Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εξελίξεις στην Ουκρανία: Εκκενώνονται περιοχές σε Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ — Φόβοι για ένοπλη σύρραξη

Η ηγε­σία της επο­νο­μα­ζό­με­νης «Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντο­νέ­τσκ», που βρί­σκε­ται σε εμπό­λε­μη κατά­στα­ση με την Ουκρα­νία, ανα­κοί­νω­σε πως δόθη­κε εντο­λή για την απο­μά­κρυν­ση των αμά­χων προς την Ρωσία, εξα­πο­λύ­ο­ντας αιχ­μές ότι το Κίε­βο ότι προ­ε­τοι­μά­ζει εισβο­λή έπει­τα από ανα­ζω­πύ­ρω­ση των συγκρούσεων.

Την ίδια στιγ­μή, ρωσι­κά ΜΜΕ, όπως το τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Russia Today, ανέ­φε­ραν πως πλέ­ον ηχούν σει­ρή­νες πολέ­μου στην περιο­χή του Ντο­νέ­τσκ, ενώ και οι αντα­πο­κρι­τές δυτι­κών Μέσων (BBC) κάνουν λόγο για τα πιο έντο­να πυρά που έχουν ακου­στεί στην εμπό­λε­μη περιο­χή της ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας εδώ και χρόνια.

Χθες το από­γευ­μα, έγι­ναν ανα­φο­ρές από ρωσι­κά ΜΜΕ για μια ή περισ­σό­τε­ρες ισχυ­ρές εκρή­ξεις που λέγε­ται πως σημειώ­θη­καν στο κέντρο­του Ντο­νέ­τσκ ενώ, λίγο αργό­τε­ρα, το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο TASS μετέ­δω­σε την είδη­ση για έκρη­ξη αυτοκινήτου.

Οι αρχές της «Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντο­νέ­τσκ» ανα­κοί­νω­σαν ότι ένα αυτο­κί­νη­το εξερ­ρά­γη κοντά σε κυβερ­νη­τι­κό κτί­ριο στην ομώ­νυ­μη πόλη. Αντα­πο­κρι­τής του ρωσι­κού πρα­κτο­ρεί­ου Sputnik μετέ­δω­σε ότι η έκρη­ξη σημειώ­θη­κε σε από­στα­ση μερι­κών δεκά­δων μέτρων από το κτί­ριο. Λέγε­ται πως ξέσπα­σε πυρ­κα­γιά, αλλά πως τα γει­το­νι­κά κτί­ρια δεν υπέ­στη­σαν ζημιές. Από επί­ση­μες πηγές δεν υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για θύματα.

«Σήμε­ρα οργα­νώ­νε­ται κεντρι­κά η μαζι­κή ανα­χώ­ρη­ση του πλη­θυ­σμού προς την Ρωσία. Σε πρώ­το στά­διο θα πρέ­πει να ανα­χω­ρή­σουν οι γυναί­κες, τα παι­διά και οι ηλι­κιω­μέ­νοι», δήλω­σε ο Ντέ­νις Που­τσί­λιν, ηγέ­της της «Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντο­νέ­τσκ» σε σχε­τι­κό βίντεο που μετα­δό­θη­κε από τον λογα­ρια­σμό του στο Telegram.

«Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι θα δώσει πολύ σύντο­μα την δια­τα­γή για επί­θε­ση και για την εφαρ­μο­γή ενός σχε­δί­ου εισβο­λής των λαϊ­κών δημο­κρα­τιών του Ντο­νιέ­τσκ και του Λου­χάνσκ», είπε.

Στο ίδιο μήκος κύμα­τος και ο ηγέ­της της «Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Λου­γκάνσκ», Λεο­νίντ Πσέ­τσ­νικ, κάλε­σε τους κατοί­κους της μέσα σε σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα να κατευ­θυν­θούν προς την Ρωσία.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από RT, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο