και εκπαί­δευ­ση. Η βασι­κή κρί­ση τόσο για τα πυρο­μα­χι­κά όσο και για τα όπλα είναι το πόσο ρίσκο είναι δια­τε­θει­μέ­νες να δεχτούν οι Ηνω­μέ­νες Πολιτείες.

Οι κίνδυνοι της απόσυρσης όπλων

Όσον αφο­ρά τα όπλα, προ­κύ­πτουν ανη­συ­χί­ες σχε­τι­κά με το από­θε­μα, επει­δή οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες πρέ­πει να δια­θέ­τουν αρκε­τά συστή­μα­τα για να εξο­πλί­σουν τις επι­χει­ρη­σια­κές μονά­δες και ένα ποσό για αγω­γούς συντή­ρη­σης και εκπαι­δευ­τι­κούς οργα­νι­σμούς. Θεω­ρη­τι­κά, θα μπο­ρού­σαν να μειώ­σουν ορι­σμέ­να συστή­μα­τα, ωστό­σο, θα υπήρ­χαν κίν­δυ­νοι μια και πρέ­πει να δια­τη­ρούν απο­θέ­μα­τα για να υπο­στη­ρί­ξουν πολε­μι­κά σχέ­δια σε μια σύγκρου­ση με την Κίνα για την Ταϊ­βάν ή στη Θάλασ­σα της Νότιας Κίνας ή σε σχέ­δια πολέ­μου στη Βόρεια Κορέα ή την Ευρώ­πη. «Οι κρί­σεις σχε­τι­κά με τον κίν­δυ­νο προ­κύ­πτουν από υπο­θέ­σεις σχε­τι­κά με τη διάρ­κεια και την έντα­ση της σύγκρου­σης, τον ρόλο των συμ­μά­χων και των εταί­ρων και τη φύση της απειλής».

Οι υπεύ­θυ­νοι λήψης απο­φά­σε­ων θα μπο­ρού­σαν να προ­σαρ­μό­σουν τα επι­χει­ρη­σια­κά σχέ­δια (προς το παρόν επί χάρ­του) και έτσι να ελευ­θε­ρώ­σουν πρό­σθε­το από­θε­μα για απο­στο­λή στην Ουκρανία.

Για παρά­δειγ­μα, τα πολε­μι­κά σχέ­δια στα οποία εμπλέ­κε­ται η Ρωσία ‑ωστό­σο, η ανά­πτυ­ξη πολε­μι­κού σχε­δί­ου είναι μια περί­πλο­κη γρα­φειο­κρα­τι­κή δια­δι­κα­σία που περι­λαμ­βά­νει πολ­λούς ενδια­φε­ρό­με­νους, επο­μέ­νως η ανα­θε­ώ­ρη­ση των υπο­θέ­σε­ων και των απαι­τή­σε­ων απαι­τεί χρό­νο και προ­σπά­θεια, ενώ πολ­λοί ενδια­φε­ρό­με­νοι είναι πιθα­νό να έχουν αντίρρηση.

Και είναι πιθα­νό­τα­τα πρό­θυ­μοι να δεχτούν μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο απο­θέ­μα­τος εάν οι γραμ­μές παρα­γω­γής αυξά­νο­νται, έτσι ώστε τα συστή­μα­τα αντι­κα­τά­στα­σης να φτά­νουν πιο γρήγορα.

Το Υπουρ­γείο Άμυ­νας (DOD) έχει συζη­τή­σει με την αμυ­ντι­κή βιο­μη­χα­νία για την αύξη­ση της παρα­γω­γής και η βιο­μη­χα­νία είναι ανοι­χτή να το κάνει. Το DOD ζήτη­σε την έγκρι­ση του Κογκρέ­σου για τη χρή­ση ορι­σμέ­νων από τα κεφά­λαια που παρα­σχέ­θη­καν τον Μάιο για την αύξη­ση των δυνα­το­τή­των παρα­γω­γής για συστή­μα­τα πυραύ­λων πυρο­βο­λι­κού υψη­λής κινη­τι­κό­τη­τας (HIMARS) ή Guided Multiple Launch Rocket Systems (GMLRS) και πυρο­μα­χι­κών 155mm.

Η γενι­κή θέση του κλά­δου, ωστό­σο, είναι ότι το DOD θα πρέ­πει να ανα­λά­βει δεσμεύ­σεις για πολυ­ε­τή εξα­γο­ρά για να δικαιο­λο­γή­σει τις επεν­δύ­σεις του κλά­δου σε δυνα­τό­τη­τες αύξησης.

Μια μελέ­τη του CSIS εξέ­τα­σε την ικα­νό­τη­τα της αμυ­ντι­κής βιο­μη­χα­νι­κής βάσης να αντι­κα­θι­στά τα απο­θέ­μα­τα σε περί­πτω­ση έκτα­κτης ανά­γκης και δια­πί­στω­σε ότι η δια­δι­κα­σία θα διαρ­κού­σε πολ­λά χρό­νια για τα περισ­σό­τε­ρα είδη. Το πρό­βλη­μα είναι ότι η αμυ­ντι­κή βιο­μη­χα­νι­κή βάση έχει μέγε­θος για τους ρυθ­μούς παρα­γω­γής σε και­ρό ειρή­νης. Οι δυνα­τό­τη­τες υπερ­πα­ρα­γω­γής θεω­ρού­νται –από κάποιους σπά­τα­λες, ενώ η μετα­τρο­πή της μη στρα­τιω­τι­κής βιο­μη­χα­νί­ας σε παρα­γω­γή εν και­ρώ πολέ­μου είναι θεω­ρη­τι­κά δυνα­τή αλλά μια μακρά δια­δι­κα­σία. Στον 2ο Παγκόσμιο

Πόλε­μο, αυτή η μετα­στρο­φή χρειά­στη­κε δύο έως τρία χρό­νια σε μια κοι­νω­νία και οικο­νο­μία που είχε κινη­το­ποι­η­θεί πλή­ρως (σσ. αυτό φυσι­κά δεν αφο­ρού­σε την σοσια­λι­στι­κή ΕΣΣΔ και τον κόκ­κι­νο στρα­τό, που μέσα από τη σχε­δια­σμέ­νη οικο­νο­μία στην υπη­ρε­σία της πατρί­δας και όχι των μονο­πω­λί­ων, μετέ­τρε­ψε από την πρώ­τη στιγ­μή ακό­μη και εργο­στά­σια τρα­κτέρ σε παρα­γω­γούς αρμά­των μάχης, δημιουρ­γώ­ντας εκεί­νη την προηγ­μέ­νη τεχνο­λο­γία που έκα­νε τα 32 τόνων αμε­ρι­κά­νι­κα M4-Sherman να φαντά­ζουν παι­χνί­δια για παιδιά)

Ακό­μη και αν η μεί­ω­ση των δια­θέ­σι­μων απο­θε­μά­των περιο­ρί­σει τις μετα­φο­ρές και η νέα παρα­γω­γή δεν μπο­ρεί να συμ­βα­δί­σει με τη ζήτη­ση, οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοι θα μπο­ρού­σαν να παρέ­χουν παλαιό­τε­ρο εξο­πλι­σμό ή από τρί­τους, αλλά, μια τέτοια προ­σέγ­γι­ση θα ήταν αλλα­γή από την μέχρι τώρα πρα­κτι­κή παρο­χής κορυ­φαί­ου εξο­πλι­σμού ισο­δύ­να­μου με αυτό που χρη­σι­μο­ποιούν οι δυνά­μεις πρώ­της γραμ­μής των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Αυτό πιθα­νό­τα­τα θα προ­κα­λέ­σει ανη­συ­χί­ες σε εκεί­νους που υπο­στη­ρί­ζουν τη μέγι­στη υπο­στή­ρι­ξη για την Ουκρανία.

Το Κογκρέ­σο έχει παρά­σχει αρκε­τά χρή­μα­τα για την αντι­κα­τά­στα­ση του μετα­φε­ρό­με­νου εξο­πλι­σμού, αλλά η δια­δι­κα­σία είναι μακρά. Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες παρεί­χαν εξο­πλι­σμό περί­που 10 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων από απο­θέ­μα­τα, αλλά μόνο (sic) 1,2 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια έχουν συμ­βα­σιο­ποι­η­θεί. Μόλις υπο­γρα­φούν οι συμ­βά­σεις, θα χρεια­στούν πολ­λά χρό­νια μέχρι να φτά­σει ο εξο­πλι­σμός αντι­κα­τά­στα­σης στις μονάδες.

Ακο­λου­θεί ανα­λυ­τι­κή Κατά­στα­ση Απο­θε­μά­των Όπλων & Πυρο­μα­χι­κών με προ­σέγ­γι­ση για ένα προς ένα τα σχε­τι­κά οπλι­κά συστή­μα­τα ‑μετα­ξύ αυτών:

Πύραυ­λοι MLRS –«αντι­συμ­βα­τι­κοί» και με περιο­ρι­σμέ­να είδη βλημάτων

GMLRS (M31 με ενιαία κεφα­λή και M30 με  «εναλ­λα­κτι­κή» που εκτο­ξεύ­ει χιλιά­δες θραύ­σμα­τα — πλη­ρούν τις απαι­τή­σεις των συμ­βά­σε­ων ελέγ­χου όπλων). Οι ΗΠΑ έχουν εκτι­μώ­με­νο από­θε­μα ~25.000–30.000 και στην παρα­γω­γή ~55.000 (σσ. για να κατα­λά­βου­με λίγο τι σημαί­νουν αυτά σε χρή­μα θυμί­ζου­με πρό­σφα­το (2021) συμ­βό­λαιο της Lockheed 1,1δις$ για τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρατό)

Εάν οι ΗΠΑ έστελ­ναν το ένα τρί­το αυτού του απο­θέ­μα­τος στην Ουκρα­νία (όπως συνέ­βη με το Javelin και το Stinger), το από­θε­μα πιθα­νό­τα­τα θα διαρ­κού­σε αρκε­τούς μήνες, αλλά, όταν εξα­ντλη­θεί, δεν υπάρ­χουν εναλ­λα­κτι­κές λύσεις… (σσ. και μόνο αυτό το σκε­πτι­κό των ιμπε­ρια­λι­στών για τον «αιώ­νιο» πόλε­μο, αρκεί για να κατα­λά­βου­με τι παίζει)

Εκτο­ξευ­τές HIMARS

Πύραυ­λοι Javelin

Πύραυ­λοι TOW

Πύραυ­λοι Stinger

Μ‑777 Howitzer 155 χλστ

(σσ. σύστη­μα ρυμουλ­κού­με­νου πυρο­βο­λι­κού των ΗΠΑ και χρη­σι­μο­ποιεί­ται από μονά­δες πεζι­κού με εκτο­ξευ­τές πυραύ­λων και πυραύ­λων στο πλαί­σιο του Force Design 2030.

Πυρο­μα­χι­κά 155 χλστ (σσ. πυρο­μα­χι­κά μεσαί­ου δια­με­τρή­μα­τος στά­νταρ του ΝΑΤΟ –οι ΗΠΑ έχουν δώσει πάνω από ενά­μι­σι εκα­τομ­μύ­ριο βλή­μα­τα στην Ουκρανία)

Ραντάρ Counter-Artillery (αντι­πυ­ρο­βο­λι­κού)

Switchblade & Phoenix Ghost UAS

(σσ. μικρά drones «καμι­κά­ζι» που μπο­ρούν να περι­πλα­νη­θούν ενώ ανα­ζη­τούν στό­χο και στη συνέ­χεια να επι­τε­θούν ‑χρη­σι­μο­ποιού­νται στο Αφγανιστάν)

Τεθω­ρα­κι­σμέ­νο όχη­μα μετα­φο­ράς προ­σω­πι­κού M113

Φορη­τά όπλα

Όπως ανα­φέ­ρε­ται –σημείο γρα­φής και αυτό «μιλά­με για πιστό­λια, του­φέ­κια και φορη­τά πολυ­βό­λα, σε νού­με­ρο πάνω από 26 εκα­τομ­μύ­ρια για την Ουκρα­νία» που «μπο­ρεί να ακού­γο­νται πολ­λά αλλά δεν είναι ούτε 1% της ετή­σιας παρα­γω­γής των ΗΠΑ …που παρά­γει τερά­στιες ποσό­τη­τες πυρο­μα­χι­κών φορη­τών όπλων.

Χοβί­τζες και πυρο­μα­χι­κά 105 χλστ

Πύραυ­λοι Harpoon (σσ. πρό­κει­ται για πυραύ­λους κατά πλοί­ων τοπο­θε­τη­μέ­νους σε πλω­τά μέσα ή στην στεριά

Φωτο OLGA MALTSEVA_| AFP

Κοιτώντας “μπροστά”

Οι πρό­σφα­τες επι­τυ­χί­ες της Ουκρα­νί­ας στο πεδίο της μάχης δεί­χνουν ότι ο πόλε­μος μπο­ρεί να είναι  παρα­τε­τα­μέ­νος –μπο­ρεί και όχι. Ωστό­σο, η χώρα «θα χρεια­στεί μια συνε­χή ροή όπλων και πυρο­μα­χι­κών για να δια­τη­ρή­σει τις δυνά­μεις της στη μάχη».

Στο μεταξύ, η ροή όπλων και πυρομαχικών θα συνεχιστεί, όπως και ο πόλεμος.

Όπως επι­ση­μαί­νουν στρα­τιω­τι­κοί ανα­λυ­τές, τα δυτι­κά κρά­τη παρά­γουν όπλα σε πολύ μικρό­τε­ρους όγκους εν και­ρώ ειρή­νης και εξαι­τί­ας του αυξη­μέ­νου κόστους. Ορι­σμέ­να από τα όπλα που τελειώ­νουν δεν παρά­γο­νται πλέ­ον και για την παρα­γω­γή τους απαι­τεί­ται εξει­δι­κευ­μέ­νο εργα­τι­κό δυνα­μι­κό και εμπει­ρία, εξαρ­τή­μα­τα, συστα­τι­κά (πχ. χημι­κές ουσί­ες, τσιπ υπο­λο­γι­στών) κ.λπ.

Ειδι­κοί εκτι­μούν πως θα χρειά­ζο­νταν έως και 4 χρό­νια για να αυξή­σουν σημα­ντι­κά οι ΗΠΑ τη συνο­λι­κή τους παρα­γω­γή όπλων. Ενώ επι­ση­μαί­νουν πως η Ουκρα­νία μπο­ρεί να ανα­ζη­τή­σει αλλού προ­μη­θευ­τές, για παρά­δειγ­μα στη Νότια Κορέα, η οποία δια­θέ­τει έναν προηγ­μέ­νο τομέα όπλων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο