Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξέδιδε ανήλικες — Συνελήφθησαν 4 άτομα

Στην εξάρ­θρω­ση κυκλώ­μα­τος που στρα­το­λο­γού­σε ανή­λι­κες και τις εξέ­δι­δε προ­χώ­ρη­σε η Αστυ­νο­μία, συλ­λαμ­βά­νο­ντας για την υπό­θε­ση τέσ­σε­ρα άτομα.

Συγκε­κρι­μέ­να στο πλαί­σιο διε­ρευ­νώ­με­νης υπό­θε­σης εξώ­θη­σης στην πορ­νεία ανή­λι­κων κορι­τσιών σε ξενο­δο­χεία στο κέντρο της Αθή­νας, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από το Τμή­μα Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής ευρεία αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση κατά το διή­με­ρο 17 έως 18 Μαρ­τί­ου 2024 σε Βύρω­να, Αιγά­λεω και πλα­τεί­ες Αττι­κής και Ομονοίας.

Στο πλαί­σιο της επι­χεί­ρη­σης εντο­πί­στη­καν και συνε­λή­φθη­σαν δυνά­μει ενταλ­μά­των τέσ­σε­ρις Έλλη­νες (25χρονη, 25χρονος, 54χρονος και 21χρονη) για το αδί­κη­μα της εμπο­ρί­ας ανθρώ­πων κατά συρ­ροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Η 25χρονη συνε­λή­φθη επι­πρό­σθε­τα και για δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών ουσιών, βάσει του εντάλ­μα­τος σύλ­λη­ψης που εκδό­θη­κε σε βάρος της.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, η 25χρονη από το καλο­καί­ρι του 2023 στρα­το­λό­γη­σε επτά ανή­λι­κα κορί­τσια που είχαν συμπλη­ρώ­σει τα 14 έτη, αφού προη­γου­μέ­νως είχε ανα­πτύ­ξει φιλι­κή σχέ­ση μαζί τους, διευ­κο­λύ­νο­ντας την πραγ­μα­το­ποί­η­ση συνα­ντή­σε­ων με πελά­τες, με σκο­πό τη γενε­τή­σια εκμε­τάλ­λευ­σή τους σε ξενο­δο­χεία ημι­δια­μο­νής στο κέντρο της Αθήνας.

Από τις συνα­ντή­σεις η 25χρονη λάμ­βα­νε μέρος των χρη­μά­των και πολ­λές φορές τις συνό­δευε η ίδια στα σημεία συνά­ντη­σης. Ακό­μη, σε κάποιες περι­πτώ­σεις αντί χρη­μά­των προ­μή­θευε το θύμα­τα με ναρ­κω­τι­κές ουσίες.

Ο 25χρονος και ο 54χρονος είχαν ανα­λά­βει τη μετα­φο­ρά και παρά­δο­ση των κορι­τσιών στα ξενο­δο­χεία με τη χρή­ση των οχη­μά­των τους.

Η 21χρονη προ­ή­γα­γε στη γενε­τή­σια εκμε­τάλ­λευ­ση μία εκ των ανή­λι­κων κορι­τσιών, έχο­ντας λάβει μέρος των χρημάτων.

Στο πλαί­σιο της επι­χεί­ρη­σης, κατα­σχέ­θη­καν ψηφια­κά πει­στή­ρια και μικο­πο­σό­τη­τα ναρ­κω­τι­κών ουσιών.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στην αρμό­δια εισαγ­γε­λι­κή και μετέ­πει­τα στην ανα­κρι­τι­κή αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο