Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξαπλώνονται και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας οι διαδηλώσεις για δολοφονία του 25χρονου

Με τις δια­δη­λώ­σεις να επε­κτεί­νο­νται και σε άλλες αλβα­νι­κές πόλεις, εκτός από τα Τίρα­να, ο πρω­θυ­πουρ­γός Έντι Ράμα προ­έ­βη σήμε­ρα το από­γευ­μα σε δηλώ­σεις για την εκτέ­λε­ση από την αστυ­νο­μία του 25χρονου Κλο­ντιάν Ράσια πριν δύο μέρες στα Τίρα­να, την ώρα που επέ­στρε­φε στο σπί­τι του, αλλά είχε παρα­βιά­σει το αστυ­νο­μι­κό ωρά­ριο κυκλο­φο­ρί­ας λόγω κορωνοϊού.

Ο κ. Ράμα κατα­δί­κα­σε την ενέρ­γεια του αστυ­νο­μι­κού, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την πρά­ξη του, παρά­φο­ρη παρα­βί­α­ση του νόμου. Ζήτη­σε συγ­γνώ­μη εκ μέρους της κυβέρ­νη­σης και του κρά­τους. Το λόγο, είπε ο Ράμα στη συνέ­χεια, έχει τώρα η δικαιο­σύ­νη. Ο πρω­θυ­πουρ­γός ανα­κοί­νω­σε επί­σης ότι ο υπουρ­γός Δημό­σιας Τάξης, Σάντερ Λέσιαϊ υπέ­βα­λε σήμε­ρα την παραί­τη­σή του. Ο κ. Ράμα ανα­κοί­νω­σε ότι δέχτη­κε την παραί­τη­ση του υπουρ­γού του, καθώς εκεί­νος, μετά τις δηλώ­σεις Ράμα, έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το κεί­με­νο της παραί­τη­σής του.

Ωστό­σο, ο Αλβα­νός πρω­θυ­πουρ­γός επω­φε­λή­θη­κε της ευκαι­ρί­ας να υπε­ρα­σπι­στεί το έργο της αστυ­νο­μί­ας και για να κατα­φερ­θεί κατά του προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, Ιλίρ Μέτα και της αντι­πο­λί­τευ­σης, οι οποί­οι, κατά τον Ράμα, βρί­σκο­νται πίσω από τις δια­δη­λώ­σεις στο όνο­μα του αδι­κο­χα­μέ­νου νεα­ρού για πολι­τι­κά τους οφέλη.

Όπως είναι γνω­στό, σύσ­σω­μη η αντι­πο­λί­τευ­ση κατα­δί­κα­σε το γεγο­νός, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την εκτέ­λε­ση του νεα­ρού, ως απο­κο­ρύ­φω­μα της υπέρ­με­τρης χρή­σης βίας κατά των πολι­τών και ως ένδει­ξη αξιο­ποί­η­σης της αστυ­νο­μί­ας σε όφε­λος της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής και συμφερόντων.

Ωστό­σο, στα Τίρα­να συνε­χί­ζο­νται οι βίαιες δια­δη­λώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας, με αφορ­μή τη δολο­φο­νία του 25χρονου. Το επί­κε­ντρο των δια­δη­λώ­σε­ων έχει επι­κε­ντρω­θεί έξω από το κτή­ριο του υπουρ­γεί­ου Δημό­σιας Τάξης, αλλά και σε άλλα σημεία της πρω­τεύ­ου­σας. Την ίδια ώρα η αστυ­νο­μία έχει τεθεί επί ποδός, ενώ έβγα­λε στους δρό­μους της πρω­τεύ­ου­σας και θωρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα. Η βασι­κή της μέρι­μνα επι­κε­ντρώ­νε­ται στην προ­στα­σία του πρω­θυ­πουρ­γι­κού μεγάρου.

Χθες στις βίαιες δια­δη­λώ­σεις στην πρω­τεύ­ου­σα 8 αστυ­νο­μι­κοί, δύο δια­δη­λω­τές και ένας δημο­σιο­γρά­φος τραυ­μα­τί­στη­καν, ενώ προ­κλή­θη­καν ζημί­ες στο κτή­ριο του Υπουρ­γεί­ου Δημό­σιας Τάξης και στο πρω­θυ­πουρ­γι­κό μέγα­ρο. Ταυ­τό­χρο­να, πυρ­πο­λή­θη­καν και γκρε­μί­στη­καν χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα δέντρα και μέρος από τον υπό­λοι­πο χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο στο­λι­σμό της πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο