Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξειδίκευση μέτρων: Μόνιμα κίνητρα στο κεφάλαιο, ψίχουλα μικρής διάρκειας στο λαό

Για βελ­τί­ω­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και ισχυ­ρή ανά­καμ­ψη της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας έκα­νε λόγο ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Χρή­στος Σταϊ­κού­ρας σε σημε­ρι­νή συνέ­ντευ­ξη του οικο­νο­μι­κού επι­τε­λεί­ου της κυβέρ­νη­σης από τη ΔΕΘ, εξει­δι­κεύ­ο­ντας τις ανα­κοι­νώ­σεις που έκα­νε ο πρω­θυ­πουρ­γός το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο από τη Θεσσαλονίκη.

Επι­βε­βαιώ­νο­ντας για άλλη μια φορά τη λογι­κή της κυβέρ­νη­σης «όλα για τους λίγους» και ψίχου­λα για τον λαό ‑και μάλι­στα σύντο­μης χρο­νι­κής διάρ­κειας- επα­νέ­λα­βε τα μέτρα του Κυρ. Μητσο­τά­κη ενώ δεν έλει­ψαν οι θριαμ­βο­λο­γί­ες για την καλή πορεία της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας, την ενδυ­νά­μω­ση του κύρους του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου στις αγο­ρές, την επέ­κτα­ση της επεν­δυ­τι­κής βάσης. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό των παρεμ­βά­σε­ων της κυβέρ­νη­σης πάντως είναι το γεγο­νός πως τα μέτρα στή­ρι­ξης του κεφα­λαί­ου έχουν μακρά διάρ­κεια και πνοή, ενώ τα μέτρα-ψίχου­λα για τους εργα­ζό­με­νους έχουν συγκε­κρι­μέ­νη διάρ­κεια ισχύ­ος, που μπο­ρούν ανά πάσα στιγ­μή να αναι­ρε­θούν και να παρ­θούν πίσω.

Ο υπ. Οικο­νο­μι­κών ανα­φέρ­θη­κε σε αυξη­μέ­να ποσο­στά στην «προ­σέλ­κυ­ση επεν­δύ­σε­ων, ενί­σχυ­ση εξα­γω­γών, ανο­δι­κή πορεία της βιο­μη­χα­νι­κής παρα­γω­γής, μεί­ω­ση επι­το­κί­ων του δανει­σμού», επι­κα­λέ­στη­κε δηλα­δή όλα τα οικο­νο­μι­κά μεγέ­θη που απο­τυ­πώ­νουν την κερ­δο­φο­ρία του κεφα­λαί­ου και σε καμία περί­πτω­ση τα τσα­κι­σμέ­να εισο­δή­μα­τα και δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού.

Όπως είπε, το οικο­νο­μι­κό επι­τε­λείο έχει θέσει 6 συγκε­κρι­μέ­νους στό­χους στο πεδίο της οικο­νο­μί­ας, την επί­τευ­ξη υψη­λών και δια­τη­ρή­σι­μων ρυθ­μών οικο­νο­μι­κής μεγέ­θυν­σης, από φέτος, τη βελ­τί­ω­ση της σύν­θε­σης του ΑΕΠ, με σημα­ντι­κή αύξη­ση των επεν­δύ­σε­ων και των εξα­γω­γών, από φέτος, την έξο­δο της χώρας από το καθε­στώς της Ενι­σχυ­μέ­νης Επο­πτεί­ας, εντός του 2022, την επί­τευ­ξη μονο­ψή­φιου ποσο­στού μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων δανεί­ων στα χαρ­το­φυ­λά­κια των τρα­πε­ζών, εντός του 2022, την επί­τευ­ξη ρεα­λι­στι­κών πρω­το­γε­νών πλε­ο­να­σμά­των, από το 2023, την από­κτη­ση επεν­δυ­τι­κής βαθ­μί­δας, το 2023.

Επέκταση προγραμμάτων που ευνοούν κυρίως τις επιχειρήσεις

Στα υφι­στά­με­να μέτρα προ­στί­θε­νται ή επε­κτεί­νο­νται παρεμ­βά­σεις όπως αυτές ανα­κοι­νώ­θη­καν από τον πρω­θυ­πουρ­γό, ύψους 1,1 δισ. ευρώ μόνο για το 2021.

1ον. Επε­κτεί­νε­ται το πρό­γραμ­μα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, έως το τέλος του 2021.

2ον. Επε­κτεί­νε­ται το πρό­γραμ­μα επι­δό­τη­σης δόσε­ων δανεί­ων περί­που 75.000 νοι­κο­κυ­ριών, που επλή­γη­σαν από την παν­δη­μία, για τρεις ακό­μη μήνες.

3ον. Επε­κτεί­νε­ται το πρό­γραμ­μα επι­δό­τη­σης 100.000 νέων θέσε­ων εργα­σί­ας, για άλλες 50.000 θέσεις.

4ον. Μειώ­νε­ται το ποσο­στό επι­στρο­φής όλων των Επι­στρε­πτέ­ων Προ­κα­τα­βο­λών, ανά­λο­γα με την πτώ­ση των ακα­θά­ρι­στων εσό­δων της επι­χεί­ρη­σης. Με βάση τις νέες προ­βλέ­ψεις, το 28% των επι­χει­ρή­σε­ων θα επι­στρέ­ψει το 1/4, το 39% το 1/3, και το 33% το 50%.

5ον. Επε­κτεί­νε­ται το πρό­γραμ­μα επι­δό­τη­σης κενών θέσε­ων στον Πολι­τι­σμό, έως τον Δεκέμ­βριο του 2021.

6ον. Χορη­γεί­ται απο­ζη­μί­ω­ση ειδι­κού σκο­πού για επι­πλέ­ον δύο μήνες για τους καλ­λι­τέ­χνες και τους ξεναγούς.

7ον. Παρέ­χε­ται το πρώ­το ένση­μο. Με πρό­σχη­μα την ανερ­γία, η κυβέρ­νη­ση ουσια­στι­κά παρέ­χει ζεστό χρή­μα στους εργο­δό­τες. Το μέτρο προ­βλέ­πει την κατα­βο­λή 1.200 ευρώ για την πρό­σλη­ψη κάθε νέου έως 29 ετών που δεν έχει προη­γού­με­νη εργα­σια­κή εμπει­ρία εκ των οποί­ων τα 600 θα πάνε στους εργα­ζό­με­νους και τα υπό­λοι­πα θα πάνε στους εργο­δό­τες ως επι­δό­τη­ση του μισθο­λο­γι­κού κόστους!

8ον. Επε­κτεί­νε­ται, από το ακα­δη­μαϊ­κό έτος 2021–2022, η χορή­γη­ση στε­γα­στι­κού επι­δό­μα­τος και στους σπου­δα­στές των Δημό­σιων ΙΕΚ.

9ον. Χορη­γεί­ται, τον μήνα Δεκέμ­βριο, διπλή δόση του ελά­χι­στου εγγυ­η­μέ­νου εισο­δή­μα­τος, συνο­λι­κού ύψους πλέ­ον ‑για εκεί­νο το μήνα- 130 εκατ. ευρώ.

10ον. Αυξά­νε­ται το ποσό ενί­σχυ­σης για το επί­δο­μα θέρ­μαν­σης κατά 20%.

11ον. Επι­δο­τεί­ται, του­λά­χι­στον για το 4ο τρί­μη­νο του 2021, το σύνο­λο του πλη­θυ­σμού για τις πρώ­τες 300 kWh, με ποσό 30 ευρώ/MWh, αντι­σταθ­μί­ζο­ντας σχε­δόν το σύνο­λο της ανα­με­νό­με­νης αύξη­σης του ρεύ­μα­τος. Η επι­δό­τη­ση ισχύ­ει και για επαγ­γελ­μα­τι­κά τιμο­λό­για χαμη­λής τάσης. Αξί­ζει να σημειω­θεί πάντως πως οι αυξή­σεις στα τιμο­λό­για του ρεύ­μα­τος, λόγω και των διε­θνών εξε­λί­ξε­ων, ανα­μέ­νε­ται να συνε­χι­στεί επ’ αόρι­στον και να απο­τυ­πω­θεί πολύ αργό­τε­ρα από την ισχύ της επι­δό­τη­σης για την οποία θριαμ­βο­λο­γεί η κυβέρνηση.

Συμπε­ρα­σμα­τι­κά, τα συνο­λι­κά μέτρα στή­ρι­ξης νοι­κο­κυ­ριών και επι­χει­ρή­σε­ων, λόγω της παν­δη­μί­ας, ανέρ­χο­νται πλέ­ον στα 16,6 δισ. ευρώ για το 2021.

Μείωση φόρων για το κεφάλαιο και ψίχουλα στο λαό

Καλύ­πτο­ντας τη φορο­μπη­χτι­κή πολι­τι­κή που εξα­κο­λου­θεί να εφαρ­μό­ζει σε βάρος εργα­ζο­μέ­νων και λαϊ­κών στρω­μά­των που σηκώ­νουν το κύριο βάρος των φόρων, πλη­ρώ­νο­ντας το 90%, παρου­σί­α­σε ως σημα­ντι­κές παρεμ­βά­σεις μεί­ω­σης της φορο­λο­γί­ας μέτρα που απο­λαμ­βά­νουν και αφο­ρούν κατά κύριο λόγο και για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα τις επι­χει­ρή­σεις, ενώ για τους εργα­ζό­με­νους συνι­στούν ψίχου­λα κι έχουν περιο­ρι­σμέ­νη διάρ­κεια ισχύ­ος. Συγκεκριμένα:

1ον. Συνε­χί­ζε­ται, και για το 2022, η απαλ­λα­γή από την ειδι­κή εισφο­ρά αλλη­λεγ­γύ­ης των εισο­δη­μά­των από τον ιδιω­τι­κό τομέα.

2ον. Επε­κτεί­νε­ται, για το 2022, η μεί­ω­ση κατά 3 ποσο­στιαί­ες μονά­δες των ασφα­λι­στι­κών εισφορών.

3ον. Μειώ­νε­ται περαι­τέ­ρω ο φόρος εισο­δή­μα­τος των επι­χει­ρή­σε­ων ‑σε μόνι­μη βάση- από το 24% στο 22%.

4ον. Επε­κτεί­νε­ται η εφαρ­μο­γή των μειω­μέ­νων συντε­λε­στών ΦΠΑ στις μετα­φο­ρές, τον καφέ και τα μη αλκο­ο­λού­χα ποτά, στους κινη­μα­το­γρά­φους και το του­ρι­στι­κό πακέ­το, έως τoν Ιού­νιο του 2022.

5ον. Μειώ­νε­ται ο συντε­λε­στής ΦΠΑ στα γυμνα­στή­ρια και στις σχο­λές χορού, από το 24% στο 13%, έως τον Ιού­νιο του 2022.

6ον. Επε­κτεί­νε­ται η ανα­στο­λή πλη­ρω­μής του τέλους συν­δρο­μη­τι­κής τηλε­ό­ρα­σης, έως τον Ιού­νιο του 2022.

7ον. Καταρ­γεί­ται ο φόρος γονι­κών παρο­χών — δωρε­ών για συγ­γε­νείς πρώ­του βαθ­μού, που αφο­ρά αξί­ες έως 800.000 ευρώ.

8ον. Μειώ­νε­ται το τέλος συν­δρο­μη­τών κινη­τής τηλε­φω­νί­ας, από 12% έως 20% που κυμαί­νε­ται σήμε­ρα, στο 10% και καταρ­γεί­ται για νέους έως 29 ετών, από την 1η Ιανουα­ρί­ου 2022.

9ον. Μειώ­νε­ται, σε μόνι­μη βάση, ο ΦΠΑ των ζωο­τρο­φών που προ­ο­ρί­ζο­νται για ζωι­κή παρα­γω­γή, από το 13% στο 6%.

10ον. Τέλος, μετά την ανα­προ­σαρ­μο­γή των αντι­κει­με­νι­κών αξιών, θα γίνει μεί­ω­ση των συντε­λε­στών υπο­λο­γι­σμού του ΕΝΦΙΑ, που θα ισχύ­σει για το 2022.

Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων

Ο Χρ. Σταϊ­κού­ρας ανα­φέρ­θη­κε και στο πρό­γραμ­μα ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων που έχει σχε­διά­σει η κυβέρ­νη­ση για τη δήθεν αξιο­ποί­η­ση της δημό­σιας περιου­σί­ας. Συγκε­κρι­μέ­να το επό­με­νο διά­στη­μα ανα­μέ­νε­ται να βγουν στο σφυρί:

- Λιμά­νια Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, Καβά­λας, Ηγου­με­νί­τσας και Ηρακλείου.

- Μαρί­να Καλα­μα­ριάς, Πύλου και Λευ­κίμ­μης Κέρκυρας.

- ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ.

- Ακί­νη­το στις Γούρνες.

- Ιαμα­τι­κές πηγές και

- ΛΑΡΚΟ.

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο